Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Núm. 496683
Aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2022 de l’Entitat Local Menor de Palmanyola

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord de la Junta Veïnal de l'Entitat Local Menor de Palmanyola pel qual s'aprova inicialment l'expedient d'elaboració i aprovació del pressupost per l'any 2022 de l'Entitat Local Menor de Palmanyola.

La Junta Veïnal, en sessió ordinària de data 8 d'octubre de 2021, va acordar l'aprovació inicial del pressupost de l'Entitat Local per l'exercici 2022.

En compliment del que es disposa en l'article 169.1 per remissió de l'article 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències de l'Entitat Local Menor perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat al•legacions, es considerarà aprovat definitivament l'acord de la Junta Veïnal.

Ho mana i firma el Sr. Batle.

 

Palmanyola, 20 d'octubre de 2021

El batle

 Arnaldo Francisco Llinàs Quintana