Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 499232
Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal del Impost de Béns Immobles aprovat per Plenari en data 22 d'octubre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Plenari de l'Ajuntament d'Alcúdia en sessió extraordinària celebrada dia 22 d'octubre de 2021, acordà l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals següents:

  • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.

En compliment d'allò disposat a l'article 17 del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, es sotmet l'expedient a informació pública per un termini de trenta dies, que començarà a comptar a  partir de l'endemà de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament l'esmentat acord, sense que calgui un nou acord plenari.

 

Alcúdia, en el dia de la signatura electrònica (22 d'octubre de 2021)

La batlessa Bàrbara Rebassa Bisbal