Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 349925
Acord del Consell de Govern de 26 de maig de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de dia 11 de maig de 2023 pel qual s’aproven les bases i el barem de mèrits que han de regir en el processos de concurs obert i permanent i de promoció interna del personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La disposició final primera del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears va modificar els articles 76 i següents de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears en el sentit d'introduir el concurs obert i permanent de mèrits, per a llocs genèrics, i el concurs obert i permanent específic, per a llocs singularitzats.

Així mateix, la disposició addicional quarta d'aquest decret llei també va modificar el Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Mitjançant aquesta modificació es disposa que les bases i el barem de mèrits dels procediments de concurs obert i permanent de mèrits, de concurs obert i permanent específic i el sistema extraordinari de lliure designació, una vegada negociats a la Mesa Sectorial de Serveis Generals, seran ratificats pel Consell de Govern, per a la seva incorporació posterior com un annex d'aquest Decret.

Per altra part, la disposició transitòria primera Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears disposa que la posada en marxa d'aquests nous sistemes de provisió s'ha de dur a terme tant bon punt es resolguin les convocatòries de promoció interna corresponents a les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022, les quals ja han estat convocades i estan en procés d'execució.

De conformitat amb l'article 38.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, els representants de les administracions públiques poden concertar acords per determinar condicions de treball amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades en el si de les meses de negociació. En aquest sentit, en l'àmbit de l'Administració autonòmica, els representants d'aquesta i els de les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Serveis Generals varen subscriure un acord relatiu a les bases generals i al barem de mèrits que han de regir en els processos de concurs obert i permanent i de promoció interna del personal funcionari de l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'altra banda, l'article 38.3 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, disposa que, per tal que els acords que versin sobre matèries de competència dels consells de govern de comunitats autònomes tenguin validesa i eficàcia, requereixen l'aprovació expressa i formal d'aquest òrgan, i que: «Quan els acords hagin estat ratificats i afectin temes que poden ser decidits de manera definitiva pels òrgans de govern, el seu contingut és directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, sense perjudici que a efectes formals es requereixi la modificació o derogació de la normativa reglamentària corresponent, si s'escau».

Així mateix, l'article 5.2.c de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atribueix al Consell de Govern la competència de donar validesa i eficàcia als acords assolits en la negociació amb la representació sindical del personal funcionari mitjançant l'aprovació expressa i formal d'aquests.

Per tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 6.2.g de la Llei 3/2007, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de 26 de maig de 2023, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Ratificar l'acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, de dia 11 de maig de 2023, pel qual s'aproven les bases i el barem de mèrits que han de regir en el processos de concurs obert i permanent i de promoció interna del personal funcionari de l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que s'adjunta com a annex.

Segon. Ordenar que aquest Acord es publiqui íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer. Disposar que aquest Acord tengui efectes des de l'endemà de la seva publicació.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 8.2, 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que la persona interessada en pugui interposar qualsevol altre que consideri procedent.

 

Palma, 26 de maig de 2026

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

Documents adjunts