Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 32/2023 de 26 de maig pel qual s’aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2023-2027, s’estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals i es modifiquen diverses normatives de l’àmbit social

    Número d'edicte 5143 - Pàgines 29846-29880

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 33/2023 de 26 de maig d'aprovació dels estatuts de l'entitat pública empresarial Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

    Número d'edicte 5140 - Pàgines 29881-29896

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 34/2023 de 26 de maig d’organització i funcionament del Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears

    Número d'edicte 5139 - Pàgines 29897-29911

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 35/2023 de 26 de maig del Consell de Participació de les Dones de les Illes Balears

    Número d'edicte 5137 - Pàgines 29912-29918

   • ELI logo
  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Publicació de la part dispositiva de la Sentència número 769/2022 de data 02/12/2022 del PROCEDIMENT ORDINARI núm. 147/2021

    Número d'edicte 5112 - Pàgina 29919

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Complement a l’anunci d’Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 6 del Pla Territorial Insular de Formentera, a propòsit de requalificar com a sistema local d'equipament infraestructura EQ/IF uns terrenys fins ara parcialment classificats com a sòl urbà amb la qualificació AMR-01 i parcialment classificats com a sòl rústic amb la qualificació de SRC comú, SRC forestal i Àrea de Protecció Territorial de costes APT (acord del Ple del Consell Insular de data 31 de març de 2023). Publicació del fons de la normativa modificada

    Número d'edicte 5078 - Pàgines 29920-29928

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la proposta de modificació, competència del Ple de la corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2023 (MC007) (crèdit extraordinari CREM 1/2023) (Exp. 0426-2023-000007)

    Número d'edicte 5056 - Pàgines 29929-29930

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva de la modificació de la Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

    Número d'edicte 5098 - Pàgines 29931-29933

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal reguladora del trànsit del casc urbà del municipi de Consell

    Número d'edicte 5124 - Pàgines 29934-29935

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Aprovació modificació Ordenança ORA/ACIRE

    Número d'edicte 5050 - Pàgines 29936-29943

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Aprovació modificació Ordenança fiscal reguladora de les taxa ús refugi sa Calobra i l’establiment preus públics ús serveis banys públics

    Número d'edicte 5051 - Pàgines 29944-29946

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Aprovació modificació Ordenança increment valor terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 5037 - Pàgines 29947-29956

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal 1.9 Reguladora de la taxa pel servei de grúa municipal, custòdia i immobilització de vehicles

    Número d'edicte 5087 - Pàgines 29957-29959

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal 1.22 reguladora de la taxa per a la utilització d'instal·lacions municipals i serveis complementaris

    Número d'edicte 5088 - Pàgines 29960-29963

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Modificació definitiva de la Plantilla de personal del Pressupost 2023 de Mancor de la Vall

    Número d'edicte 5118 - Pàgina 29964

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm 2 del Pressupost 2023, mitjançant transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa

    Número d'edicte 5119 - Pàgines 29965-29966

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 10/2023 en la modalitat de suplement de crèdit

    Número d'edicte 5104 - Pàgina 29967

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'expedient n.º 2023/007226 de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 5074 - Pàgina 29968

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació definitiva imposició i regulació ordenança fiscal taxa ús finca Ca'n Mates Ca Ses Monges

    Número d'edicte 5071 - Pàgines 29969-29971

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació definitiva ordenança reguladora de l'ús de l'equipament de Can Mates

    Número d'edicte 5093 - Pàgines 29972-29977