Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 164617
Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El 3 de juliol de 2021, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021, modificada per la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors productius i Memòria Democràtica de 3 d'agost de 2022 (BOIB núm. 103, de 6 d'agost de 2022)

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, les quals es detallen a la taula següent:

Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies

 MOVESIII-316/2021

MIRASSO SANTOS, CLAUDIO RUBÉN

***4168**

En el document 5 manca el nom, el NIF i la firma del representant legal de l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-1303/2021

ENSEÑAT MIRO, VICTOR VICENTE

***6338**

El document 6 ha d'estar firmat pel sol·licitant de l'ajut, no per l'autoritzat. El document 7 ha d'estar firmat pel sol·licitant de l'ajut, no per l'autoritzat. El document 8 ha d'estar firmat pel sol·licitant de l'ajut, no per l'autoritzat

 MOVESIII-1579/2021

PONS RIERA, LORENZO

***2023**

El pressupost o la factura del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA (el pressupost presentat l'incorpora després), i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

 MOVESIII-1699/2021

COMPANY PLANAS, ISABEL

***7428**

El document 6 ha d'estar signat pel sol·licitant, no per l'autoritzat. El document 7 ha d'estar signat pel sol·licitant, no per l'autoritzat. El document 8 ha d'estar signat pel sol·licitant, no per l'autoritzat

 MOVESIII-1961/2021

DURAN MIRO, MARIA MONTSERRAT

***7666**

Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR.

 MOVESIII-1971/2021

FEMENIA VIDAL, DANIEL

***6528**

En el document 5 el nºRII és incorrecte.

 MOVESIII-2045/2021

GARCIA TORA, JOSE ANTONIO

***2357**

En el document 1 cal indicar si ha sol·licitat o rebut cap ajut pel mateix concepte

 MOVESIII-2051/2021

TERRASA SAGRISTÀ, FRANCISCO

***6328**

És necessari justificar l'adquisició del punt de recàrrega (encara que s'hagi adquirit gratuïtament). Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2056/2021

PONCE DE LEON MORACHO, JOSE MANUEL

***9858**

És necessari presentar un annex a la factura, signat tant pel sol·licitant com pel concessionari, on s'especifiqui quina part dels descomptes que apareixen en la factura correspon al Programa MOVES III

 MOVESIII-2121/2021

SANCHEZ ARIAS, WILSON ANIBAL

***2372**

Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir

 MOVESIII-2163/2021

MULET AGUILÓ, DAVID

***9093**

En el document 5 manca el NIF del representant legal de l'empresa instal·ladora

 MOVESIII-2222/2021

ROIG TORRES, ANTONIO

***5179**

És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència en municipi de menys de 5000 habitants o repte demogràfic.

 MOVESIII-2282/2021

PULET ESCUDERO, JOSE LUIS

***7077**

És necessari presentar un annex a la factura, signat tant pel sol·licitant com pel concessionari, on s'especifiqui quina part dels descomptes que apareixen en la factura correspon al Programa MOVES III

 MOVESIII-2569/2021

FERRAGUT SERVERA, MARIA JACINTA

***1634**

El document 1 està incomplet (manca 1 pàgina). Cal aportar el pressupost/factura del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

 MOVESIII-2574/2021

MIÑANO CANTERO, MARÍA CONSOLACIÓN

***2033**

En el document 5 s'indica que la potència del punt de recàrrega és de 7.4kW i al pressupost s'indica que és de 7.2kW. Aclarir aquesta divergència.

 MOVESIII-2635/2021

SABATER MARTIN, DANIEL

***7415**

En el document 5 la persona que apareix com a representant legal de l'empresa instal·ladora no és la mateixa que firma.

 MOVESIII-2714/2021

CRESPI RULLAN, JAIME

***8814**

En el document 1 s'indica que el sol·licitant és autònom, però en el tràmit telemàtic no s'indica. Aclarir aquesta divergència i cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC, En el cas d'autònoms, és necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. En el cas d'autònoms, és necessari presentar el document 4 de la sol·licitud, declaració d'ajudes de mínimis.

 MOVESIII-2715/2021

VILA FERRANDIS, JUAN CARLOS

***2441**

En el document 1 cal indicar la inversió sol·licitada amb IVA, l'ajut sol·licitat, si té activitat mercantil i comercial i les dades bancàries. Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2716/2021

E. P. PITIUS S.L.

***6902**

Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2717/2021

GASTALVER LLOMPART, GUADALUPE ISABEL

***3529**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. Cal presentar fotocòpia DNI. És necessari presentar certificat d'empadronament. És necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle per desballestar. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2022 del vehicle per desballestar. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2718/2021

PANCORBO JOHANSSON, CARLOS

***2011**

En el document 1 cal indicar si té activitat mercantil i comercial i si ha sol·licitat cap ajut pel mateix concepte. Manca fotocòpia del DNI. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2719/2021

GINARD CALPIN, JAIME

***1719**

En el document 1 cal indicar el tipus de beneficiari. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2720/2021

GOMILA MARI, CRISTOBAL

***9209**

En el document 5 manca indicar el nom i el NIF del representant legal de l'empresa instal·ladora i les coordenades.

 MOVESIII-2721/2021

SANZ FERRE, CARLOS

***9524**

Al pressupost han d'estar detallat per conceptes i preus unitaris. En el document 5 el nº RII és incorrecte. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2722/2021

RUBIO RODRIGUEZ, VICTOR

***7381**

En el document 1 manca indicar si té activitat mercantil i comercial i si ha sol·licitat cap ajut pel mateix concepte

 MOVESIII-2724/2021

PALOS DOTE, ALEJANDRO

***7182**

És necessari presentar certificat d'empadronament. Al tractar-se d'un vehicle de demostració, cal presentar el permís de circulació a nom del concessionari, punt de venda o fabricant/importador que ha realitzat la venda del vehicle al beneficiari de l'ajut.

 MOVESIII-2727/2021

PRATS TORRES, SERGIO ANTONIO

***5649**

En el document 1 cal omplir correctament l'apartat "Dades específiques del sol·licitant". Al rebut de l'impost de tracció mecànica de 2022 no s'identifica el vehicle a desballestar.

 MOVESIII-2728/2021

VILASIS PAMOS, JULIA

***5417**

En el document 1 cal omplir correctament l'apartat "Dades específiques del sol·licitant" i cal indicar si té activitat mercantil i comercial i si ha rebut cap ajut pel mateix concepte. És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2729/2021

PALMER BENNAZAR, FRANCISCO JAVIER

***0610**

És necessari justificar un pagament anterior a la baixa del vehicle per a accedir a l'ajuda per desballestament. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 o 2022 (el darrer) del vehicle per desballestar. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2730/2021

CHRISTIAN MOBILIARIO S.L.

***5958**

En el document 1 cal indicar el representant legal de l'empresa i si pertany al col·lectiu de menys de 5000 habitants. És necessari presentar les escriptures completes de l'empresa. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2731/2021

COLL GARCIAS, JOSE MIGUEL

***8393**

El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2733/2021

SON GALCERAN D'ESPORLES, S.L.U.

***1441**

La naturalesa jurídica de l'escriptura aportada no coincideix amb la del CIF presentat. En el document 5 cal omplir les dades de l'empresa instal·ladora

 MOVESIII-2736/2021

NOTHDURFT, WERNER

***0556**

En el document 1 cal indicar si té activitat mercantil i comercial i si ha sol·licitat o rebut cap ajut pel mateix concepte. És necessari presentar document identificatiu del sol·licitant per poder acarar la signatura.

 MOVESIII-2737/2021

VECINA MARTINEZ, PATRICIA

***1535**

El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2738/2021

EXENBERGER, HEINRICH

***5976**

En el document 1 cal indicar al col·lectiu taxi-VTC. És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears.

 MOVESIII-2741/2021

LOPEZ JEREZ, ANTONIO RAFAEL

***2140**

És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears.

 MOVESIII-2742/2021

FORTUNY SALAS, FERNANDO

***7890**

Al pressupost, la partida de legalització ha d'anar separada de la partida de tramitació de subvencions (no subvencionable).

 MOVESIII-2743/2021

FORTUNY SALAS, FERNANDO

***7890**

Al pressupost, la partida de legalització ha d'anar separada de la partida de tramitació de subvencions (no subvencionable).

 MOVESIII-2744/2021

ARAGO MOLL, JOAQUIN

***1832**

En el document 1 cal indicar les dades bancàries. En el document 5 manca indicar el nom i el NIF del representant legal de l'empresa instal·ladora i les coordenades no estan en format UTM

 MOVESIII-2746/2021

LOTUS MALLORCA SL

***9187**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu de municipis amb menys de 5000 habitants. En el document 6 manca omplir el nom del representant legal de l'empresa. En el document 7 manca omplir el nom del representant legal de l'empresa. En el document 8 manca omplir el nom del representant legal de l'empresa.

 MOVESIII-2747/2021

BURGUERA ADROVER, MARGALIDA

***0989**

En el rebut del IVTM del 21 no es visualitza el període de l'any 2021 que cobreix el pagament i alguns camps tenen una font errònia, seria necessari presentar el IVTM de 2022

 MOVESIII-2748/2021

E-TOUCH BALEARES

***8355**

En el document 1, a l'apartat "representant legal", no pot aparèixer una empresa, ha de ser una persona física una persona física qui actuï com a representant legal. L'empresa que apareix es l'autoritzada per fer la tramitació. És necessari aportar la documentació acreditativa de les facultats de representació del sol·licitant a l'empresa. Manca document acreditatiu de representant legal de l'empresa sol·licitant de l'ajut. Cal aportar pressupost del vehicle que es vol adquirir. En el document 6 ha d'aparèixer i signar el representant legal de l'empresa sol·licitant, no l'autoritzat. En el document 7 ha d'aparèixer i signar el representant legal de l'empresa sol·licitant, no l'autoritzat. En el document 8 ha d'aparèixer i signar el representant legal de l'empresa sol·licitant, no l'autoritzat.

 MOVESIII-2749/2021

BAUER GEB BIERNATZKI, INSA

***6285**

En el document 1 cal omplir correctament l'apartat "Dades específiques del sol·licitant". És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears.

 MOVESIII-2750/2021

MARTURANO, MAURO

***5676**

És necessari presentar document identificatiu del sol·licitant per poder acarar la signatura.

 MOVESIII-2751/2021

QUESADA, FRANCESCA

***3931**

El certificat d'empadronament està caducat. És necessari presentar document identificatiu del sol·licitant per poder acarar la signatura.

 MOVESIII-2752/2021

CUADRA FERNANDEZ, GUILLERMO

***9738**

En el document 1 el nº de compte bancari no coincideix amb el del tràmit telemàtic. Aclarir aquesta divergència. És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears.

 MOVESIII-2753/2021

LAPAZ PEREZ, ROCIO

***6105**

En el document 1 cal indicar l'import de la inversió sol·licitada amb IVA i de l'ajut sol·licitat. Cal aportar fotocòpia del DNI. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2755/2021

NOGUERA PONS, ANTONIO

***6499**

En el document 1 cal indicar l'import de l'ajut sol·licitat i cal omplir les dades bancàries. És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Manca presentar document 4: declaració de mínimis. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2756/2021

ADROVER ALBERTI, JUANA

***3960**

En el document 1 manca la data de sol·licitud. En el pressupost no queda clar el model del vehicle que es vol adquirir.

 MOVESIII-2759/2021

VANRELL SASTRE, LLORENÇ

***8678**

És necessari presentar certificat d'empadronament.

 MOVESIII-2762/2021

SALVA PERELLO, MIQUEL

***1352**

En el pressupost no queda clar el model del vehicle que es vol adquirir.

 MOVESIII-2764/2021

BOAS, JASON QUINN COURTHOPE

***4158**

Cal aportar el darrer rebut de pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica (2022).

 MOVESIII-2765/2021

LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.

***1952**

Cal presentar DNI del representant legal de l'empresa. Cal aportar CIF de l'empresa. En els pressuposts no s'especifica l'emplaçament de l'actuació.

 MOVESIII-2766/2021

LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.

***1952**

Cal presentar DNI del representant legal de l'empresa. Cal aportar CIF de l'empresa. En els pressuposts no s'especifica l'emplaçament de l'actuació.

 MOVESIII-2767/2021

LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.

***1952**

Cal presentar DNI del representant legal de l'empresa. Cal aportar CIF de l'empresa. En els pressuposts no s'especifica l'emplaçament de l'actuació. Segons l'apartat 7.2.f) de les bases de la convocatòria, s'han de presentar 3 pressuposts quan l'import de la despesa subvencionable sigui superior als 40.000 € en cas d'execució d'obres o 15.000 € quan es tracta d'altres contractes.

 MOVESIII-2768/2021

TOMÀS SALOM, JOAN CARLES

***6002**

En el document 1 l'empresa instal·ladora no és representant legal del sol·licitant, només és autoritzada i cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC. Cal aportar document 5: memòria tècnica pel programa 2. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2769/2021

NICOLAI BLUME, FREDERIC

***0628**

És necessari presentar document acreditatiu per poder acarar la firma.

 MOVESIII-2770/2021

WENEA URBAN S.L.

***8962**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC. És necessari identificar correctament, cadascun dels expedients sol·licitats per a aquesta ajuda, sigui com sigui el seu estat. Adjuntar un escrit si és necessari detallant les subvencions sol·licitades o rebudes. Si es tracta d'una empresa vinculada, cal aportar document de sol·licitud d'autorització empreses vinculades. En el document 5 manca omplir el nom i el NIF del representant legal de l'empresa instal·ladora i manca el nºRII.

 MOVESIII-2771/2021

WENEA URBAN S.L.

***8962**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte. És necessari identificar correctament, cadascun dels expedients sol·licitats per a aquesta ajuda, sigui com sigui el seu estat. Adjuntar un escrit si és necessari detallant les subvencions sol·licitades o rebudes. En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC. Si es tracta d'una empresa vinculada, cal aportar document de sol·licitud d'autorització empreses vinculades. En el document 5 manca omplir el nom i el NIF del representant legal de l'empresa instal·ladora i manca el nºRII. Manca la signatura del representant legal de l'empresa.

 MOVESIII-2772/2021

REYES MARTÍNEZ, MARÍA

***5444**

En el document 1 cal indicar si ha sol·licitat o rebut cap ajut pel mateix concepte. En el document 5 les coordenades no estan en format UTM. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2773/2021

ALEÑAR ALEMANY, JAUME

***5396**

En el document 1 la signatura no coincideix amb la del DNI presentat. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2022 del vehicle per desballestar. En el document 6 la signatura no coincideix amb la del DNI presentat. En el document 7 la signatura no coincideix amb la del DNI presentat. En el document 8 la signatura no coincideix amb la del DNI presentat.

 MOVESIII-2774/2021

VIDAL PANIZA, JAIME

***5746**

És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 o 2022 (el darrer) del vehicle per desballestar. És necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle per desballestar. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2775/2021

MESTRE QUETGLAS, BERNAT

***0248**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. És necessari presentar certificat d'empadronament. És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Manca presentar document 4: declaració de mínimis. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2777/2021

HEMANAS BALAGUER NIELL CB

***0765**

Cal presentar el pressupost a nom de la sol·licitant de l'ajut. Cal presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora. Cal aportar una memòria descriptiva addicional de les actuacions que s'han d'emprendre.

 MOVESIII-2778/2021

IRIARTE TURNES, MATIAS

***6708**

És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears.

 MOVESIII-2780/2021

ZARACHO ROMERO, STEVEN MARTIN

***6716**

És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Manca presentar document 4: declaració de mínimis. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2781/2021

CONSTRUCCIONES VIDAL SA

***0113**

Manca la data del pressupost.

 MOVESIII-2782/2021

TELAS MALLORCA SA

***1523**

Cal signar el document 1 en el corresponent apartat. En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC.

 MOVESIII-2783/2021

ROIG TUR, JUAN ANDRÉS

***5034**

En el document 1 cal indicar si ha sol·licitat o rebut cap ajut pel mateix concepte. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2785/2021

WENEA URBAN S.L.

***8962**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC. És necessari identificar correctament, cadascun dels expedients sol·licitats per a aquesta ajuda, sigui com sigui el seu estat. Adjuntar un escrit si és necessari detallant les subvencions sol·licitades o rebudes. En el document 5 el nºRII és incorrecte

 MOVESIII-2787/2021

LOPEZ AGULLO, PAULA

***5891**

El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

 MOVESIII-2788/2021

MATEMALES RAMON, JOSE MARIA

***7558**

En el document 1 cal indicar el tipus de beneficiari i si té activitat mercantil i comercial. En el tràmit telemàtic s'indica que pertany al col·lectiu de menys de 5000 habitants, però en el document 1 s'indica que no. Aclarir aquesta divergència. En el cas d'habitants de municipis de menys de 5.000 habitants, és necessari presentar el certificat d'empadronament per disposar de l'ajut addicional del 10%. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2789/2021

MARI MARI, JOSE

***4708**

És necessari presentar el DNI del sol·licitant. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2791/2021

NORDIAN CPO, S.L.

***0688**

És necessari identificar correctament, cadascun dels expedients sol·licitats per a aquesta ajuda, sigui com sigui el seu estat. Adjuntar un escrit si és necessari detallant les subvencions sol·licitades o rebudes. En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC, L'entitat no està al corrent de pagament amb l'AEAT. Cal aportar certificat que acrediti que està al corrent de pagament. Cal que al pressupost es pugui identificar la direcció de la infraestructura de recàrrega. El número RII és incorrecte.

 MOVESIII-2792/2021

NORDIAN CPO, S.L.

***0688**

És necessari identificar correctament, cadascun dels expedients sol·licitats per a aquesta ajuda, sigui com sigui el seu estat. Adjuntar un escrit si és necessari detallant les subvencions sol·licitades o rebudes. En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC, L'entitat no està al corrent de pagament amb l'AEAT. Cal aportar certificat que acrediti que està al corrent de pagament. Cal que al pressupost es pugui identificar la direcció de la infraestructura de recàrrega. El número RII és incorrecte.  

 

Per aquesta ubicació hi ha obert un altra expedient (MOVESIII1679/2021) a nom d'una altra empresa del grup. Aclarir aquesta divergència i desistir d'un dels dos expedients.

 MOVESIII-2793/2021

PALAU SISTEMAS RENOVABLES, S.L.

***6652**

El DNI del representant legal de l'empresa està caducat. Al tractar-se d'un vehicle de demostració, cal presentar el permís de circulació a nom del concessionari, punt de venda o fabricant/importador que ha realitzat la venda del vehicle al beneficiari de l'ajut. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2795/2021

NORDIAN CPO, S.L.

***0688**

És necessari identificar correctament, cadascun dels expedients sol·licitats per a aquesta ajuda, sigui com sigui el seu estat. Adjuntar un escrit si és necessari detallant les subvencions sol·licitades o rebudes. En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC, L'entitat no està al corrent de pagament amb l'AEAT. Cal aportar certificat que acrediti que està al corrent de pagament. Cal que al pressupost es pugui identificar la direcció de la infraestructura de recàrrega. El número RII és incorrecte. Per aquesta ubicació hi ha obert un altra expedient (MOVESIII1681/2021) a nom d'una altra empresa del grup. Aclarir aquesta divergència i desistir d'un dels dos expedients.

 MOVESIII-2796/2021

MARTI HUGUET, MARIA

***4331**

És necessari presentar el DNI del sol·licitant. És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2798/2021

URENDEZ PLAZA, ALMUDENA

***7806**

És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears. És necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle per desballestar. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 o 2022 (el darrer) del vehicle per desballestar. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2799/2021

PALMER FRAU, LUIS

***5285**

És necessari presentar el DNI del sol·licitant. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2800/2021

RIBAS MARI, JOSEFA

***5908**

Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2802/2021

MIDDELMAN BLOME, ALVARO

***4556**

És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears.

 MOVESIII-2803/2021

NICOLAU VIDAL, MARIA

***4632**

En el document 1 cal indicar el tipus de beneficiari. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2804/2021

PIZA FUSTER, ALEJANDRO

***2910**

Cal aportar el pressupost/factura del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

 MOVESIII-2805/2021

WENEA HIGHWAYS OESTE S.L.

***8446**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC, Cal aportar un document d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social. Cal que al pressupost es pugui identificar la direcció de la infraestructura de recàrrega. El número RII és incorrecte.

 MOVESIII-2808/2021

JAIME ARBONA, PUERTOLAS

***1565**

Cal aportar el document 1 degudament emplenat i signat, Cal aportar fotocòpia del DNI per ambdues cares. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2809/2021

TRUST CORNER WHITHE SLU

***2633**

En el pressupost manca la data

 MOVESIII-2810/2021

FERRER RAMON, MARIA TERESA

***5522**

En el document 1 cal indicar si pertany a municipi de menys de 5000 habitants, El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2022 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-2812/2021

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL S.A.

***3291**

Cal aportar document 5: memòria tècnica pel programa 2. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2813/2021

TALTAVULL SASTRE, MARIA ÀNGELS

***0195**

En el document 1 cal indicar si té activitat mercantil i comercial

 MOVESIII-2814/2021

SOLLER SOCCER S.L.

***6343**

En el pressupost/factura cal desglossar els imports amb i sense IVA. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2815/2021

JAUME FEBRER, MIQUEL

***3736**

Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2816/2021

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL S.A.

***3291**

Cal aportar document 5: memòria tècnica pel programa 2. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2818/2021

SL, CARRAIBEDES

***1757**

En el document 1 manca la firma de la representant legal de l'empresa. El pressupost no està a nom de l'empresa sol·licitant i manca la data. S'ha de poder identificar la ubicació de la infraestructura de recàrrega a instal·lar, objecte de l'ajut. Manca document 5: memòria tècnica pel programa 2. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2822/2021

GRIMALT RIGO, PETRA

***3359**

La factura del vehicle ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€, "Programa Moves III", abans de l'aplicació de l'IVA, segons l'apartat 11.3.1.f). A la factura aportada no s'especifica quin descompte s'ha fet pel plan movesIII. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2827/2021

EDISON NEXT GOVERNMENT, S.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA

***1731**

Cal aportar escriptura amb el canvi de raó social. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2828/2021

EDISON NEXT GOVERNMENT, S.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA

***1731**

Cal aportar escriptura amb el canvi de raó social. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2829/2021

, EDISON NEXT GOVERNMENT, S.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA

***1731**

Cal aportar escriptura amb el canvi de raó social. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2831/2021

NAVARRO RODRIGUEZ, EDUARDO ANTONIO

***8032**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC, És necessari presentar certificat d'empadronament.

 MOVESIII-2833/2021

TIRME, S.A.

***3264**

El document normalitzat 1 de la sol·licitud ha d'indicar el representant legal de l'empresa sol·licitant, que és qui signa. El document normalitzat 5 ha d'indicar el representant legal de l'empresa sol·licitant. Cal aportar una memòria descriptiva addicional de les actuacions que s'han d'emprendre. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2834/2021

PAVEL CIOANTA, ADRIAN

***8239**

Si es tracta d'un autònom s'ha de fer constar a la sol·licitud. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2836/2021

TIRME, S.A.

***3264**

El document normalitzat 1 de la sol·licitud ha d'indicar el representant legal de l'empresa sol·licitant, que és qui signa. El document normalitzat 5 ha d'indicar el representant legal de l'empresa sol·licitant. Cal aportar una memòria descriptiva addicional de les actuacions que s'han d'emprendre. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2837/2021

WIBER RENT ACAR SPAIN SL

***9958**

En el document 5 cal omplir correctament l'apartat "Dades programa 2" totes les dades empresa instal·ladora i si es tracta de més d'un punt. Les coordenades no estan en format UTM i manca la signatura de l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-2839/2021

MORRO LLOBERA, MARIA DE LLUC

***1845**

Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2840/2021

BANEMA CONSTRUCCION PINTURAS Y REVESTIMIENTOS S.L

***6052**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC. No coincideix la denominació o raó social de l'empresa que apareix a les escriptures amb la que apareix al CIF. Aclarir aquesta divergència.

 MOVESIII-2842/2021

DINO FERRI, GIULIO

***2797**

És necessari presentar certificat d'empadronament. És necessari presentar document identificatiu del sol·licitant per poder acarar la signatura. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2843/2021

LANGA VIDAL, MARIA VICTORIA

***9189**

En el pressupost no queda clar el model del vehicle que es vol adquirir.

 MOVESIII-2844/2021

DARDER ADROVER, BARBARA ROSA

***2787**

En el document 1 s'indica que és autònoma, però que no té activitat mercantil i comercial. Aclarir aquesta divergència. Cal presentar el document 4 de declaració de mínimis., Cal aportar una memòria descriptiva addicional de les actuacions que s'han d'emprendre. Aclarir punt 2.1 del pressupost. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2846/2021

SOARES GUERRERO, WANDERLEI

***2674**

És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2022 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-2847/2021

ENDESA X SERVICIOS SL

***7880**

Cal presentar una sol·licitud d'autorització per a presentar la subvenció com empresa vinculada. Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte. És necessari identificar correctament, cadascun dels expedients sol·licitats per a aquesta ajuda, sigui com sigui el seu estat. Adjuntar un escrit si és necessari detallant les subvencions sol·licitades o rebudes. El pressupost ha d'estar a nom del sol·licitant, ha d'indicar el CIF del sol·licitant. El pressupost ha de ser només, el corresponent al cost dels materials, al tracta-se d'una empresa vinculada. l'import subvencionable no pot excedir el cost en què incorre l'entitat vinculada. Aclarir divergència import unitari i import contractista del pressupost.

 MOVESIII-2850/2021

SLU, EMALLORCA TECHNOLOGY

***6000**

En el document 1 cal omplir correctament els apartats "Representant legal", "Dades específiques del sol·licitant", tipus d`'empresa i manca la data i firma del representant legal de l'empresa. És necessari acreditar documentalment la representació del sol·licitant a l'empresa. És necessari presentar document acreditatiu del representant legal de l'empresa sol·licitant per poder acarar la signatura. El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries en període executiu. És necessari aportar certificat de l'AEAT acreditant estar al corrent de pagaments pendents. La quantia dels pressuposts no coincideix amb la inversió sol·licitada, si cal s'han de modificar els documents de sol·licitud adjuntats. És necessari presentar el document 2 normalitzat de la sol·licitud, llista dels pressupost sol·licitats, degudament emplenat. En el document 5 cal omplir correctament les dades del representant legal de l'empresa sol·licitant, les dades de l'empresa instal·ladora i la infraestructura, les coordenades no estan en format UTM i manca la signatura de l'empresa instal·ladora. Cal aportar una memòria descriptiva addicional de les actuacions que s'han d'emprendre. En el document 6 cal omplir correctament les dades del representant legal de l'empresa sol·licitant. En el document 7 cal omplir correctament les dades del representant legal de l'empresa sol·licitant. En el document 8 cal omplir correctament les dades del representant legal de l'empresa sol·licitant.

 MOVESIII-2852/2021

RAIMUND MAXIMILIAN, KLIMA ANTON

***8375**

És necessari presentar document identificatiu del sol·licitant per poder acarar la signatura. En el document 5 manca la signatura de l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-2853/2021

SEUR GEOPOST SL

***5166**

En el document 1 s'indica que no s'ha sol·licitat cap ajut pel mateix concepte. és incorrecte. Cal signar el document 1 en el corresponent apartat.

 MOVESIII-2855/2021

COLL BOSCH, TRINIDAD

***6176**

Cal aportar una memòria descriptiva addicional de les actuacions que s'han d'emprendre. Aclarir punt 2.1 del pressupost. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2856/2021

CHETLAND, WENDY

***3858**

És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2022 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-2857/2021

MEDINA CLEMENT, ESTEFANIA

***0979**

És necessari presentar el DNI o NIE del sol·licitant. És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Manca presentar document 4: declaració de mínimis. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR., Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2858/2021

JUAN SALOM, PAU

***1868**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC. En el pressupost no queda clar el model del vehicle i manca la data. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

 MOVESIII-2860/2021

ADIN PEREZ, ALFREDO

***4480**

En el document 1 cal indicar si pertany al col·lectiu taxi-VTC. És necessari presentar certificat d'empadronament.

 MOVESIII-2861/2021

NEGOTIUM 1998 SL

***9169**

La denominació o raó social que apareix en el CIF presentat no coincideix amb la de les escriptures. Aclarir aquesta divergència.

 MOVESIII-2862/2021

ENDESA X SERVICIOS SL

***7880**

Cal presentar una sol·licitud d'autorització per a presentar la subvenció com empresa vinculada.            

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte. És necessari identificar correctament, cadascun dels expedients sol·licitats per a aquesta ajuda, sigui com sigui el seu estat. Adjuntar un escrit si és necessari detallant les subvencions sol·licitades o rebudes. El pressupost ha d'estar a nom del sol·licitant, ha d'indicar el CIF del sol·licitant. El pressupost ha de ser només, el corresponent al cost dels materials, al tracta-se d'una empresa vinculada. l'import subvencionable no pot excedir el cost en què incorre l'entitat vinculada.       

 

Aclarir divergència import unitari i import contractista del pressupost. El document 5 ha d'anar signat pel representant de l'empresa instal·ladora, no coincideix amb l'indicat.

 MOVESIII-2865/2021

SANCHEZ RUIZ, GONZALO JESUS

***3648**

Cal aportar el certificat d empadronament. És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració. Cal aportar el document 4 degudament emplenat i signat. Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d incorporar el descompte obligatori d almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". És necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle desballestat. Cal aportar el darrer rebut de pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle desballestat. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2867/2021

C.P. 3ªFASE GOLF

***4292**

En el document 1 s'indica que és una comunitat de propietaris, que pertany al col·lectiu taxi-VTC i que és una mitjana empresa. Aclarir aquesta divergència. El document 1 ha d'estar firmat pel representant legal de la C.P., no per l'autoritzat. Segons el document presentat, no s'han pogut acreditar documentalment els poders de representació del sol·licitant a la comunitat de propietaris. En el document 5 cal omplir degudament l'apartat "Dades programa 2", indicant emplaçament de la preinstal·lació. El document 5 ha d'estar firmat pel representant legal de la C.P., no per l'autoritzat. El document 6 ha d'estar firmat pel representant legal de la C.P., no per l'autoritzat. El document 7 ha d'estar firmat pel representant legal de la C.P., no per l'autoritzat. El document 8 ha d'estar firmat pel representant legal de la C.P., no per l'autoritzat.

 MOVESIII-2868/2021

ROMERO EXPOSITO, JOSE

***6940**

Cal aportar la sol·licitud degudament signada

 MOVESIII-2869/2021

MUÑIZ RODRIGUEZ, YOLANDA

***1037**

Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2870/2021

BELVERA PARTNERS SL

***9353**

Es recorda a la persona sol·licitant que al estar situat el punt de recàrrega en un municipi de menys de 5000 habitants pot optar a un increment de la quantia de l'ajut d'un 10%. Caldria modificar la quantia de l'ajut sol·licitada en el document normalitzat 1. És necessari presentar el NIE del sol·licitant i acreditar documentalment la representació del sol·licitant a l'empresa. Cal aportar les escriptures de la empresa. Cal aportar el document 4 degudament emplenat. Cal aportar el pressupost a nom de la empresa sol·licitant. El nº RII de la empresa instal·ladora es incorrecte. Cal posar coordenades "x", "y" en format UTM i presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2872/2021

UNIVERSAL MAROSA,S.L.

***0638**

Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2874/2021

STOYANOVA GAYDAROVA, IANA

***2393**

És necessari presentar certificat d'empadronament

 MOVESIII-2875/2021

MARCO GAYA, ANTONIA MARIA

***7555**

En el document 1 cal indicar si pertany a col·lectiu taxi-VTC i manca la data de sol·licitud. En el pressupost no queda clar el model de vehicle que es vol adquirir.

 MOVESIII-2877/2021

JAECKH, JONAS CONSTANTIN

***1248**

En el document 1 cal indicar l'ajut sol·licitat. Cal indicar al pressupost la potència del punt de càrrega. En el document 5 cal indicar el nom i NIF del representant legal de l'empresa instal·ladora. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2878/2021

ROIG RIBAS, MARIA DE LAS NIEVES

***4182**

El pressupost no està a nom del sol·licitant. En el document 5 cal indicar el nom i el NIF del representant legal de l'empresa instal·ladora i les coordenades no estan en format UTM. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2880/2021

FORTEZA RIBOT, ANA MARIA

***2141**

En el cas d'habitants de municipis de menys de 5.000 habitants, és necessari presentar el certificat d'empadronament per disposar de l'ajut addicional del 10%. És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. És necessari presentar el document 4 de la sol·licitud, declaració d'ajudes de mínimis. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2883/2021

ALMODOVAR DEL POZO, ALEJANDRO

***7068**

Cal aportar la sol·licitud degudament emplenada (manca marcar si perteneix al col·lectiu de taxi). És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears. Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ (Punt 3.3.1.5.) abans de l'aplicació de l'IVA (Punt 10.2.1.f.).          

 MOVESIII-2887/2021

PEÑA GAYA, FRANCISCO

***9484**

Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2888/2021

HERRERA AGUDELO, JORGE ALBERTO

***1019**

És necessari presentar certificat d'empadronament

 MOVESIII-2893/2021

TERRAVITA GARDENS SL

***4523**

En el document 1 la persona que firma no és la mateixa que apareix com a representant legal. Segons el document presentat, no s'han pogut acreditar documentalment els poders de representació del sol·licitant a l'empresa. La denominació o raó social que apareix en la certificació registral no coincideix amb la del CIF de l'empresa. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2894/2021

JORDAN MARIANO, MARIA JOSE

***3449**

En el document 1 l'empresa no és representant legal, només és autoritzat del sol·licitant. L'import de la inversió sol·licitada no coincideix amb el pressupost presentat. El DNI del sol·licitant està caducat. Cal presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2895/2021

TAYESBA SL

***1154**

Cal aportar el darrer rebut de pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

 MOVESIII-2896/2021

ACIBP SPAIN MANAGEMENT S.L.U

***5938**

En el document 8 manca omplir correctament les dades del representant.

 MOVESIII-2899/2021

SERRANO GÓMEZ, RAFAEL

***4444**

En el document 1 manca la firma del sol·licitant. És necessari presentar certificat d'empadronament. Cal aportar el darrer rebut de pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

 MOVESIII-2900/2021

NELSON, VICTORIA

***7476**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. Cal aportar el certificat d'empadronament. Manca document 6, declaració responsable del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient. Manca document 7, declaració principis PRTR. Manca document 8, declaració cessió d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques.

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB, se us tindrà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

 

Palma, 3 de març de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo