Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Núm. 493631
Canvi de titularitat de sepultura del cementeri municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

José Cañellas Juan amb DNI 429923..T, ha sol·licitat davant aquesta Batlia, autorització per canvi de titularitat dels drets funeraris de la sepultura senyalada amb el núm. 117, amb els nínxols n.º 1, 2, 3 i 4, del cementiri municipal, el qual figura actualment, a nom del Sr. Vicente Cañellas Crespí.

S´ha acordat seguir els tràmits reglamentaris i sotmetre a exposició pública durant un període de quinze (15) dies a partir del següent al de la publicació d´aquest anunci en el B.O.I.B., perquè totes les persones que es creguin dret sobre la citada titularitat puguin formular reclamacions. Havent passat el termini sense que s'hagin presentat reclamacions sobre l'esmentada sol.licitud de canvi de titularitat de la citada sepultura, s'eleverà l'expedient a la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, per la seva aprovació, si procedeix, i s'expedirà el corresponent títol de drets funeraris a favor de la persona que ho sol.licita, en cas d'ésser aprovat per la Junta de Govern Local.

 

Santa Eugènia,  20 d'octubre de 2021

El batle Joan Riutort Crespí