Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Núm. 163881
Aprovació Padró Cementiri 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat per Junta de Govern local de l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de febrer de 2023, acorda aprovar el Padró municipal de sepultures corresponent a l'exercici 2023 per un import de 7.742,90 €

De conformitat amb la legislació vigent, es publica el present anunci per tal que durant el període de 15 dies els interessats puguin presentar, si és el cas, reclamacions o al·legacions a l'esmentat padró. L'esmentat padró es troba de manifest a les oficines municipals d'aquesta corporació.

En cas que se'n presentin, l'acord fins aleshores provisional elevat automàticament definitiu.

 

Lloret de Vistalegre, document signat electrònicament (6 de març de 2023)

El batle Antoni Bennasar Pol