Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 16 de maig de 2023 per la qual s’aprova, la convocatòria pública de subvencions per al foment d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en instal·lacions existents d’enllumenat públic exterior promogudes per les administracions públiques dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número d'edicte 4769 - Pàgines 28454-28471

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal•lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable sense emmagatzematge (Programa 4, únicament component 7), i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal•lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents (Programa 5, component 8), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 4802 - Pàgines 28472-28493

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número d'edicte 4804 - Pàgines 28494-28500

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 4805 - Pàgines 28501-28502

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

    Número d'edicte 4806 - Pàgines 28503-28506

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 4803 - Pàgines 28507-28511

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100912012023)

    Número d'edicte 4816 - Pàgines 28512-28564

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de maig de 2023 per la qual es determina el repartiment de la dotació de personal de suport educatiu (dotació bàsica) per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per als cursos 2023-2024 a 2028-2029

    Número d'edicte 4759 - Pàgines 28565-28575

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de 17 de maig de 2023 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 0000302/2023, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número d'edicte 4789 - Pàgina 28576

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució de rectificació d’errors dels expedients IPPC 2/2005 Cas Tresorer, IPPC 3/2006 Eivissa i IPPC 4/2006 Son Reus, sobre errada detectada en el percentatge d’oxigen de referència en els controls d’emissions atmosfèriques de les calderes d’escalfament del gas natural (ERM) de les Autoritzacions Ambientals Integrades de les centrals tèrmiques de Son Reus, Cas Tresorer i Eivissa

    Número d'edicte 4775 - Pàgines 28577-28578

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears en què es corregeixen diverses errades en la Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a projectes culturals per a l’any 2023

    Número d'edicte 4797 - Pàgina 28579

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Resolució de la presidenta de l’Institut Balear de la Joventut per la qual s’aprova la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació per a l’any 2023 i se n’estableixen les bases

    Número d'edicte 4834 - Pàgines 28580-28591

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per al programa «SOIB Desenvolupament Local» per dur a terme actuacions de promoció de l’activitat econòmica local

    Número d'edicte 4649 - Pàgines 28592-28629

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual es modifica la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 4 de novembre de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions amb l’objecte de finançar especialitats formatives vinculades al Catàleg de qualificacions professionals concretament certificats de professionalitat de nivell 1 i 2 i de competències clau de nivell 2 adreçades als col·lectius amb especials dificultats d’inserció en el mercat laboral «SOIB Vulnerables CP», per al període 2022-2025

    Número d'edicte 4742 - Pàgines 28630-28633

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Delegació de competències del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa en el conseller executiu del Departament de Gestió del Territori, Infraestructures Viàries, Ordenació Turística i Lluita contra l’Intrusisme, en relació al Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció directa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja amb CIF P0705000H, per a la licitació i l’execució del projecte d’obres anomenat «Nueva glorieta en la intersección de la EI-341 con el camí de Benirràs” (TM de Sant Joan de Labritja)”. (Exp. núm. 2023/3951T)

    Número d'edicte 4760 - Pàgina 28634

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció directa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a la licitació i execució del projecte d’obres anomenat «Nueva glorieta en la intersección de la EI- 341 con el camí de Benirràs (TM de Sant Joan de Labritja)”, exp. num. 2023/3951T

    Número d'edicte 4761 - Pàgines 28635-28640

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació de l’encàrrec de gestió a Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa S.A.U. (FECOEV, SAU) per a la programació i execució del Dia del Reciclatge 2023

    Número d'edicte 4766 - Pàgina 28641

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis Illa de Formentera

    Número d'edicte 4771 - Pàgines 28642-28648

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera curs 2022-2023

    Número d'edicte 4772 - Pàgines 28649-28661

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Convocatòria d’ajuts econòmics per participar en el programa de reutilització de llibres de text i material didàctic i/o en el programa digitalització pel curs 2022/2023

    Número d'edicte 4773 - Pàgines 28662-28672

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis fora de l'illa de Formentera per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 4774 - Pàgines 28673-28681

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Associació de Ramaders de Formentera i el CIF, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius

    Número d'edicte 4808 - Pàgines 28682-28702

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Concessió Convocatòria d’ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les entitats sense ànim de lucre per a l’any 2023

    Número d'edicte 4748 - Pàgines 28703-28706

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de dia 17 de maig de 2023 per la qual es convoca la concertació social del servei de residencia per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

    Número d'edicte 4793 - Pàgines 28707-28716

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de dia 17 de maig de 2023, per la qual es convoca la concertació social del servei de centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

    Número d'edicte 4799 - Pàgines 28717-28726

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Resolució de la Batlia d'avocació de l'exercici de determinades atribucions delegades en la Junta de Govern Local

    Número d'edicte 4778 - Pàgines 28727-28728

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Medi Ambient i Benestar Animal. Decret de serveis mínims per a la vaga convocada, a partir de dia 21 de maig de 2023, per a garantir el servei municipal de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal de Palma

    Número d'edicte 4798 - Pàgines 28729-28731

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria de subvencions en matèria d’allotjament per als estudiants de Sant Josep de sa Talaia matriculats a centres universitaris o d’educació superior fora de l’illa d’Eivissa

    Número d'edicte 4810 - Pàgines 28732-28741