Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 494500
Notificació del Decret de Presidència de concessió i pagament de les ajudes econòmiques per al foment de l’ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola, línia e) de la Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

​​​​​​​

De conformitat amb l'establert al punt 3.c de les Disposicions generals de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa, per a l'any 2021 (BOIB núm. 33 de data 09-03-2021), es notifica als següents beneficiaris de les esmentades ajudes, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el Decret de Presidència núm. 2021000929, de data 15 d'octubre de 2021, i del següent tenor literal:

«.../...

Vist l'expedient 2021/00005554A d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021 (BOIB núm. 33, de 9 de març de 2021), línia e) Ajudes per al foment de l'ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola.

Vist l'informe tècnic emès en data 3 de setembre de 2021 per l'enginyera tècnica agrícola de la Secció d'Agricultura (Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí) que, una vegada analitzades les sol·licituds, conclou el següent:

«.../...

Conclusions

Per tot l'exposat anteriorment, sobre les sol·licituds d'ajuda per al foment de l'ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola. Línia e) segons la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021, (Identificador BDNS núm. 551817), publicada al BOIB núm. 33 en data 09-03-2021 informo FAVORABLEMENT sobre les següents sol·licituds d'ajuda per al FOMENT DE L'ÚS DE MATERIALS BIODEGRADABLES EN ENCOIXIMAMENT AGRÍCOLA, línia e) de Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021, que suposa una subvenció total de 8.101,12 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4100-47900, distribuïts per sol·licitants segons la següent relació i que compleixen tots els requisits i presenten tota la documentació que l'esmentada convocatòria exigeix:

RGE

DATA

Nom i llinatges / Raó social

CIF/DNI

Quantitat Concessió (€)

10403

31-03-21

JUAN RIBAS RIBAS

***5774**

243,75

10404

31-03-21

CAN SOLDAT, SC

J16564718

731,25

10405

31-03-21

JOSE MARIA PLANELLS PALAU

***5519**

731,25

10407

31-03-21

JUAN RIERA CARDONA

***4359**

243,75

10408

31-03-21

JOSÉ RIBAS CARDONA

***4529**

731,25

10409

31-03-21

ANTONIO PLANELLS ROSELLÓ

***5878**

1.237,50

10410

31-03-21

RAIMON TORRES KORKEAMAKI

***5148**

487,50

10439

31-03-21

MARIA ANTÒNIA FERRER RIBAS

***5803**

640,22

10974

07-04-21

LAIA RIBES MARTÍNEZ

***5597**

211,97

11025

08-04-21

MARIA ISABEL JUAN TORRES

***5994**

246,46

11091

08-04-21

ANTONIO JOSE PLANELLS PRATS

***5360**

731,25

11118

08-04-21

MARINA CARDONA BAOS

***5638**

461,49

11121

08-04-21

TANIT RIBAS ROSELLÓ

***5804**

203,48

11490

12-04-21

ANTONIO TUR BONED

***5395**

750,00

12202

16-04-21

S'HORTGANIC SCP

J57988487

450,00

.../...»

Vista la proposta de resolució de data 3 de setembre de 2021 de concessió d'ajudes per al foment de l'ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola, línia e) de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021, que proposa:

«.../...

Primer.- Autoritzar i disposar la concessió d'una ajuda econòmica per al foment de l'ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola corresponent a l'any 2021, amb un import total de 8.101,12 euros amb càrrec de l'aplicació pressupostària 4100 47900, amb indicació de l'import que correspon a cada persona beneficiària, les quals compleixen els requisits i presenten tota la documentació que l'esmentada convocatòria exigeix:

RGE

DATA

Nom i llinatges / Raó social

CIF/DNI

Quantitat Concessió (€)

10403

31-03-21

JUAN RIBAS RIBAS

***5774**

243,75

10404

31-03-21

CAN SOLDAT, SC

J16564718

731,25

10405

31-03-21

JOSE MARIA PLANELLS PALAU

***5519**

731,25

10407

31-03-21

JUAN RIERA CARDONA

***4359**

243,75

10408

31-03-21

JOSÉ RIBAS CARDONA

***4529**

731,25

10409

31-03-21

ANTONIO PLANELLS ROSELLÓ

***5878**

1.237,50

10410

31-03-21

RAIMON TORRES KORKEAMAKI

***5148**

487,50

10439

31-03-21

MARIA ANTÒNIA FERRER RIBAS

***5803**

640,22

10974

07-04-21

LAIA RIBES MARTÍNEZ

***5597**

211,97

11025

08-04-21

MARIA ISABEL JUAN TORRES

***5994**

246,46

11091

08-04-21

ANTONIO JOSE PLANELLS PRATS

***5360**

731,25

11118

08-04-21

MARINA CARDONA BAOS

***5638**

461,49

11121

08-04-21

TANIT RIBAS ROSELLÓ

***5804**

203,48

11490

12-04-21

ANTONIO TUR BONED

***5395**

750,00

12202

16-04-21

S'HORTGANIC SCP

J57988487

450,00

Si les despeses realitzades i justificades són inferiors al pressupost que ha servit de base per a la concessió de la subvenció, aquesta es reduirà proporcionalment, sense perjudici del que disposa l'article 14 de les bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament de l'àmbit rural, ramader, pesquer i cinegètic de l'illa d'Eivissa (BOIB núm. 51, de 15-04-2008, i la seua modificació publicada en el BOIB núm. 100 Ext., de 30-06-2011).

.../...»

Vist l'informe de fiscalització prèvia plena, de data 10 de setembre de 2021, relatiu a la concessió d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021, línia e) Ajudes per al foment de l'ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola, que indica que es fiscalitza l'expedient de conformitat, no oposant cap objecció a la seua tramitació.

Havent-se finalitzat, en data 15 de setembre de 2021, el termini de justificació de les activitats per les quals es va sol·licitar l'ajuda per al foment de materials biodegradables, sense que hagi recaigut la corresponent resolució de concessió, i vist que tots els interessats han justificat a dia d'avui l'execució de l'activitat per la qual es demanava l'ajuda, i atesa la proximitat del moment d'emissió de la resolució de concessió i el de l'emissió de la resolució de pagament, per qüestió d'economia processal, es considera oportú i més adient unificar en un únic tràmit l'acte de concessió i pagament de les ajudes sol·licitades.

Vist l'informe tècnic de justificació i pagament de les ajudes per al foment de l'ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola, línia e) de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021, emès en data 6 d'octubre de 2021 per l'enginyera tècnica agrícola de la Secció d'Agricultura (Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí) que, una vegada analitzades les sol·licituds, informa el següent:

«.../...

L'activitat s'ha desenvolupant de conformitat amb els antecedents obrants a l'expedient i per tant, procedeix l'abonament de l'ajut conforme a la quantia justificada a excepció de les sol·licituds que, a la taula següent venen marcats amb un *; en aquests expedients, la despesa finalment realitzada i justificada resulta inferior al pressupost acceptat com a base per a la concessió; reducció que és superior al 20 % i fins el 60 %, per la qual cosa, d'acord amb el punt 10 de les Disposicions generals de la Convocatòria que regeix les presents ajudes, sobre el criteris de gradació dels possibles incompliments de les condicions imposades per a la concessió de la subvenció, es redueix la subvenció proporcionalment a la reducció del pressupost no justificat i addicionalment es reduirà un 10 % del pressupost no justificat.

A la taula següent es resumeixen les quanties de subvenció per sol·licitants, que suposa una subvenció total de 5.844,79 €:

DNI

NOM PERSONA SOL·LICITANT

Import

pressupost

Base de

subvenció (a)

Concessió màx €

75% s/(a) (b)

Import

Justificat € (c)

Subvenció 

75% s/(c)

(d)

Quantia

Màx

Subv. 

Activitat

realitzada

i justificada

(%)

Quantia

Pagament 

 

 

 

 

***5774**

JUAN RIBAS RIBAS

325,00

243,75

242,50

181,88

181,88

74,62

173,63

*

J16564718

CAN SOLDAT, SC

975,00

731,25

776,22

582,17

582,17

79,61

562,29

*

***5519**

JOSE MARIA PLANELLS PALAU

975,00

731,25

727,74

545,81

545,81

74,64

521,08

*

***4359**

JUAN RIERA CARDONA

325,00

243,75

242,35

181,76

181,76

74,57

173,50

*

***4529**

JOSÉ RIBAS CARDONA

975,00

731,25

727,74

545,81

545,81

74,64

521,08

*

***5878**

ANTONIO PLANELLS ROSELLÓ

1.650,00

1237,50

1212,67

909,50

909,50

73,50

865,77

*

***5148**

RAIMON TORRES KORKEAMAKI

650,00

487,50

296,27

222,20

220,20

45,58

184,83

*

***5803**

MARIA ANTÒNIA FERRER RIBAS

853,62

640,22

1.253,62

940,22

640,22

146,86

640,22

 

***5597**

LAIA RIBES MARTÍNEZ

282,63

211,97

252,69

189,52

189,52

89,41

189,52

 

***5994**

MARIA ISABEL JUAN TORRES

328,61

246,46

298,74

224,06

224,06

90,91

224,06

 

***5360**

ANTONIO JOSE PLANELLS PRATS

975,00

731,25

727,74

545,81

545,81

74,64

521,08

*

***5638**

MARINA CARDONA BAOS

615,32

461,49

551,19

413,39

413,39

89,58

413,39

 

***5804**

TANIT RIBAS ROSELLÓ

271,31

203,48

271,31

203,48

203,48

100,00

203,48

 

***5395**

ANTONIO TUR BONED

1000,00

750,00

711,36

533,52

533,52

71,14

504,66

*

J57988487

S'HORTGANIC SCP

600,00

450,00

242,58

181,94

181,94

40,43

146,20

*

* Existeix una reducció de les despeses superior al 20 % i fins el 60 % (inclòs) del pressupost acceptat com a base per a la concessió. La subvenció es redueix proporcionalment a la reducció del pressupost no justificat i addicionalment un 10% del pressupost no justificat.

La quantia màxima destinada a aquesta línia de subvenció és de 12.000 € (dotze mil euros), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4100-47900; així el romanent no utilitzat d'aquesta ajuda suposa un total de 6.155,21 €.

Conclusions

Per tot l'exposat anteriorment, informo favorablement sobre el reconeixement de l'obligació de pagament de l'ajuda per al FOMENT DE L'ÚS DE MATERIALS BIODEGRADABLES EN ENCOIXIMAMENT AGRÍCOLA, línia e) de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021; que suposa una subvenció total de 5.844,79 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4100-47900 del vigent pressupost per l'any 2021; a les persones sol·licitants que es relacionen a continuació amb indicació de l'import que correspon a cada beneficiari, els quals compleixen els requisits i presenten la documentació que l'esmentada convocatòria exigeix:

RGE

DATA

Nom i llinatges / Raó social

CIF/DNI

Quantitat Concessió (€)

10403

31-03-21

JUAN RIBAS RIBAS

***5774**

173,63

10404

31-03-21

CAN SOLDAT, SC

J16564718

562,29

10405

31-03-21

JOSE MARIA PLANELLS PALAU

***5519**

521,08

10407

31-03-21

JUAN RIERA CARDONA

***4359**

173,50

10408

31-03-21

JOSÉ RIBAS CARDONA

***4529**

521,08

10409

31-03-21

ANTONIO PLANELLS ROSELLÓ

***5878**

865,77

10410

31-03-21

RAIMON TORRES KORKEAMAKI

***5148**

184,83

10439

31-03-21

MARIA ANTÒNIA FERRER RIBAS

***5803**

640,22

10974

07-04-21

LAIA RIBES MARTÍNEZ

***5597**

189,52

11025

08-04-21

MARIA ISABEL JUAN TORRES

***5994**

224,06

11091

08-04-21

ANTONIO JOSE PLANELLS PRATS

***5360**

521,08

11118

08-04-21

MARINA CARDONA BAOS

***5638**

413,39

11121

08-04-21

TANIT RIBAS ROSELLÓ

***5804**

203,48

11490

12-04-21

ANTONIO TUR BONED

***5395**

504,66

12202

16-04-21

S'HORTGANIC SCP

J57988487

146,20

El romanent no utilitzat d'aquesta ajuda suposa un total de 6.155,21 € a càrrec de l'aplicació pressupostària 4100-47900.

.../...»

Vist l'informe de data 6 d'octubre de 2021 sobre l'estat del seguiment de les subvencions al foment de l'ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola per a l'any 2021, en compliment de l'art. 88.3. del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per tal de fer efectiu el pagament per un import de 5.844,79 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4100-47900.

Vist el punt 3.b de les Disposicions generals de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021, respecte que: «es prescindirà del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tenguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les esgrimides pels interessats; en aquest cas la proposta de resolució formulada tendrà el caràcter de definitiva.»

Atès que existeix crèdit pressupostari, que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que consta a l'expedient de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021 la retenció de crèdit per a aquest expedient, comptabilitzada per la Intervenció d'aquesta corporació en data 22 de gener de 2021 (Núm. exp. comptable ATM 2/2021000000194).

Vista la Proposta de resolució de concessió i pagament d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021, línia e) Ajudes per al foment de l'ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola emesa el 8 d'octubre de 2021 per l'enginyer tècnic agrícola de la Secció d'Agricultura (Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí).

Vist l'informe favorable de fiscalització prèvia plena emès per la Intervenció d'aquesta Corporació en data 14 d'octubre de 2021.

Ateses les Bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament dels àmbits agrícola, ramader, pesquer i cinegètic a l'illa d'Eivissa, publicades en el BOIB núm. 51 de 15/04/2008 i la seua modificació al BOIB núm. 100 ext. de 30/06/2011.

Vist l'Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de data 25 de febrer de 2021 d'aprovació de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021 i corresponent extracte, que es publicà al BOIB núm. 33 de data 9 de març de 2021.

Atès l'Acord de Ple ordinari del Consell Insular d'Eivissa, sessió 29 de novembre de 2018, sobre el compliment dels requisits bàsics de la fiscalització prèvia limitada.

Atès el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Atès el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En virtut de les competències que tenc conferides per la normativa vigent d'aplicació i per delegació del Consell Executiu, d'acord amb el que estableix el punt 3.b) de les disposicions generals de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021,

DECRET

Primer.- Autoritzar i disposar la concessió d'una ajuda econòmica per al foment de l'ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola corresponent a l'any 2021, amb un import total de 5.844,79 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4100 47900, amb indicació de l'import que correspon a cada persona beneficiària, les quals compleixen els requisits i presenten tota la documentació que l'esmentada convocatòria exigeix:

RGE

DATA

Nom i llinatges / Raó social

CIF/DNI

Quantitat Concessió (€)

10403

31-03-21

JUAN RIBAS RIBAS

***5774**

173,63

10404

31-03-21

CAN SOLDAT, SC

J16564718

562,29

10405

31-03-21

JOSE MARIA PLANELLS PALAU

***5519**

521,08

10407

31-03-21

JUAN RIERA CARDONA

***4359**

173,50

10408

31-03-21

JOSÉ RIBAS CARDONA

***4529**

521,08

10409

31-03-21

ANTONIO PLANELLS ROSELLÓ

***5878**

865,77

10410

31-03-21

RAIMON TORRES KORKEAMAKI

***5148**

184,83

10439

31-03-21

MARIA ANTÒNIA FERRER RIBAS

***5803**

640,22

10974

07-04-21

LAIA RIBES MARTÍNEZ

***5597**

189,52

11025

08-04-21

MARIA ISABEL JUAN TORRES

***5994**

224,06

11091

08-04-21

ANTONIO JOSE PLANELLS PRATS

***5360**

521,08

11118

08-04-21

MARINA CARDONA BAOS

***5638**

413,39

11121

08-04-21

TANIT RIBAS ROSELLÓ

***5804**

203,48

11490

12-04-21

ANTONIO TUR BONED

***5395**

504,66

12202

16-04-21

S'HORTGANIC SCP

J57988487

146,20

Per donar compliment al que disposa l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries han de realitzar una publicitat adequada del caràcter públic del finançament efectuat per part del Consell Insular d'Eivissa, de les activitats objecte de la subvenció.

Segon.- Reconèixer l'obligació de pagament a les persones beneficiàries de l'ajuda per al FOMENT DE L'ÚS DE MATERIALS BIODEGRADABLES EN ENCOIXINAMENT AGRÍCOLA, línia e) de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021, relacionades al punt primer.

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i al tauler d'anuncis i edictes de la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa aquesta resolució de concessió i pagament, en virtut de l'establert al punt 3.c de les Disposicions generals de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021 (BOIB núm. 33 de data 09-03-2021).

Quart.- Donar compte al proper Consell Executiu que es celebri.»

Aquest acte ha estat dictat per delegació i s'ha d'entendre dictat per l'òrgan delegant (Consell Executiu), d'acord amb l'article 9.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, i no posa fi a la via administrativa. Contra aquest acte es pot interposar recurs d'alçada previst a l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant la Comissió de Govern del Consell Insular d'Eivissa dins el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació del present acord, tot això en virtut del que disposa l'article 10.2a i 22.2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i l'article 147.1 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa, publicat al BOIB núm. 136, de 18-09-2010, correcció en BOIB núm. 148, de 14-10-2010, modificació en BOIB núm. 48, de 16-04-2016.

Tot això, sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

 

Eivissa, 20 d'octubre de 2021

La tècnica d'Administració General

Maria José Cardona Muñoz