Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PORRERES

Núm. 166530
Notificació adopció ca Natura Parc

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient núm. 244/2023

PRIMER.- El dia 20 de novembre de 2022 la policia local de Porreres va recollir un ca abandonat en les dependències del municipi, amb núm. de registre A3254-22-Cepad, sense xip, que va traslladar a la Fundació Natura Parc en virtut del Conveni signat per ambdues entitats, en data 18 de febrer de 2020, sobre la gestió integral dels animals domèstics abandonats en el municipi.

SEGON.- Transcorregut el termini legal per a poder recuperar l'animal de 15 dies, des de la recollida de l'animal, per part dels seus titulars, es certifica que no s'ha oferit resposta, fet que estableix que l'animal podrà ser cedit en adopció, com a animal abandonat, en virtut de l'article 31 de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de Protecció dels animals de les Illes Balears.

 

 Porreres, a la data de signatura electrònica (7 de març de 2023)

La batlessa Francisca Mora Veny