Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 494106
Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PA 2019 00080000. Aprovació inicial del projecte de modificació del PGOU consistent en canviar la qualificació del vial (no executat) previst al PGOU entre els carrers de Mossa i d’Almallutx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament del 30 de setembre de 2021 va aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) consistent en canviar la qualificació del vial (no executat) previst al PGOU entre els carrers de Mossa i d'Almallutx per passar a qualificar-lo com a zona d'infraestructures, amb reajustament dels seus límits, segons el projecte amb el número d'entrada 721 i de data 7 de juliol de 2021.

Complint l'art. 55 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears  se sotmet el dit Projecte de modificació del Pla general a informació pública durant TRENTA DIES. Atès l'art. 21. 5 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (RLOUS), el termini d'informació pública es computa des de la darrera publicació obligatòria. 

Els qui se'n considerin afectats poden examinar el projecte:

  • presencialment al Servei d'informació urbanística (av. de Gabriel Alomar, 18, planta baixa. Edifici Municipal de les Avingudes), demanant cita prèvia en línia
  • a l'anunci d'aquest acord, dins el tauler d'anuncis de la Seu Electrònica Municipal.
  • accedint a l'enllaç:

https://ajtpalma.sharepoint.com/:f:/s/Planejament/Er7x1NPPOgdPm8QakOpTHL8BeRVQb5C3iPKQL_W-z3nYLw?e=a8XItu

i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents dins l'esmentat termini. Les al·legacions s'han de presentar, si es tracta d'una persona jurídica, obligatòriament a través de la seu electrònica del web de l'Ajuntament de Palma, amb indicació expressa i clara d'allò què es tracta i fent-hi constar el número d'expedient; i si es tracta d'una persona física, podrà utilitzar l'esmentada seu electrònica o bé presentar la documentació a qualsevol de les Oficines municipals d'Atenció a la Ciutadania, la ubicació de les quals es pot consultar al web www.palma.cat, o a les dependències a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix i d'acord amb l'art. 51 de la dita Llei 12/2017 es fa pública la suspensió de la tramitació i aprovació dels plans de desenvolupament, dels instruments de gestió, així com a de l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències urbanístiques i de la possibilitat de presentar comunicacions prèvies en el que resultin afectades per les determinacions d'aquest planejament.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (8 d'octubre de 2021)

El cap del Departament

p.d. Decret de batlia núm. 3000/2014, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de  4-03-2014)

Jaume Horrach Font