Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de dia 31 de gener de 2024, de cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears

    Número de registre 1024 - Pàgines 5287-5288

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular Consell

    Número de registre 1038 - Pàgina 5289

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa el cessament d’un alt càrrec

    Número de registre 1026 - Pàgina 5290

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa el cessament d’un alt càrrec

    Número de registre 1027 - Pàgina 5291

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomenen alts càrrecs

    Número de registre 1025 - Pàgina 5292

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera i en pràctiques

    Número de registre 909 - Pàgina 5293

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret del president del Consell Insular de Menorca núm. 13/2024, de 26 de gener, relatiu al nomenament dels membres de la comissió tècnica assessora d’Urbanisme i Ordenació del Territori (exp. 0342-2023-000001)

    Número de registre 985 - Pàgines 5294-5295

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Nomenament personal eventual Ajuntament d’Eivissa

    Número de registre 975 - Pàgina 5296

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Convocatòria Arquitecte/a municipal des Castell, procès d'estabilització

    Número de registre 957 - Pàgina 5297

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Nomenament funcionàries en pràctiques

    Número de registre 968 - Pàgina 5298

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Nomenament funcionari en pràctiques procés unificat per cobrir places de la categoria de policia

    Número de registre 963 - Pàgines 5299-5300

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari núm. 419/2023

    Número de registre 438 - Pàgina 5301

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Resolució del director gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per a la selecció d’un director o directora de recursos humans pel procediment de lliure designació

    Número de registre 954 - Pàgines 5302-5309

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aproven les llistes d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup D, Nivell 6: Vigilant de seguretat Mallorca, i se’ls adjudica un lloc de feina pel procediment de lliure designació

    Número de registre 899 - Pàgines 5310-5312

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Rectificació d’errors de la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es modifica la composició dels Tribunals Qualificadors del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 927 - Pàgina 5313

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Àrea d’Infraestructures de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 1036 - Pàgines 5314-5315

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de rectificació d’errors de la Resolució de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que aprova l’acord de les bases generals regeixen el procediment de selecció de personal funcionari interí i laboral temporal al Consell de Mallorca de 30 de novembre de 2023 (BOIB núm. 167 de 9 de desembre de 2023)

    Número de registre 956 - Pàgines 5316-5317

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública per la qual es modifica la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal funcionari a l’escala d'administració general, subescala auxiliar, classe auxiliar administratiu-iva, del subgrup C2 derivat de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Ajuntament de Santa Maria amb assignació de llocs de feina per torn d’accés a efectes del seu nomenament com a funcionaris de carrera

    Número de registre 1035 - Pàgines 5318-5320

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d'aprovació de la convocatòria de Comissió de serveis CS21/2024 de coordinador/a de nòmines de la Secció de nòmines de Gerència de l'IMAS

    Número de registre 1013 - Pàgines 5321-5325

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució de la consellera executiva del Departament d’Economia i Serveis Generals núm. 2024/81, de data 30 de gener de 2024, per la qual es nomena nous membres dels tribunals de les diferents convocatòries del procés d'estabilització de les administracions locals de Menorca

    Número de registre 908 - Pàgines 5326-5327

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIAEMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

   • Correcció d’errades a la publicació de l’Adjudicació de places de l’Oferta d’Ocupació pública de 2022 per l’estabilització d’ocupació temporal de l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia SAU

    Número de registre 1045 - Pàgina 5328

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Llista de les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria d'una plaça d’arquitecte/a, pel sistema de concurs de mèrits del procés d'estabilització de l'Ajuntament de Calvià

    Número de registre 1015 - Pàgines 5329-5330

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Publicació de la llista de les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de dues places d'ordenança pel sistema de concurs de mèrits del procés d'estabilització de l'Ajuntament de Calvià

    Número de registre 1016 - Pàgines 5331-5332

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria pública per a la provisió temporal en comissió de serveis pel sistema de concurs del lloc de Cap de Servei de Prevenció de Riscs Laborals

    Número de registre 1020 - Pàgines 5333-5337

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Resolució per la qual s’aprova la llista de persones aspirants que han superat el procés selectiu de Tècnic/a de Medi Ambient mitjançant el sistema de concurs de mèrits del procés d’estabilització

    Número de registre 1021 - Pàgina 5338

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Resolució per la qual s’aprova la llista de persones aspirants que han superat el procés selectiu d’Ajudant/a d’obres (personal laboral) mitjançant el sistema de concurs de mèrits del procés d’estabilització

    Número de registre 1022 - Pàgina 5339

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Resolució per la qual s’aprova la llista de la persona aspirant que ha superat el procés selectiu de Tècnic/a Superior Estadística mitjançant el sistema de concurs de mèrits del procés d’estabilització

    Número de registre 1023 - Pàgina 5340