Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 498263
Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PA 2020 0010. Aprovació inicial del projecte consistent en la modificació puntual del PGOU amb l’objecte d’ampliar el camí de Salard en el tram comprès entre els carrers de Gessamí i de Murta

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament del 30 de setembre de 2021 va aprovar inicialment el projecte consistent en la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), elaborat pels tècnics municipals, amb l'objecte d'ampliar el camí de Salard en el tram comprès entre els carrers de Gessamí i de Murta, amb rectificació de les alineacions oficials, reducció de sòl lucratiu destinat a ús principal residencial plurifamiliar amb modificació de la qualificació de la parcel·la lucrativa assignada actualment com B2a a F0a.

Complint l'art. 55 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, se sotmet dit Projecte de modificació del Pla general a informació pública durant TRENTA DIES. Atès l'art. 21. 5 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (RLOUS), el termini d'informació pública es computa des de la darrera publicació obligatòria. 

Els qui se'n considerin afectats poden examinar el projecte:

  • a l'anunci d'aquest acord, dins el tauler d'anuncis de la Seu Electrònica Municipal
  • accedint a l'enllaç

https://ajtpalma.sharepoint.com/:f:/s/Planejament/EqKsaQT8K9lKivXsswjB3XgBNBotdjI8pfBJ3tf1xNmbAw?e=GbSPAj

  • o, excepcionalment, de forma presencial al Servei d'informació urbanística (av. de Gabriel Alomar, 18. Edifici Municipal de les Avingudes), demanant cita prèvia a la direcció de correu electrònic guia2014@palma.cat o cridant al telèfon 971225900 extensió 8153,

i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents dins el termini esmentat. Aquestes al·legacions s'han de presentar, si es tracta d'una persona jurídica, obligatòriament a través de la seu electrònica del web de l'Ajuntament de Palma, amb indicació expressa i clara d'allò què es tracta i fent-hi constar el número d'expedient; i si es tracta d'una persona física, podrà utilitzar l'esmentada seu electrònica o bé presentar la documentació a qualsevol de les Oficines municipals d'Atenció a la Ciutadania, la ubicació de les quals es pot consultar al web www.palma.cat, o a les dependències a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix i d'acord amb l'art. 51 de la dita Llei 12/2017 es fa pública la suspensió de la tramitació i aprovació dels plans de desenvolupament, dels instruments de gestió, així com a de l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències urbanístiques i de la possibilitat de presentar comunicacions prèvies en el que resultin afectades per les determinacions d'aquest planejament.

 

Palma, 15 d'octubre de 2021

El cap del Departament

(Signat mitjançant signatura electrònica)

p.d. Decret de batlia núm. 3000/2014, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de  4-03-2014)

Jaume Horrach Font