Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció IV. Procediments judicials

    • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

      • Interposat recurs contenciós administratiu enfront de l'AJUNTAMENT DE SANT LLUIS, contra la resolució dictada per aquest Ajuntament de data 16 de novembre de 2022

        Número d'edicte 5111 - Pàgina 30361