Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Núm. 165697
Aprovació provisional de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de gener de 2023, va acordar l'aprovació provisional de l'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis

I en compliment del que disposa l'article 17.2 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat a les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Si transcorregut aquest termini no s'han presentat reclamacions, es considera aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord.

 

Puigpunyent a dia de la signatura electrònica:(6 de març de 2023)

El batle

Antoni Marí Enseñat