Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 498121
Tràmit d’audiència i d’informació pública del projecte d’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 10 de juliol de 2020 per la qual s’ aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposa l'article 25.1 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, com també l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, se sotmet a audiència i a informació pública el projecte d'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica l'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 10 de juliol de 2020 per la qual s' aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d'ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19, durant un termini de 7 dies a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, període en el qual es pot consultar el Projecte d'Ordre al Departament Jurídic adscrit a la Secretaria General de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, Carrer de Montenegro, 5, 07009 Palma i a la secció de destacats de la pàgina web http://dgpe.caib.es, com també si escau, presentar al·legacions davant aquesta mateixa Secretària General.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (20 d'octubre de 2021)

El secretari general

Jaume Colom Adrover