Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 2 de febrer de 2024 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries

    Número d'edicte 1058 - Pàgines 5341-5344

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 2 de febrer de 2024 pel qual es renova la composició de la Comissió d’Ètica Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 1059 - Pàgines 5345-5346

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 2 de febrer de 2024 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 1060 - Pàgines 5347-5348

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 2 de febrer de 2024 mitjançant el qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 1061 - Pàgines 5349-5351

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la cessió d'ús gratuïta i temporal de l’immoble ubicat al carrer Josep Garcies, 1, bxs de Palma

    Número d'edicte 973 - Pàgines 5352-5353

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT

   • Resolució del director general de Prestacions, Farmàcia i Consum per la qual es rectifiquen errades materials observades en les devuit resolucions de 24 de gener de 2024, d’aquest mateix òrgan, per les quals es convoquen els concursos de mèrits per a l’adjudicació de les oficines de farmàcia d’Alcúdia 3, Alcúdia 4, s’Arenal de Llucmajor, Santa Margalida, Port de Pollença, Marratxí, Porto Cristo, Calonge, Platja de Muro, Cala Millor, Can Picafort, Son Servera, Cala Lliteres, Pina, Cala Rajada, Artà, Eivissa D3 i D4 i urbanització Les Palmeres (Llucmajor), convocatòries totes elles dutes a terme en tràmits d’execució de sentències

    Número d'edicte 977 - Pàgines 5354-5355

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 6 d’octubre de 2023, per la qual es disposa l’actualització de les adreces dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica generals i els equips d’orientació educativa i psicopedagògica específics per a la identificació fiscal i social de cadascun

    Número d'edicte 972 - Pàgina 5356

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a l’alumnat de les Illes Balears empadronat a Mallorca que cursa estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2023-2024

    Número d'edicte 974 - Pàgines 5357-5367

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d'Educació i Universitats per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Aixa-Llaüt, del municipi de Palma, amb la transformació d’una unitat d’educació infantil de 2n cicle en una unitat d’educació infantil de 1r cicle

    Número d'edicte 1043 - Pàgines 5368-5370

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa de 30 de gener de 2024 per la qual es convoca la prova lliure corresponent a l’any 2024 perquè les persones majors de vint anys puguin obtenir directament el títol de batxiller a les Illes Balears i s’aproven les bases de la convocatòria

    Número d'edicte 934 - Pàgines 5371-5394

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa de 29 de gener de 2024 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

    Número d'edicte 952 - Pàgines 5395-5431

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa de 29 de gener de 2024 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

    Número d'edicte 953 - Pàgines 5432-5449

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Primera proposta de resolució provisional del director general d’Afers Socials d’exclusió, concessió i denegació de les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió social i serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2024-2026

    Número d'edicte 1029 - Pàgines 5450-5453

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Resolució del conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural per la qual s’ordena l’arxiu de l’expedient relatiu al procediment per elaborar el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Costa de Ponent de l’Illa de Mallorca i la declaració de Parc Natural de la Costa de Ponent de l’Illa de Mallorca

    Número d'edicte 842 - Pàgines 5454-5455

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució d’acceptació de renúncia de la resolució de concessió, exp 022 de data 26 de gener de 2024, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 d’octubre de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2021

    Número d'edicte 1002 - Pàgines 5456-5457

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Informe, proposta i resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, i president del SOIB, per la qual s'autoritza i disposa la despesa, se'n reconeix l'obligació i es proposa el pagament de la concessió de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per a l'estudi 2022-2025, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu Plus, Programa Illes Balears per al període 2021-2027, que hagin cursat cicles de formació professional presencial de grau mitjà o superior en els centres sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el període 2022-2023

    Número d'edicte 917 - Pàgines 5458-5461

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència d´Atenció a Urgències Samu 061 Balears, de 30 de gener de 2024, per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós-administratiu del procediment abreujat 707/2023

    Número d'edicte 929 - Pàgina 5462

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa 2023-2025 per incloure una subvenció nominativa corresponent al Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí

    Número d'edicte 983 - Pàgina 5463

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, en relació amb l’encàrrec de gestió a FECOEV, SAU per a la producció tècnica i execució de la Fira “ORIENTA’T” que es celebrarà entres els dies 7 i 9 de febrer de 2024 al Recinte Firal d’Eivissa

    Número d'edicte 970 - Pàgines 5464-5476

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa d’aprovació definitiva del projecte "Actualització del projecte constructiu 1a fase d'adequació de la travessera de l'EI-10 (entre enllaços de Figueretes i Can Misses)", Exp 2022/24477V

    Número d'edicte 1042 - Pàgina 5477

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni urbanístic signat respecte de la cessió obligatòria i gratuïta de terrenys amb destinació a sistemes generals – vials, vinculats a l’execució d’obres d’urbanització i adequació de vials respecte de la unitat d’actuació anomenada UA SRQ-01, referent a la finca registral núm. 3239, emplaçada al nucli de sa Roqueta, TM Formentera

    Número d'edicte 1006 - Pàgines 5478-5492

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni urbanístic signat respecte de la cessió obligatòria i gratuïta de terrenys amb destinació a sistemes generals – vials, vinculats a l’execució d’obres d’urbanització i adequació de vials respecte de la unitat d’actuació anomenada UA SRQ-01, referent a la finca registral núm. 2917, emplaçada al nucli de sa Roqueta, TM Formentera

    Número d'edicte 1007 - Pàgines 5493-5507

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni urbanístic signat respecte de la cessió obligatòria i gratuïta de terrenys amb destinació a sistemes generals – vials, vinculats a l’execució d’obres d’urbanització i adequació de vials respecte de la unitat d’actuació anomenada UA SRQ-01, referent a la finca registral núm. 2406, emplaçada al nucli de sa Roqueta, TM Formentera

    Número d'edicte 1008 - Pàgines 5508-5522

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni urbanístic signat respecte de la cessió obligatòria i gratuïta d terrenys amb destinació a sistemes generals – vials, vinculats a l’execució d’obres d’urbanització i adequació de vials respecte de la unitat d’actuació anomenada UA SRQ-01, referent a la finca registral núm. 542, emplaçada al nucli de sa Roqueta, TM Formentera

    Número d'edicte 1009 - Pàgines 5523-5537

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

   • Resolució de la primera concessió i reconeixement de l’obligació a 867 persones beneficiàries de la subvenció per la concessió d’ajuts econòmics per la realització d’activitats esportives federades d’infants i joves en edat escolar durant la temporada 2022-2023 per pal·liar els efectes de la situació econòmica actual i desestimació de diverses sol·licituds

    Número d'edicte 990 - Pàgines 5538-5562

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

   • Resolució de la segona concessió i reconeixement de l’obligació a 345 persones beneficiàries de la subvencions per la concessió d’ajuts econòmics per la realització d’activitats esportives federades d’infants i joves en edat escolar durant la temporada 2022-2023 per pal·liar els efectes de la situació econòmica actual

    Número d'edicte 991 - Pàgines 5563-5571

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

   • Resolució de la tercera concessió i reconeixement de l’obligació a 306 persones beneficiàries de la subvencions per la concessió d’ajuts econòmics per la realització d’activitats esportives federades d’infants i joves en edat escolar durant la temporada 2022-2023 per pal·liar els efectes de la situació econòmica actual

    Número d'edicte 992 - Pàgines 5572-5580

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

   • Resolució de la quarta concessió i reconeixement de l’obligació a 85 persones beneficiàries de la subvencions per la concessió d’ajuts econòmics per la realització d’activitats esportives federades d’infants i joves en edat escolar durant la temporada 2022-2023 per pal·liar els efectes de la situació econòmica actual

    Número d'edicte 993 - Pàgines 5581-5583

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

   • Resolució de la cinquena concessió i reconeixement de l’obligació a 35 persones beneficiàries de la subvenció per la concessió d’ajuts econòmics per la realització d’activitats esportives federades d’infants i joves en edat escolar durant la temporada 2022-2023 per pal·liar els efectes de la situació econòmica actual i desestimació de diverses sol·licituds

    Número d'edicte 994 - Pàgines 5584-5593

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

   • Resolució de la sisena concessió i reconeixement de l’obligació a 46 persones beneficiàries de la subvencions per la concessió d’ajuts econòmics per la realització d’activitats esportives federades d’infants i joves en edat escolar durant la temporada 2022-2023 per pal·liar els efectes de la situació econòmica actual

    Número d'edicte 995 - Pàgines 5594-5595

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

   • Resolució de la setena concessió i reconeixement de l’obligació a 347 persones beneficiàries de la subvencions per la concessió d’ajuts econòmics per la realització d’activitats esportives federades d’infants i joves en edat escolar durant la temporada 2022-2023 per pal·liar els efectes de la situació econòmica actual

    Número d'edicte 996 - Pàgines 5596-5604

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

   • Resolució de la vuitena concessió i reconeixement de l’obligació a 143 persones beneficiàries de la subvencions per la concessió d’ajuts econòmics per la realització d’activitats esportives federades d’infants i joves en edat escolar durant la temporada 2022-2023 per pal·liar els efectes de la situació econòmica actual

    Número d'edicte 997 - Pàgines 5605-5609

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

   • Resolució de la novena concessió i reconeixement de l’obligació a 500 persones beneficiàries de la subvencions per la concessió d’ajuts econòmics per la realització d’activitats esportives federades d’infants i joves en edat escolar durant la temporada 2022-2023 per pal·liar els efectes de la situació econòmica actual

    Número d'edicte 998 - Pàgines 5610-5622

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

   • Resolució de la dècima concessió i reconeixement de l’obligació a 200 persones beneficiàries de la subvencions per la concessió d’ajuts econòmics per la realització d’activitats esportives federades d’infants i joves en edat escolar durant la temporada 2022-2023 per pal·liar els efectes de la situació econòmica actual

    Número d'edicte 999 - Pàgines 5623-5628

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

   • Resolució de la onzena concessió i reconeixement de l’obligació a 67 persones beneficiàries de la subvencions per la concessió d’ajuts econòmics per la realització d’activitats esportives federades d’infants i joves en edat escolar durant la temporada 2022-2023 per pal·liar els efectes de la situació econòmica actual

    Número d'edicte 1000 - Pàgines 5629-5631

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

   • Resolució de la dotzena concessió i reconeixement de l’obligació a 10 persones beneficiàries de la subvenció per la concessió d’ajuts econòmics per la realització d’activitats esportives federades d’infants i joves en edat escolar durant la temporada 2022-2023 per pal·liar els efectes de la situació econòmica actual i desestimació de diverses sol·licituds

    Número d'edicte 1001 - Pàgines 5632-5635

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 8 de gener de 2024, relatiu a l’aprovació de la política i procediment de gestió del Sistema Intern d’Informació del Consell Insular de Menorca i entitats dependents i adherides (exp. 1614-2023-000008)

    Número d'edicte 964 - Pàgines 5636-5658

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la fitxa del Catàleg del lloc de treball d'Agent de Patrimoni del Consell Insular de Menorca (exp. 0602-2023-000007)

    Número d'edicte 965 - Pàgines 5659-5660

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució núm. 13/2024, de 30 de gener de 2024, del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, relativa a la concessió i denegació de sol·licituds de la convocatòria d’ajuts del Consell Insular de Menorca a les famílies per a les activitats de lleure educatiu (exp. 5232-2023-000001)

    Número d'edicte 987 - Pàgines 5661-5682

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Declaració de parcel·la sobrant del terreny d’11,60 m2, en el C/ de Pere Rosselló i Oliver, batle, cantonada amb el C/ de Son Amengual, i adjudicació directa a la propietat limítrof

    Número d'edicte 1033 - Pàgines 5683-5684

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Acord municipal sobre l'aplicació de disposicions addicionals introduïdes pel Decret Llei 6/2023, de 2 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’habitatge

    Número d'edicte 1003 - Pàgina 5685

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació del projecte per construir una àrea d’aportació de residus domèstics no perillosos a Felanitx

    Número d'edicte 1017 - Pàgina 5686

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació del projecte per construir una àrea d’aportació de residus domèstics no perillosos a Cas Concos

    Número d'edicte 1018 - Pàgina 5687

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Bases rua de carnaval municipal de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia 2024

    Número d'edicte 895 - Pàgines 5688-5695