Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS

Núm. 155887
Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la qual s'anuncia el concurs públic per a la “gestió en règim d'autorització administrativa d'una instal.lació per a embarcacions xàrter de petita eslora en el port de la Savina” (AU-C-F-0001), l'elecció de la solució més avantatjosa i l'atorgament de la corresponent autorització administrativa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. Organisme Públic: Autoritat Portuària de Balears. Número d'expedient: AU-C-F-0001

2. Objecte del concurs: És objecte d'aquest concurs l'elecció de la solució més avantatjosa per a l'atorgament d'una autorització administrativa per a l'ocupació d'una superfície total de 754,5 m² per a la gestió i explotació d'una instal·lació nàutica d'esbarjo, dedicada a petites embarcacions destinades al xàrter, i situada en zona de domini públic portuari del port de la Savina.

3. Termini: El temps de durada de l'autorització serà de DOS (2) anys, a comptar des de l'atorgament d'aquesta, de conformitat amb el que s'estableix en la Clàusula 6a del Plec de Clàusules que regeix l'explotació de l'autorització. Si en finalitzar aquest termini, no hagués estat triada la solució més avantatjosa a través de convocatòria del concurs corresponent per a l'atorgament d'aquests espais en concessió (o nova autorització) d'aquests espais portuaris, l'autorització podrà ser ampliada, a sol·licitud de l'autoritzat (amb un mes d'antelació a la seva finalització), fins al moment en què es produeixi l'elecció de la solució més avantatjosa d'aquest procediment, i en tot cas per un màxim d'UN (1) any més. És a dir, el termini total de l'autorització no podrà superar els TRES (3) anys.

4. Tramitació: Electrònica, Procediment: Obert, Forma: Concurs Públic.

5. Taxes:

- Ocupació: NOU MIL CENT NORANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (9.197,18 €). (Aquesta quantitat no inclou l'I.V. A.).

- Activitat: La quantia anual de la taxa d'activitat que haurà d'abonar l'autoritzat s'estableix conforme als arts. 187 i 188 del TRLPEMM, sent la base imposable el volum de negoci (vendes i/o ingressos) i el tipus de gravamen del 4%.

6. Garanties.

  • Provisional de SIS MIL EUROS (6.000 €).
  • Definitives:
    • D'explotació: igual a l'import anual corresponent a la totalitat de les taxes d'ocupació i d'activitat.
    • Addicional: igual a l'import de la millora anual oferta de les taxes referides.

7. Obtenció de documentació i informació.

Organisme Públic: Autoritat Portuària de Balears, Domicili: Palma -Moll Vell, 5 (07012). Telèfon: 971 22 81 50, Fax: 971 72 69 48 Pàgina web: www.portsdebalears.com i a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP) accessible en l'adreça electrònica https://contrataciondelestado.es.

8. Presentació electrònica de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

Data límit de presentació: VINT (20) dies comptats a partir del següent al qual es publiqui l'anunci del concurs en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (B.O.I.B.). En el cas que el dia de finalització del termini de presentació d'ofertes fos un dissabte, es traslladarà al dia hàbil següent.

Documentació que integrarà les ofertes: Vegeu Plec de Bases.

Lloc de presentació: Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACSP).

 

9. Obertura de les ofertes: Autoritat Portuària de Balears, Domicili: Moll Vell, núm. 5, 07012. Localitat: Palma. Data: Una vegada finalitzat el termini de presentació d'ofertes i prèvia convocatòria de la APB.

 

Palma, data de la signatura electrònica  (28 de febrer de 2023)

El president Jaume Colom Adrover

La cap de Divisió de Secretaria i Assumptes Jurídics Maria Antònia Ginard Moll