Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 168621
Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 81/2023, que es segueix al Tribunal Superior de justícia, interposat contra la resolució del director general del Servei de Salud de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases generals i el barem de mèrits que han de regir les convocatòries dels processos de selecció per mitjà de la modalitat del concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per l’any 2022 del personal estatutari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'ofici del Tribunal Superior de Justícia, de data 23/02/2023, es té per interposat el recurs contenciós administratiu per l'Associacio Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer, que es tramita com a procediment ordinari 81/2023 contra la resolució del director general del Servei de Salud de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases generals i el barem de mèrits que han de regir les convocatòries dels processos de selecció per mitjà de la modalitat del concurs oposició, derivats de l'oferta d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per l'any 2022 del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

Com que de manera directa o indirecta la impugnació esmentada pot resultar rellevant per a una pluralitat de persones que podrien tenir la condició d'interessades en aquest procés, en base a l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa, se citen a termini a les persones interessades en el procediment ordinari 81/2023 perquè es puguin personar com a demandades davant del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de nou dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se en el BOIB aquesta notificació.

Les persones interessades hi han de comparèixer en forma legal, de conformitat amb el que estableix l'article 23 de la Llei 29/1998. Així mateix, se les comunica que, en cas que s'hi personin fora de termini, se les considerarà com a part, sense que per això s'hagi de retrotraure ni interrompre el procediment i que, si no s'hi personen, el procediment continuarà en tots els seus tràmits i no serà procedent fer-les cap altra notificació.

 

(Signat electrònicament: 7 de març de 2023)

La directora de Gestió i Pressuposts Maria del Mar Rosselló Amengual Per delegació de competències de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm. 191, de 7/11/2020) Per suplència del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 62 de 29/04/2006)