Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del consell de Govern de 15 de març de 2024 pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació corresponent al projecte constructiu «Millora de la carretera Ma-5120 entre els PK 10+700 i 11+400, al terme municipal de Felanitx, clau 20-03.0-ML»

    Número d'edicte 2470 - Pàgines 11649-11652

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 15 de març de 2024 pel qual es modifica la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 2477 - Pàgines 11653-11654

  • CONSELL DE GOVERN

   • Correcció d’errates advertides en la publicació de les versions catalana i castellana de l’Acord del Consell de Govern de 8 de març de 2024 pel qual s’aprova de forma definitiva el Pla Especial de Desenvolupament d’Habitatge de Titularitat Pública i el Projecte d’Urbanització per a l’Actuació Pública de Can Escandell, d’acord amb l’article 15.3.f) del Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 34, de 9 de març de 2024)

    Número d'edicte 2376 - Pàgines 11655-11746

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 15 de març de 2024 pel qual s’atorga la distinció CORNELIVS ATTICVS 2023, en categoria femenina a la senyora Elsa Pons Fortuny i en categoria masculina al senyor Miquel Jaume Roig (a títol pòstum).

    Número d'edicte 2472 - Pàgina 11747

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 15 de març de 2024 pel qual s’autoritza el projecte executiu de la construcció d’una residència per a persones grans dependents al municipi de Sant Llorenç, prèviament declarada inversió d’interès autonòmic

    Número d'edicte 2475 - Pàgines 11748-11750

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 15 de març de 2024 pel qual es declara com a inversió d’interès autonòmic la construcció d’un edifici per albergar els Laboratoris de control oficial de Sanitat animal, Lactologia i Sanitat vegetal de les Illes Balears a Son Ferriol, al terme  municipal de Palma, a una finca propietat de l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP), d’acord amb els articles 7 i 8 del Decret Llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 2476 - Pàgines 11751-11752

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució per la qual es modifica la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 24 d’octubre de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea NextGenerationEU, en la part que afecta a l’expedient MOVESIII-1687/2021

    Número d'edicte 2418 - Pàgines 11753-11755

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)

    Número d'edicte 2419 - Pàgines 11756-11761

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)

    Número d'edicte 2420 - Pàgines 11762-11769

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials, a proposta del director general d’Atenció a la Dependència, per la qual es modifica la Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual s’aprova com a expedient anticipat de despesa la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis de les Illes Balears que siguin titulars de serveis d’estades diürnes integrats a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència, per a l’adquisició de vehicles de transport adaptat per a gent gran en situació de dependència, per als anys 2023 i 2024

    Número d'edicte 2357 - Pàgines 11770-11771

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears i l’entitat Creu Roja Espanyola, per dur a terme el servei de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la situació de dependència per a persones majors en situació de dependència amb entitats acreditades

    Número d'edicte 2360 - Pàgines 11772-11777

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears i l’entitat Todonanniesmallorca S.L., per dur a terme el servei de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la situació de dependència per a persones majors en situació de dependència amb entitats acreditades

    Número d'edicte 2361 - Pàgines 11778-11782

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears i l’entitat Orden Hospitalaria San Juan de Dios-Hospital San Juan de Dios, per dur a terme el servei de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la situació de dependència per a persones majors en situació de dependència amb entitats acreditades

    Número d'edicte 2362 - Pàgines 11783-11787

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears i l’entitat Arrels i Ales Mallorca, S.L., per dur a terme el servei de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la situació de dependència per a persones majors en situació de dependència amb entitats acreditades

    Número d'edicte 2358 - Pàgines 11788-11793

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears i l’entitat Servicios de Teleasistencia, S.A., per dur a terme el servei de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la situació de dependència per a persones majors en situació de dependència amb entitats acreditades

    Número d'edicte 2359 - Pàgines 11794-11799

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errors aritmètics en la Resolució de 26 de febrer sobre el recurs de reposició interposat per SERVIGER Mallorca XXI SL contra la resolució per la qual s’aprova les tarifes de preus per al període comprès entre l’1 de juny de 2023 i el 31 de maig de 2024, relatiu al contracte de concessió d’obra pública de la residència per a gent gran assistida de Santanyí

    Número d'edicte 2363 - Pàgines 11800-11802

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd10 de data 12 de març de 2024, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d’abril de 2023, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2023

    Número d'edicte 2405 - Pàgines 11803-11805

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial de la resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, R1 conjunta de la secció II, de data 9 de març de 2024, a l’empara de les Resolucions del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d’abril de 2023, 14 d’abril de 2023, 18 d’abril de 2023 i 9 de maig de 2023, per la qual es convoquen ajudes PCES2023, PCMON2023, RZ2023, AECU2023, AERA2023, PI2023 , EG2023 i AIR2023, per a l’any 2023

    Número d'edicte 2432 - Pàgines 11806-11809

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 20 de desembre de 2022, per la qual es convoquen les ajudes, per als anys 2023 a 2027, per a inversions materials i immaterials en instal·lacions de transformació i en infraestructures vitivinícoles, així com en estructures i instruments de comercialització corresponents a la Intervenció Sectorial del Vi (ISV 2024-2027)

    Número d'edicte 2344 - Pàgina 11810

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), relativa a la denegació de subvencions en concepte de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu Plus, Programa Illes Balears per al període 2021-2027, que hagin cursat cicles de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2022-2023

    Número d'edicte 2381 - Pàgines 11811-11831

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual es deneguen ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat i ajuts a la conciliació de la convocatòria relativa al període 2021-2022

    Número d'edicte 2382 - Pàgines 11832-11853

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual es deneguen ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat i ajuts a la conciliació de la convocatòria relativa al període 2021-2022

    Número d'edicte 2383 - Pàgines 11854-11879

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual es deneguen ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat i ajuts a la conciliació de la convocatòria relativa al període 2021-2022

    Número d'edicte 2384 - Pàgines 11880-11893

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual es deneguen ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat i ajuts a la conciliació de la convocatòria relativa al període 2021-2022

    Número d'edicte 2385 - Pàgines 11894-11897

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual es deneguen ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat i ajuts a la conciliació de la convocatòria relativa al període 2021-2022

    Número d'edicte 2386 - Pàgines 11898-11901

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’estableix el procediment relatiu a la prestació de determinats productes del Catàleg de material ortoprotètic de les Illes Balears i el procediment d’adhesió d’associacions i/o establiments dispensadors

    Número d'edicte 2436 - Pàgines 11902-11914

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència en relació a la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa per al període 2023-2025

    Número d'edicte 2452 - Pàgines 11915-11918

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Delegació de competències del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, en l’aprovació del Pla Anual de Contractació del Consell Insular d’Eivissa per als exercicis pressupostaris 2023/2024. (Exp. Núm. 2022/000020014N)

    Número d'edicte 2377 - Pàgina 11919

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Rectificació de l’obertura de la convocatòria d’accés, canvi de nivell i manteniment a la carrera professional horitzontal

    Número d'edicte 2390 - Pàgina 11920

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Delegació de la presidència executiva del Consell d’Entitats

    Número d'edicte 2401 - Pàgina 11921

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

   • Resolució del conseller executiu de Presidència de 7 de març de 2024 per la qual es modifiquen les persones responsables de continguts, procediments i serveis que s’han de posar a disposició de la ciutadania en la seu electrònica dels organismes autònoms

    Número d'edicte 2449 - Pàgines 11922-11923

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 de març de 2024, relatiu a l’establiment del preu públic del llibre Menorca Talaiòtica, Patrimoni Mundial. Una odissea ciclòpia insular (exp. C4300-2023-000483)

    Número d'edicte 2415 - Pàgina 11924

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Rector de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 26 de febrer de 2024, relatiu a la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca per a estudis i investigacions ambientals a la reserva de biosfera de Menorca, per a l’any 2023 (exp.: 0915-2023-000001)

    Número d'edicte 2414 - Pàgines 11925-11926

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2024 de l’Ajuntament d’Algaida

    Número d'edicte 2411 - Pàgina 11927

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Decret de delegació de competències al Regidor delegat d'Economia i Hisenda i Urbanisme

    Número d'edicte 2400 - Pàgines 11928-11929

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de l’oferta pública d’ocupació del personal del Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella de Menorca, per a l’any 2024

    Número d'edicte 2444 - Pàgina 11930

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Designació de batle accidental

    Número d'edicte 2448 - Pàgina 11931

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Delegació de la presidència del Consell Escolar de Palma

    Número d'edicte 2430 - Pàgina 11932

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la proposta MF-878, relativa a la modificació i creació de llocs de feina al Departament de Mobilitat

    Número d'edicte 2396 - Pàgines 11933-11940

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la proposta MF-877, relativa a la modificació del lloc de feina, Subaltern/a V F60160019

    Número d'edicte 2397 - Pàgines 11941-11942

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la proposta de modificació MF-880, relativa a la modificació de llocs de feina al Departament d’Interior, cap de Servei d’Interior i Patrimoni i cap de Servei de Contractació i Gabinet General Tècnic

    Número d'edicte 2398 - Pàgines 11943-11946

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la proposta de modificació MF-881 relativa a la modificació del lloc de feina F22150057 cap de Servei de Consum i Sanitat, del Departament de Sanitat, Consum, Mercats i Fires; i de les funcions incorporades a la proposta MFU-66

    Número d'edicte 2399 - Pàgines 11947-11949

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació definitiva de la Modificació del Reglament de carrera professional de l'Ajuntament de Porreres

    Número d'edicte 2315 - Pàgina 11950

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Serveis mínims vaga recollida residus

    Número d'edicte 2421 - Pàgines 11951-11952