Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ARIANY

Núm. 494907
Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora dels animals de companyia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'ajuntament d'Ariany, a la sessió ordinària de dia 18 d'octubre de 2021, va acordar modificar inicialment l'ordenança de:

Ordenança municipal reguladora dels animals de companyia.

De conformitat amb el que estableix l'article 49.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, l'acord inicial i l'ordenança estaran exposats al públic durant el termini de 30 dies, comptadors des del següent al de la seva publicació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients. En el supòsit que no se n'hi presentin s'elevarà a definitiva sense que calgui adoptar cap altre acord.

 

Ariany, 20 d'octubre de 2021

El batle

Joan Ribot i Mayol