Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 166117
Aprovació inicial del Pla Especial de desenvolupament del Pla de Reconversió integral de la platja de Palma (PRI)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el procediment regulat a la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local així com la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d' urbanisme de les Illes Balears i el Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d' ordenació i us del sol, per la illa de Mallorca, en sessió ordinària celebrada el 22 de febrer de 2023, el Ple de l'Ajuntament de Llucmajor va adoptar l'acord següent:

Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial de desenvolupament del PRI per a donar compliment a la prescripció número 87 de l'aprovació definitiva del PRI, presentat per la Junta de Compensació del SUP 6 Accés Sant Cristòfol.

Segon.- D'acord amb l'article 51 de la LUIB, suspendre l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències urbanístiques i la possibilitat de presentar comunicacions prèvies, a tot l'àmbit d'afectació del Pla Especial de desenvolupament del PRI per a donar compliment a la prescripció número 87 de l'aprovació definitiva del PRI, presentat per per la Junta de Compensació del SUP 6 Accés Sant Cristòfol.

Tercer.- Sotmetre a informació pública per un període mínim de quaranta-cinc dies hàbils el Pla Especial, tota la documentació, incloses les memòries de viabilitat i els informes de sostenibilitat econòmica preceptius, juntament amb la documentació corresponent a la tramitació ambiental. Aquesta informació pública s'anunciarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un dels diaris de major difusió de les Illes Balears, i en la seu electrònica de l'Ajuntament de Llucmajor (www.llucmajor.org), en la qual constarà la documentació completa.»

La qual cosa es fa pública, a reserva de l'aprovació de l'acta, per el seu coneixement general i a l'efecte de sotmetre la proposta a un període d'exposició pública de quaranta- cinc dies de conformitat al que estableix la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

Qualsevol persona pot consultar l'expedient i la documentació completa de la proposta d'ordenació a les dependències municipals d'urbanisme ubicades al c/ Fira, 14 de Llucmajor, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i a la seu electrònica https://llucmajor.org/; així com presentar, en el termini indicat, les al·legacions que consideri.

 

Llucmajor, 6 de març de 2023

El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient Guillermo Roig Mascaró