Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2022 pel qual s’aprova el calendari de festes per a l’any 2023 en l’àmbit de les Illes Balears

    Número d'edicte 3180 - Pàgina 15444

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2021, de constitució de la Comissió Interinsular del Pla Estratègic Autonòmic

    Número d'edicte 3182 - Pàgina 15445

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2022 pel qual s’adapta el Pla de Mesures Front a la COVID-19 als termes del Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i se’n modifiquen alguns extrems

    Número d'edicte 3179 - Pàgines 15446-15450

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2022 pel qual s'autoritza el projecte d’obres de reforma de la unitat d'Hospitalització C dins del recinte de l'Hospital General, inversió declarada d'interès autonòmic

    Número d'edicte 3181 - Pàgina 15451

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l’àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector del comerç, amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

    Número d'edicte 3141 - Pàgines 15452-15463

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 20 d’abril de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 3140 - Pàgines 15464-15465

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a la millora de l'accessibilitat d'infraestructures i equipaments de les entitats locals de les Illes Balears

    Número d'edicte 3160 - Pàgines 15466-15483

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 12 d’abril de 2022 per la qual es concedeixen i deneguen ajuts per participar a quatre cursos de llengua i metodologia de l’ensenyament de l’alemany organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l’estiu del 2022 adreçats al professorat que imparteix l’assignatura d’alemany en nivells no universitaris en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc de l’addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears i el Goethe Institut de Barcelona

    Número d'edicte 3154 - Pàgines 15484-15487

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de 25 de març de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

    Número d'edicte 3189 - Pàgines 15488-15489

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 d’abril de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears

    Número d'edicte 3120 - Pàgina 15490

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 20 d’abril de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre del conseller d’Educació i Formació Professional d’organització i funcionament dels equips d’atenció primerenca de les Illes Balears dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional

    Número d'edicte 3155 - Pàgines 15491-15492

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de la AETIB por la qual es dona publicitat a la convocatòria extraordinària 2022 del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en destinacions convocada per la secretària d'Estat de Turisme (SETUR)

    Número d'edicte 3168 - Pàgines 15493-15495

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 20 d’abril de 2022, relativa a l’extinció de les ajudes per al mes de març de 2022, en concepte d'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 3150 - Pàgines 15496-15499

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 20 d’abril de 2022, relativa a les denegacions de les ajudes per al mes de març de 2022, en concepte d'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 3151 - Pàgines 15500-15502

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 corresponent al personal funcionari al servei de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número d'edicte 3147 - Pàgines 15503-15504

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 22 d’abril de 2022, per la qual es publica el resultat de l’Informe 195/2021 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2019

    Número d'edicte 3145 - Pàgines 15505-15506

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 22 d’abril de 2022, per la qual es publica el resultat de l'Informe 193/2021 de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als exercicis 2017-2018

    Número d'edicte 3146 - Pàgines 15507-15508

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Convocatòria del Mercat de Nit 2022

    Número d'edicte 3171 - Pàgines 15509-15511

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Convocatòria del Mercat Artesà 2022

    Número d'edicte 3172 - Pàgines 15512-15513

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Correcció de l’errata advertida en la publicació de l’edicte 2885 (BOIB 49 de data 12-04-2022) del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2021/1422, referit al “Projecte de reurbanització de la plaça de Sant Cosme i dos trams del carrer Ocells”

    Número d'edicte 3190 - Pàgina 15514

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Segona modificació Pla estratègic de subvencions de la Regidoria d’Educació i Política Lingüística (2020-2022)

    Número d'edicte 3164 - Pàgines 15515-15518

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases reguladores per concedir subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual

    Número d'edicte 3166 - Pàgines 15519-15526

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Modificació qualificació zona de circulació restringida Cala s’Almonia i Cala Llombards

    Número d'edicte 3153 - Pàgina 15527

  • GRUP D'ACCIÓ LOCAL PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL D'EIVISSA I FORMENTERA

   • Acord pel qual s’aprova convocatòria d’ajudes per a inversions a les explotacions agràries beneficiaries del projecte Disseny i implementació de Plans Estratègics de Gestió Empresarial de titulars d'explotacions agràries joves i de recent incorporació a Eivissa i Formentera, per als anys 2022 a 2023

    Número d'edicte 3163 - Pàgines 15528-15546