Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 166045
Aprovació inicial del II Pla Local de la Infància i l'Adolescència de Calvià

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La corporació plenària, en sessió de data 23 de febrer de 2023, va adoptar, entre d'altres, l'acord d'aprovació inicial del II Pla Local de la Infància i l'Adolescència de Calvià.

En compliment del que disposa l'article 49 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, mitjançant aquest edicte es procedeix a la informació pública de l'acord i del respectiu expedient per un termini de trenta dies, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament. Durant aquest termini, els veïns i veïnes i les persones que hi estiguin legítimament interessades poden examinar l'expedient en el Servei d'Intervenció Social (Departament de Desenvolupament Social, Infància i Persones Majors) i formular-hi reclamacions, objeccions o observacions.

En el cas que no s'hagi presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins aleshores provisional, atès l'incís final de l'article 49 de la citada llei.

 

Calvià, (signat electrònicament: 6 de març de 2023)

El batle-president Alfonso Rodríguez Badal