Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Informació pública sobre l’Estudi d’impacte ambiental, Projecte d’ampliació del període d’explotació i regularització de l’establiment de benefici de la pedrera Clot des Porcs núm. 525 que forma part del polígon 55, parcel·la 264 de Palma

    Número de registre 4227 - Pàgina 28742

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Extracte de la resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 16 de maig de 2023 per la qual s’aprova, la convocatòria pública de subvencions per al foment d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en instal·lacions existents d’enllumenat públic exterior promogudes per les administracions públiques dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número de registre 4767 - Pàgines 28743-28745

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit la Conselleria de Salut i Consum en el primer quadrimestre de l’any 2023

    Número de registre 4782 - Pàgina 28746

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 26505/2021 i 2021/02072E relativa al projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al polígon 3, parcel·la 203, al terme municipal d'Alcúdia

    Número de registre 3761 - Pàgina 28747

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de modificació de resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Procés 59 (anualitat 2021) de data 27 d’abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 4812 - Pàgines 28748-28752

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de modificació parcial de resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Procés 57 (anualitat 2021) de data 27 d’abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 4813 - Pàgines 28753-28757

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de modificació parcial de resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Procés 103 (anualitat 2021) de data 28 d’abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 4814 - Pàgines 28758-28762

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de rectificació d’errors de la revocació parcial, Exp. 132 de data 03 de maig de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 4815 - Pàgines 28763-28764

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als beneficiaris de l’ajuda, TANDA 1 (anualitat 2021) de data 24 d’ abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de pastures per a l’aprofitament de la ramaderia ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 4817 - Pàgines 28765-28769

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Extracte de la Resolució de la presidenta de l’Institut Balear de la Joventut per la qual s’aprova la convocatòria dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació i se n’estableixen les bases

    Número de registre 4835 - Pàgina 28770

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 276/2023, que es segueix al Tribunal Superior de Justícia, contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aproven les bases i el barem de mèrits que han de regir les convocatòries dels processos de selecció per mitjà de la modalitat de concurs oposició i/o extraordinari del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears. Així com la Resolució per la qual s'aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs oposició i/o extraordinari

    Número de registre 4753 - Pàgina 28771

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 275/2023, que es segueix al Tribunal Superior de justícia de les Illes Balears, interposat contra la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, publicada al BOIB núm. 37, de 23/03/2023, per la qual es corregeixen i modifiquen diferents errors amb el motiu de l’estimació de varis recursos de reposició de les resolucions del 20 de desembre de 2022

    Número de registre 4754 - Pàgina 28772

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 316/2023, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, interposat contra la presumpta desestimació per silenci administratiu per al reconeixement de carrera professional en les mateixes condicions que el personal fix

    Número de registre 4756 - Pàgina 28773

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 78/2023, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, en relació a les conseqüències al·legades per la recurrent, derivades de la seva exclusió de la borsa única d’infermeria en les dates de març de 2017 i octubre de 2018

    Número de registre 4757 - Pàgina 28774

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 276/2023, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, interposat contra la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual se desestima l’homologació de grau de carrera i promoció professional

    Número de registre 4758 - Pàgina 28775

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives

    Número de registre 4770 - Pàgina 28776

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 7-2023-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 4722 - Pàgines 28777-28778

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació de denominació de via pública del terme municipal d'Algaida

    Número de registre 4763 - Pàgina 28779

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs sepultura núm 44 Via Santa Basilissa del Cementiri Municipal de Campos

    Número de registre 4787 - Pàgina 28780

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Aprovació inicial l'Ordenança municipal reguladora de taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, industries del carrer i ambulants, rodatge cinematogràfics, sessions fotogràfiques i similars situats en terrenys d’ús públic

    Número de registre 4730 - Pàgina 28781

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Exposició matrícula de l’impost sobre activitats econòmiques corresponent a l’exercici de 2023 municipi d’Inca

    Número de registre 4786 - Pàgina 28782

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació de les esmenes de deficiències de l’aprovació provisional de la modificació puntual de les NNSS, consistents en la delimitació d’un sistema general en sòl rústic d’equipaments comunitaris destinats a Cementiri del nucli de Biniali

    Número de registre 4779 - Pàgina 28783

  • MANCOMUNITAT SERVEIS PÚBLICS INSULARS

   • Exposició pública de l'aprovació provisional del Compte general de l'exercici 2022

    Número de registre 4785 - Pàgina 28784