Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 26 de maig de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de dia 11 de maig de 2023 pel qual s’aproven les bases i el barem de mèrits que han de regir en el processos de concurs obert i permanent i de promoció interna del personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 5136 - Pàgines 30029-30098

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 25 de maig de 2023 de correcció d’errades de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 24 d’abril de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria pública d’ajuts per a la transició energètica en inversions en projectes innovadors, tractors o estratègics dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número d'edicte 5105 - Pàgines 30099-30100

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment d’una subvenció per al foment d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023) i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 5106 - Pàgines 30101-30102

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

    Número d'edicte 5107 - Pàgines 30103-30110

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 5108 - Pàgines 30111-30112

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l'Acta de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 6 de maig de 2023 i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000195011981)

    Número d'edicte 5069 - Pàgines 30113-30115

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l'Acta de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 8 de maig de 2023 i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000195011981)

    Número d'edicte 5070 - Pàgines 30116-30122

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball mitjançant la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals de les Illes Balears pels anys 2023 i 2024

    Número d'edicte 5129 - Pàgines 30123-30150

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Correcció d’errades a la publicació de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de maig de 2023 per la qual es determina el repartiment de la dotació de personal de suport educatiu (dotació bàsica) per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per als cursos 2023-2024 a 2028-2029

    Número d'edicte 5102 - Pàgines 30151-30152

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de maig de 2023 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2022/2023

    Número d'edicte 5053 - Pàgines 30153-30154

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual s’adjudiquen 30 oficines de farmàcia del concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia

    Número d'edicte 5060 - Pàgines 30155-30158

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2023

    Número d'edicte 5019 - Pàgines 30159-30184

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura sobre la concessió i la denegació de subvencions per possibilitar l’accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2022-2023

    Número d'edicte 5072 - Pàgines 30185-30190

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució de la directora general de Política Lingüística de 23 de maig de 2023 per la qual es modifica la relació d’aptes del certificat de nivell B2 de la convocatòria de proves de llengua catalana de gener de 2023, publicada mitjançant la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 5 de maig de 2023

    Número d'edicte 5039 - Pàgina 30191

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre els Projectes d’explotació i restauració de la pedrera Can Seu (núm. 304), polígon 60, parcel·les 3 i 5, TM Palma (138A/2021)

    Número d'edicte 5047 - Pàgines 30192-30199

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta de la directora general d’Habitatge i Arquitectura, per la qual s'aprova la quarta concessió parcial de les ajudes per al lloguer d'habitatges durant l'any 2021 i es reconeix l'obligació a favor de 205 beneficiaris de l'ajuda destinada a subvencionar el lloguer, de conformitat amb l’Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de setembre de 2021 (BOIB 134 de 30 de setembre de 2021), per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l’any 2021 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

    Número d'edicte 5130 - Pàgines 30200-30207

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears de 25 de maig de 2023, per la qual es publiquen les bases de la convocatòria per a la concessió dels Guardons "Premis Turisme de les Illes Balears" per a l'any 2023

    Número d'edicte 5082 - Pàgines 30208-30215

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es corregeix l’error de la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 23 de març de 2023, per la qual es convoquen les ajudes de minimis per al finançament de capital circulant en els sectors agrari i pesquer, corresponents a l’exercici 2023

    Número d'edicte 5026 - Pàgina 30216

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Informe, proposta de Resolució i Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual es declara la pèrdua del dret al tràmit, la caducitat i l’arxivament dels expedients presentats per les persones que consten en l’annex 1

    Número d'edicte 5062 - Pàgines 30217-30218

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Sercomisa-Trasmapi per al centre d’esports nàutics de Formentera

    Número d'edicte 5043 - Pàgines 30219-30221

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Resolució de la vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per la qual es convoquen subvencions per al manteniment de l’activitat agrària i marítima dirigides a Cooperatives Agràries, Confraries de Pescadors i Consells Reguladors de Denominacions d’Origen Protegida de la Serra de Tramuntana per a l’any 2023

    Número d'edicte 5055 - Pàgines 30222-30244

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Convocatòria de subvencions anuals per dur a terme activitats socioambientals en matèria cinegètica per a l’any 2023

    Número d'edicte 5014 - Pàgines 30245-30256

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de dia 24 de maig de 2023 de rectificació dels Plecs de la convocatòria de la concertació social del servei de residencia per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

    Número d'edicte 5091 - Pàgines 30257-30258

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’IMAS de 25 de maig de 2023 d’aprovació de la convocatòria d’ajudes econòmiques de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials per a l’any 2023

    Número d'edicte 5092 - Pàgines 30259-30287

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’IMAS de dia 26 de maig de 2023 d’aprovació de la convocatòria dels premis del Consell de Mallorca a la Innovació Social 2023

    Número d'edicte 5128 - Pàgines 30288-30301

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de dia 24 de maig de 2023 relatiu a l’aprovació de l’expedient administratiu núm. 1/2023 de modificació de la Relació de Llocs de Feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 5064 - Pàgines 30302-30309

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de dia 24 de maig de 2023 relatiu a l’aprovació de l’expedient administratiu núm. 2/2023 de modificació de la Relació de Llocs de Feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 5065 - Pàgines 30310-30318

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Proposta de resolució de concessió de la convocatòria de subvencions pel foment de l’activitat del sector audiovisual per a la promoció turística de Mallorca

    Número d'edicte 5025 - Pàgines 30319-30321

  • CONSELL INSULAR DE MENORCAINSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

   • Acord del Consell Rector de l'Institut Menorquí d'Estudis de data 29 de març de 2023, relatiu a l'aprovació de les bases i la convocatòria dels ajuts d'investigació de l'IME 2023 (exp. 2023-I0015-000004)

    Número d'edicte 4868 - Pàgines 30322-30329

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Catalogació de dues places de bidell

    Número d'edicte 5048 - Pàgines 30330-30331

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Convocatoria de la sisena edició del premi literari Joan Guasp Vila de Consell 2023, de Teatre i Poesia

    Número d'edicte 5125 - Pàgina 30332

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Ajudes al servei de menjador de l’Ajuntament de Maó per infants escolaritzats a les escoles infantils municipals

    Número d'edicte 5032 - Pàgines 30333-30334

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificació de l'article 15 del conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Josep

    Número d'edicte 5090 - Pàgina 30335

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Modificació del pla estratègic de subvencions any 2023

    Número d'edicte 5052 - Pàgines 30336-30359

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Delegació competències EBAP

    Número d'edicte 4977 - Pàgina 30360