Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Renúncia d’alt càrrec, director insular, del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 5027 - Pàgina 29978

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Resolució número 2023/PRE/0000333 de dia 18/05/2023, referent al nomenament com a funcionari de carrera de l'Ajuntament des Castell

    Número de registre 5086 - Pàgina 29979

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament de policies locals com a personal funcionari de carrera

    Número de registre 5058 - Pàgina 29980

  • AJUNTAMENT DE PALMASOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES

   • Relació de persones que adquireixen la condició de personal laboral fix, d'acord amb l'oferta d'ocupació de l'any 2022

    Número de registre 4985 - Pàgines 29981-29982

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament d’agent de desenvolupament local funcionària de carrera de l´ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

    Número de registre 5061 - Pàgina 29983

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Nomenament de secretari-interventor interí

    Número de registre 5046 - Pàgina 29984

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de l’Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) per la qual s’aprova la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits de la plaça L03490002 de la categoria Grup A (tècnic-superior - llicenciatura en dret) en la convocatòria de concurs de mèrits del procés d’ estabilització de l’AETIB

    Número de registre 5081 - Pàgines 29985-29986

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de l’Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) per la qual s’aprova la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits de les places L03490007 i L0349000D de la categoria Grup A (tècnic superior) en la convocatòria de concurs de mèrits del procés d’ estabilització de l’AETIB

    Número de registre 5080 - Pàgines 29987-29988

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) per la qual es modifica la composició dels membres dels òrgans de selecció de la convocatòria del procés selectiu d’estabilització mitjançant concurs extraordinari de mèrits de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 5073 - Pàgines 29989-29990

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Resolució de la Presidenta de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), de correcció d’errades de la Resolució de la Presidenta de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), d’aprovació de la Llista definitiva de les sol·licituds admeses i excloses, en relació a la convocatòria del procés excepcional d’estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'IBJOVE

    Número de registre 5077 - Pàgines 29991-29993

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), a proposta de la directora gerent de l’IDI, per constituir una borsa de personal interí del procés selectiu relatiu a la convocatòria per torn lliure d’un lloc de treball de tècnic/a superior jurídic/a

    Número de registre 5031 - Pàgines 29994-29995

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT DE RECERCA I FORMACIÓ AGROALIMENTÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (IRFAP)

   • Resolució de la directora gerent del IRFAP per la qual s’aprova la llista definitiva de l’ordre dels aspirants del Grup C del procés extraordinari d’estabilització per concurs de mèrits, per cobrir la plaça de personal laboral identificada amb el codi L0262000C

    Número de registre 5024 - Pàgina 29996

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 25 de maig de 2023 per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisor/a de la Unitat d’hospitalització médica 2 de l’Hospital Comarcal d’Inca

    Número de registre 5066 - Pàgina 29997

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa de metge/metegessa geriatre/a, personal laboral, grup A, subgrup A1, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa mitjançant el sistema de concurs

    Número de registre 5029 - Pàgines 29998-30008

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acords del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa sobre la designació dels tribunals en els processos d’estabilització

    Número de registre 5099 - Pàgines 30009-30011

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Modificació de les bases de les convocatòries corresponents al procés d'estabilització de l'ocupació temporal 2022 de l'Ajuntament de Calvià respecte a la classificació de les places d'Ajudant, grup C, subgrup C1 (BOIB núm. 152, de 22 de novembre de 2022)

    Número de registre 5117 - Pàgines 30012-30013

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Bases generals per a la selecció de personal laboral mitjançant un borsí de peó de manteniment del Castell per concurs-oposició

    Número de registre 5038 - Pàgines 30014-30019

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Aprovació convocatòria i bases promoció interna administratiu

    Número de registre 5109 - Pàgines 30020-30026

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Esmena errada material nomenament de Tribunals en processos selectius de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 5023 - Pàgines 30027-30028