Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 493561
Informació pública de la sol·licitud d’autorització d’abocament a la mar a través d’emissari submarí de les aigües residuals depurades procedents de l’EDAR de Santa Ponça, TM de Calvià (Exp. 7/12-Abocaments)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'empresa Calvià 2000 ha sol·licitat l'autorització d'abocament a la mar de les aigües residuals depurades procedents de l'EDAR de Santa Ponça a través de l'emissari submarí.

La qual cosa es fa pública perquè, d'acord amb l'article 152,8 del Reglament general de costes, aprovat pel RD 876/2014, de 10 d'0ctubre i de l'article 36.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en el termini de 30 dies, comptadors des de l'endemà d'aquesta publicació, les corporacions, entitats i particulars que es considerin afectats per la sol·licitud esmentada puguin examinar la documentació presentada a la pàgina del Servei d'Abocaments de la Direcció General de Territori i Paisatge (http://www.dgoterri.caib.es), a les oficines de la Direcció General de Territori i Paisatge, situades al carrer del Gremi Corredors, 10, 3er, del polígon de Son Rossinyol, de Palma, CP 07009, o a les de l'Ajuntament de Calvià i presentar per escrit dirigit a aquesta Direcció General les al·legacions que considerin oportunes.

 

Palma, 14 d'octubre de 2021

La cap del Servei d'Abocaments

Montserrat Boqué Genovard