Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 168620
Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 127/2023, que es segueix al Tribunal Superior de justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució del director general del Servei de Salud de les Illes Balears per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per l’any 2022, de les diferents categories de personal facultatiu sanitari (subgrup A1) per accedir a places vacants de personal estatutari fix

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'ofici del Tribunal Superior de Justícia, de data 21/02/2023, es té per interposat el recurs contenciós administratiu per l'Associació Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer, que es tramita com a procediment ordinari 127/2023 contra la Resolució del director general del Servei de Salud de les Illes Balears per la qual s'aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari i/o concurs oposició, derivats de l'oferta d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per l'any 2022, de les diferents categories de personal facultatiu sanitari (subgrup A1) per accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Com que de manera directa o indirecta la impugnació esmentada pot resultar rellevant per a una pluralitat de persones que podrien tenir la condició d'interessades en aquest procés, en base a l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa, se citen a termini a les persones interessades en el procediment ordinari 127/2023 perquè es puguin personar com a demandades davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de nou dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se en el BOIB aquesta notificació.

Les persones interessades hi han de comparèixer en forma legal, de conformitat amb el que estableix l'article 23 de la Llei 29/1998. Així mateix, se les comunica que, en cas que s'hi personin fora de termini, se les considerarà com a part, sense que per això s'hagi de retrotraure ni interrompre el procediment i que, si no s'hi personen, el procediment continuarà en tots els seus tràmits i no serà procedent fer-les cap altra notificació.

 

(Signat electrònicament: 7 de març de 2023)

La directora de Gestió i Pressuposts Maria del Mar Rosselló Amengual Per delegació de competències de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm. 191, de 7/11/2020) Per suplència del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 62, de 29/04/2006)