Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE BÚGER

Núm. 165844
Exposició pública del Compte General de l'exercici 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del que disposa l'article 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha estat degudament informada per la Comissió Especial de Comptes, s'exposa al públic el Compte General corresponent a l'exercici 2021, per un termini de quinze dies, durant els quals els qui s'estimin persones interessades podran presentar reclamacions, objeccions o observacions que tinguin per convenients. Així mateix, estarà a la disposició de les persones interessades a la seu electrònica d'aquesta Entitat [http://buger.sedelectronica.es].

 

(Signat electrònicament: 7 de març de 2023

El batle Pere Torrens Escalas)