Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Requeriment de documentació complementària en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)

    Número de registre 2417 - Pàgines 11953-11963

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació pública sobre sol·licituds d'autoritzacions a zona de domini públic maritimoterrestre a les costes de Balears

    Número de registre 2438 - Pàgina 11964

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró de la taxa pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social, Família i Igualtat a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres, corresponent al mes de novembre de 2023 i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 2380 - Pàgina 11965

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Exposició pública d’aprovació inicial del “Projecte d’instal·lació de pèrgola solar fotovoltaica de 20 kW per a autoconsum amb excedents i tres estacions de càrrega de vehicles elèctrics, a l’avinguda 8 d’Agost (aparcament públic sa Senieta)”

    Número de registre 2402 - Pàgina 11966

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Exposició pública d’aprovació inicial del “Projecte d’instal·lació de pèrgola solar fotovoltaica de 15 kW per a autoconsum amb excedents i tres estacions de càrrega de vehicles elèctrics a la variant des Pujols cantonada camí de ses Vinyes”

    Número de registre 2403 - Pàgina 11967

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Extracte de les Bases Reguladores de la convocatòria de dos beques de formació per a persones que hagin participat en el projecte del Servei de formació, integració i ocupació pública del Govern Balear (FIOP)

    Número de registre 2404 - Pàgines 11968-11969

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI

   • Extracte de la convocatòria de subvencions arts escèniques 2024

    Número de registre 2433 - Pàgines 11970-11971

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. IP5-2024-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 2446 - Pàgines 11972-11973

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Anunci MC 3/2024 crèdit extraordinari i suplement de crèdit plenari 12 de març

    Número de registre 2458 - Pàgina 11974

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació inicial del Pressupost municipal i plantilla de personal per a l'any 2024

    Número de registre 2408 - Pàgina 11975

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial modificació de crèdit

    Número de registre 2374 - Pàgina 11976

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial modificació de crèdit

    Número de registre 2375 - Pàgina 11977

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Recurs contenciós administratiu

    Número de registre 2439 - Pàgina 11978

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Informació pública de l’expedient 645/2023 relativa al Projecte de reparcel.lació del Polígon Industrial del Sector 1 Sa Creu, terme municipal de Porreres

    Número de registre 2440 - Pàgina 11979

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de l’expedient número 2 de modificació de crèdit del pressupost municipal de 2024, per crèdit extraordinari i per suplement de crèdit

    Número de registre 2447 - Pàgina 11980

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Acord de data 19 de gener de 2024 de l'Entitat Local Menor de Palmanyola, pel qual s'aprova inicialment el text del Reglament intern municipal pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis en règim de teletreball per al personal de l'Entitat Local Menor de Palmanyola

    Número de registre 2392 - Pàgines 11981-11988

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • ES POUET ALAIOR, S. COOP.

   • Dissolució de la Societat

    Número de registre 2445 - Pàgina 11989