Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 165040
Acord plenari inici de l’expedient de contractació dels serveis socials prestats al Centre de Persones Majors des Mercadal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de la Corporació celebrat, el dia 22 de febrer de 2023, en sessió ordinària va acordar per urgència la proposta d'acord d'inici de l'expedient de contractació del contracte de serveis socials prestats al centre de persones majors des mercadal i que en la part resolutiva, diu:

PROPÒS

PRIMER: Acordar l'inici de l'expedient de contractació dels serveis socials prestats al Centre de Persones Majors des Mercadal.

SEGON: Facultar a aquesta batlia per tal que ordeni i aprovi els tràmits necessaris per tal de formar i completar l'expedient de contractació fins la formalització del contracte administratiu i la seva finalització, incloses les seves pròrrogues.

TERCER: Publicar l'acord de delegació al BOIB el qual tindrà efectes el dia següent a la seva adopció.

 

Es Mercadal, en la data de la signatura electrònica (6 de març de 2023)

El batle Francesc Ametller Pons