Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)

   • Anunci pel qual l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) convoca la licitació del concurs públic relatiu al contracte d’arrendament de l’aprofitament agropecuari de la finca Sa Duaia, en el terme municipal d’Artà (Exp. IMB 1/2024)

    Número de registre 988 - Pàgines 5696-5697

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Resolució del conseller de la Mar i del Cicle de l’Aigua per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria durant el segon quadrimestre de l’any 2023

    Número de registre 976 - Pàgina 5698

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació pública de la sol·licitud d’autorització d’abocament al mar de les aigües pluvials procedents de les instal·lacions portuàries gestionades per Alcudiamar al port esportiu d’Alcúdia, t.m. d’Alcúdia (expedient 3/2022-Abocaments)

    Número de registre 1041 - Pàgina 5699

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 5952/2019 relativa a l'ampliació d'habitatge i piscina amb terrassa al polígon 44 parcel·les 223 i 209 de Llucmajor

    Número de registre 2603 - Pàgina 5700

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 3736/202 relativa a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al polígon 8, parcel·la 43, al terme municipal de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 3115 - Pàgina 5701

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 1079/2020 relativa a la reforma i ampliació d'aparthotel 4* amb l'addició d'una piscina

    Número de registre 5400 - Pàgina 5702

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/02444E relativa al projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al polígon 2, parcel·la 742, al terme municipal de Pollença

    Número de registre 6370 - Pàgina 5703

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci del tràmit d'informació pública de projecte per a la construcció d’un centre de dia per a persones majors dependents al municipi d’Alaior, d'acord amb l'article 8.4 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 955 - Pàgina 5704

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del Consell Insular d’Eivissa relativa al projecte de Renovació de la instal·lació de climatització i ventilació de la sala general del Centre de Fires, Convencions i Activitats Socioculturals d’Eivissa, av. San Antonio de Portmany, polígon 2, parcel·la 5, T.M. Eivissa

    Número de registre 879 - Pàgina 5705

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis urbans de l’illa de Formentera

    Número de registre 1048 - Pàgines 5706-5720

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Exposició pública d’aprovació inicial del “Projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 17 Kw generadora d’energia elèctrica, connectada a la xarxa interior i tres estacions de càrrega de vehicles elèctrics, ubicades a les escoles velles des Cap”

    Número de registre 1012 - Pàgina 5721

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de resolució de final de procediment sancionador de la Ordenança sancionadora d’incompliment de prohibició d'acampada lliure.

    Número de registre 944 - Pàgina 5722

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de decret de incoació de procediment sancionador de l’Ordenança Reguladora de la retirada de vehicles del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 945 - Pàgina 5723

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de resolució final d’expedient sancionador en matèria de tinença d’animals de companyia en l’entorn humà 2023/9922

    Número de registre 947 - Pàgina 5724

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de resolució final d’expedient sancionador en matèria de tinença d’animals de companyia en l’entorn humà 2023/9938

    Número de registre 948 - Pàgina 5725

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de resolució final d’expedient sancionador en matèria de tinença d’animals de companyia en l’entorn humà 2023/9940

    Número de registre 949 - Pàgina 5726

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de decret de inici de l’expedient de procediment sancionador de consum indegut de begudes alcohòliques 16/2023

    Número de registre 1005 - Pàgina 5727

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP02-2024-IG)

    Número de registre 668 - Pàgina 5728

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 1P2-2024-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 950 - Pàgines 5729-5730

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació, exposició pública i comunicació de terminis del període voluntari de cobrament del Padró de la taxa per subministrament municipal d’aigua del 1r bimestre de 2024

    Número de registre 1004 - Pàgina 5731

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors Exp. 2024/416

    Número de registre 1031 - Pàgina 5732

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 1/2024 de crèdit extraordinari

    Número de registre 981 - Pàgina 5733

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 2/2024 de crèdit extraordinari

    Número de registre 982 - Pàgina 5734

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Capdepera, de 30/01/2024, pel qual s'estableixen les Bases de la convocatòria de subvencions a la normalització lingüística a les empreses municipals 2024 en règim de concurrència competitiva (BDNS 741763)

    Número de registre 1019 - Pàgines 5735-5737

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Rectificació extracte convocatòria dels premis de la rua de Carnaval de l'Ajuntament d'Eivissa

    Número de registre 978 - Pàgina 5738

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Exposició pública del padró de la taxa municipal per occupació de terrenys amb parades, casetes per la venda, espectacles i atraccions que no tinguin caràcter permanent corresponent a l’exercici de 2024

    Número de registre 986 - Pàgina 5739

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Procediment per a la desafectació de bé de domini públic

    Número de registre 966 - Pàgina 5740

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa del servei de recollida, tractament, transparència, transport i eliminació de residus sòlids urbans

    Número de registre 1037 - Pàgina 5741

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal municipal per a adequació retributiva del lloc de treball de coordinador d’Urbanisme

    Número de registre 1032 - Pàgina 5742

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de la modificació de les bases d'execució del pressupost municipal per a l'exercici 2024

    Número de registre 1028 - Pàgina 5743

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Nova aprovació inicial de la Modificació de les Normes Subsidiàries de planejament municipal per establir una nova regulació de les piscines

    Número de registre 1034 - Pàgines 5744-5745

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Extracte de Junta de Govern Local de 26 de gener de 2024, per la qual s'aprova la convocatòria d’ajudes per insularitat a famílies amb estudiants que es desplacin fora de l’illa al territori nacional per a realitzar els estudis durant el curs 2023/2024

    Número de registre 935 - Pàgines 5746-5749

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord del Ple de data 25/01/2024 de l'entitat de Santa Margalida pel qual s'aprova inicialment la modificació de ’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari per a la prestació del servei de clavegueram i vigilància de clavegueres particulars (BOIB Núm. 171 de dia 31 de desembre de 2022 i BOIB Núm. 48 de dia 15 d’abril de 2023)

    Número de registre 958 - Pàgina 5750

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida pel qual s'aprova inicialment la modificació de la Plantilla de Personal de 2024 amb l'augment del complement específic de la plaça núm. 9 Administratiu

    Número de registre 959 - Pàgina 5751

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació inicial de la Modificació de la Plantilla de Personal de l’exercici 2024

    Número de registre 960 - Pàgina 5752

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord del Ple de data 25/01/2024, de l'Ajuntament de Santa Margalida, per la qual s'aprova inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la recollida, el transport i el tractament dels residus, la gestió de les deixalleries i la neteja viària del terme (BOIB Núm. 110 de 20/08/2022)  

    Número de registre 961 - Pàgina 5753