Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 232220
Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2022 pel qual s’adapta el Pla de Mesures Front a la COVID-19 als termes del Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i se’n modifiquen alguns extrems

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

I

El Consell de Govern, en la sessió de 28 de febrer de 2022, va aprovar el Pla de Mesures Front a la COVID-19, d'acord amb el qual es mantenien un seguit de mesures no farmacològiques de prevenció del contagi d'aquesta malaltia, centrades en l'ús obligatori de la mascareta en espais interiors oberts al públic, el manteniment de les distàncies interpersonals en tots els supòsits que sigui possible o que l'activitat desenvolupada no ho faci incompatible, les mesures d'higiene personal, la ventilació correcta dels espais interiors oberts al públic i la promoció de la vacunació i de les activitats a l'aire lliure.

Les disposicions del Pla regulaven l'ús de la mascareta en espais interiors seguint la línia del que disposava en aquell moment el Reial decret 115/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, Reial decret que s'havia dictat en exercici de l'habilitació atorgada per la disposició final setena de la Llei 2/2021, de 29 de març, la qual permetia al Govern, mitjançant un reial decret i oït el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, modificar l'obligatorietat de l'ús de la mascareta en els supòsits prevists en els apartats 1 i 2 de l'article 6 de la Llei, quan es donessin les circumstàncies sanitàries apropiades que ho aconsellessin.

Aquest Reial decret 115/2022, de 8 de febrer —que modifica els termes de l'article 6.1 de la Llei 2/2021, de 29 de març— disposà expressament l'obligatorietat de l'ús de la mascareta en qualsevol espai tancat d'ús públic o obert al públic.

Per això, el Pla de Mesures Front a la COVID-19, aprovat pel Consell de Govern el 28 de febrer passat, recollia aquesta obligatorietat i fins i tot la feia extensiva a determinats supòsits no prevists en la norma estatal, en exercici de les habilitacions que li atorgava l'articulat de la Llei 2/2021, de 29 de març.

Ara bé, el Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, Reial decret que es va publicar el dia 20 d'abril i que —sempre en exercici de l'habilitació atorgada per la disposició final setena de la Llei 2/2021, de 29 de març— modifica els termes de l'article 6.1 i 2 de la Llei 2/2021, els quals passen a tenir la redacció següent:

1. Les persones de sis anys en endavant queden obligades a l'ús de mascaretes en els supòsits següents:

a) En els centres, serveis i establiments sanitaris d'acord amb el que estableix el Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris,les persones que hi fan feina, els visitants i els pacients, llevat de les persones ingressades quan romanguin a la seva habitació.

b) En els centres sociosanitaris, els treballadors i els visitants quan estiguin en zones compartides.

c) En els mitjans de transport aeri, per ferrocarril o per cable i en els autobusos, així com en els transports públics de viatgers. En els espais tancats de vaixells i embarcacions en els quals no sigui possible mantenir la distància d'1,5 metres, excepte en les cabines, quan siguin compartides per nuclis de convivents.

2. L'obligació que conté l'apartat anterior no és exigible en els supòsits següents:

a) A les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per llevar-se la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que en facin inviable la utilització.

b) En el cas que, per la mateixa naturalesa de les activitats, l'ús de la mascareta sigui incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

Així doncs, des d'un punt de vista normatiu, ha desaparegut amb caràcter general l'obligació de dur mascareta en espais tancats d'ús col·lectiu o oberts al públic, tret de les excepcions que suposen els mitjans de transport col·lectiu, i el personal i visitants de centres sanitaris i sociosanitaris —com també els pacients dels centres sanitaris quan deambulin fora de la seva habitació—, per la qual cosa és oportú traslladar el contingut d'aquesta modificació normativa a l'àmbit del Pla de Mesures Front a la COVID-19, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2022.

II

Així mateix, un seguit de previsions del Pla de Mesures Front la COVID 19, han perdut raó de ser a mesura que l'evolució de la malaltia posava de manifest els efectes que davant aquesta produïa el procés de vacunació, previsions com n'és el cas de determinades recomanacions que venien a condicionar el desenvolupament de celebracions com noces o batejos ,esdeveniments multitudinaris com com en cas de competicions esportives; la realització de cribatges preventius a grups de risc, o limitacions que encara romanien vigents en relació a activitats de restauració (càterigns) o en relació al ball.

És per la qual cosa que desapareixen del Pla, les mesures que establia en aquest sentit.

III

Per altra banda i atès el fet que el Pla de Mesures Front a la COVID-19, té una vocació marcadament generalista pel que fa al contingut de les seves mesures, mentre que existeixen sectors concrets de l'activitat social, com pot ser l'activitat educativa o la dels serveis socials, que per raó de les característiques dels espais on es desenvolupa l'activitat i de les circumstàncies de les persones que hi intervenen, són o poden ser necessàries algunes mesures de prevenció front al contagi de la COVID-19, més concretes o intenses que aquelles que s'estableixen de forma genèrica al Pla de Mesures Front la COVID 19, és considera que allò més adient, en relació a les mesures de prevenció front a la COVID 19 que específicament tenguin que regir a l'àmbit dels serveis socials de les illes, i que a hores d'ara són les que s'establiren en el annex 2 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de febrer de 2022, és que aquestes puguin ser modificades o establertes directament unes de noves, mitjançant una resolució conjunta de les dues conselleries implicades — Afers Socials i Esports i Salut i Consum— ben igual que en el cas de les mesures específiques que resulten aplicables en l'àmbit dels centres docents i la seva activitat educativa, regulades per successives resolucions conjuntes de les conselleries d'Educació i Formació Professional per una banda i la de Salut i Consum per l'altra.

Per tot això, el Consell de Govern, com a responsable màxim de la política sanitària a les Illes Balears, a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de 25 d'abril de 2022, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Modificar el Pla de Mesures Front a la COVID-19, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2022, el qual queda redactat en els termes que resulten de l'annex d'aquest Acord.

Segon. Autoritzar la consellera de Salut i Consum i la consellera d'Afers Socials i Esports per, mitjançant una resolució conjunta, revisar i modificar el Pla Específic de Mesures de Prevenció i Contenció de la COVID-19 en els Serveis Socials, aprovat per Acord d'aquest Consell de Govern de 14 de febrer de 2022.

Tercer. Notificar aquest Acord a la Delegació del Govern a les Illes Balears, així com a la direcció operativa del Pla Territorial de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (PLATERBAL) per a la transició cap a una nova normalitat derivada de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19.

Quart. Fer constar que corresponen a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als ajuntaments, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control del compliment correcte de les obligacions que preveu aquest Acord, per tal de garantir-ne l'efectivitat. A aquest efecte, les administracions esmentades poden sol·licitar la col·laboració dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. L'incompliment de les mesures es pot sancionar de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de salut pública.

Cinquè. Comunicar a la Direcció de l'Advocacia aquest Acord a fi que, si ho considera oportú, el presenti davant l'òrgan judicial competent a l'efecte que estableix l'article 10.8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Sisè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Setè. Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que el dicta, en el termini d'un mes comptador des que es publiqui, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, alternativament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des que es publiqui, de conformitat amb els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 25 d'abril de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Pla de Mesures Front a la COVID-19

1. Mesures de cautela i protecció

- Tots els ciutadans han de respectar les mesures de seguretat i higiene que estableixen les autoritats sanitàries per prevenir la COVID-19 i han d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscs de propagació de la malaltia, així com l'exposició pròpia a aquest risc.

- Es pot suspendre qualsevol activitat que, a judici de l'autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi per les condicions en què es desenvolupi.

- S'han d'adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en els aspectes següents:

  • La vacunació contra la COVID-19.
  • La higiene freqüent de mans.
  • La higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).
  • La distància física interpersonal de seguretat.
  • L'aconsellable ús de mascareta en determinades situacions.
  • La preferència dels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.
  • La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies.

2. Distància interpersonal i ús obligatori de la mascareta

- Amb caràcter general, s'ha de procurar mantenir una distància interpersonal d'un metre i mig en els espais públics, amb atenció especial als recintes tancats. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància, s'han d'observar les mesures d'higiene adequades per prevenir el risc de contagi i mantenir, en tot cas, la distància interpersonal màxima possible.

- Les persones de més de sis anys han de dur mascareta en els supòsits següents:

a) En els centres, serveis i establiments sanitaris d'acord amb el que estableix el Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, estan obligades a dur la mascareta les persones que hi fan feina, els visitants i també els pacients ingressats quan no romanguin a la seva habitació.

b) En els centres sociosanitaris,estan obligats a dur la mascareta els treballadors i els visitants quan estiguin en zones compartides.

c) En els mitjans de transport per ferrocarril, en els autobusos, en els taxis i vehicles de transport amb conductor (VTC), en el transport escolar tant per centres públics, privats com concertats, així com en els transports públics terrestre de viatgers. També és obligatori l'ús de la mascareta en els espais tancats de vaixells i embarcacions en les quals no sigui possible mantenir la distància d'1,5 metres, excepte en les cabines, quan siguin compartides per nuclis de convivents.

- L'obligació de dur mascareta que conté l'apartat anterior no és exigible en els casos següents:

a) A les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per llevar-se-la o bé presentin alteracions de conducta que en facin inviable la utilització.

b) En el cas que, per la mateixa naturalesa de les activitats, l'ús de la mascareta resulti incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

- El tipus de mascareta que s'ha d'utilitzar no ha d'estar proveïda de vàlvula exhalatòria, excepte en els usos professionals per als quals aquest tipus de mascareta pot estar recomanada.

3. Vacunació contra la COVID-19

Es recomana a tota la població la vacunació contra la COVID-19, especialment a les persones vulnerables, a les que treballen amb població vulnerable i a les que participen en activitats grupals.

4. Consum de tabac i assimilats

Es prohibeix el consum de tabac a la via pública o en espais a l'aire lliure d'ús públic quan no es pugui assegurar el manteniment d'una distància mínima de dos metres amb altres persones, així com quan s'estigui en moviment. Es prohibeix, també, el consum de tabac a les terrasses d'establiments d'ús públic o espais similars.

Aquesta limitació és també aplicable a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, xixes o semblants.

5. Mesures d'higiene i prevenció exigibles en totes les activitats

- Amb caràcter general, es permet la utilització del 100 % de la capacitat màxima dels establiments, locals o serveis oberts al públic.

- L'organització de la circulació de les persones i la distribució d'espais ha de procurar el manteniment de la distància de seguretat interpersonal. En la mesura que sigui possible, s'han d'establir itineraris per dirigir la circulació de clients i usuaris per evitar aglomeracions en determinades zones, tant a l'interior com a l'exterior, i prevenir el contacte entre ells. S'han d'organitzar les entrades i sortides a establiments, activitats i esdeveniments per tal d'evitar aglomeracions de persones en els accessos.

- S'ha d'assegurar que tots els treballadors tenguin permanentment a disposició seva en el lloc de feina aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans. Així mateix, quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal d'un metre i mig, s'ha d'assegurar que els treballadors disposin d'equips de protecció adequats al nivell de risc. En aquest cas, tot el personal ha d'estar format i informat sobre les mesures de protecció i higiene front a la COVID-19, així com de l'ús correcte dels equips de protecció.

- El que disposa el paràgraf anterior és aplicable també a tots els treballadors d'empreses que presten serveis en els centres, entitats, locals o establiments als quals és aplicable aquest Pla, ja sigui amb caràcter habitual o de manera puntual.

6. Mesures de ventilació d'espais i promoció d'ús dels espais a l'aire lliure

- S'ha de prioritzar l'ús d'espais a l'aire lliure per fer les activitats.

- Les administracions públiques han de dur a terme actuacions per promocionar i facilitar l'ús dels espais a l'aire lliure per part de la ciutadania.

- En els espais tancats d'ús públic s'han de dur a terme tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions, incloent-hi els mitjans de transport, com a mínim de manera diària i durant el temps necessari per permetre la renovació de l'aire.

- En relació amb els sistemes de ventilació i climatització mecànica en edificis i locals, s'han de seguir les mesures establertes en el document tècnic «Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones», disponible a la pàgina web del Ministeri de Sanitat.

- Per verificar que la ventilació és suficient, es recomana l'ús de mesuradors de CO2. La concentració de CO2 no ha de superar en cap moment les 800 ppm. En cas que se superin, s'ha d'incrementar la ventilació o disminuir la cabuda fins que se situï per sota d'aquest indicador.

- En el cas dels tipus d'establiments següents, és obligatori l'ús de mesuradors de CO2, que han d'estar col·locats en llocs visibles per al públic, i els titulars o explotadors dels locals n'han d'assegurar la ventilació correcta:

Establiments de restauració i d'entreteniment.

Locals d'oci nocturn.

Locals de jocs i apostes.

Centres recreatius per a gent gran.

Sales de musculació i d'activitats dirigides en instal·lacions esportives.

Acadèmies de ball.

Centres comercials i grans establiments comercials.

Establiments en què es permeti el consum de begudes i/o aliments per part del públic.

- En el cas d'espais en què no es pugui aconseguir el nivell de ventilació exigit, es pot optar per equips purificadors d'aire fixos o portàtils amb filtres d'alta eficàcia HEPA de qualificació igual o superior a H13, que han de proporcionar un cabal d'aire net suficient per a, almenys, cinc renovacions per hora de tot l'aire de l'espai. Aquests equips s'han d'instal·lar de manera que puguin arribar a tots els punts del local.

- Les administracions públiques han d'assegurar la ventilació correcta dels espais que són competència seva, i han de promoure, si escau, la instal·lació de mesuradors de CO2.

7. Mesures relatives a emergències i protecció civil

Les activitats o instal·lacions que hagin de disposar de pla d'autoprotecció d'acord amb la normativa de protecció civil han d'incloure en l'inventari l'anàlisi i l'avaluació de riscs del pla i el risc sanitari provocat pel risc epidemiològic.

La incorporació de l'avaluació del risc esmentat comporta l'adaptació del pla en tots els aspectes que assenyala l'annex II del Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d'emergència.

8. Mesures que requereixin autorització judicial prèvia

Les eventuals mesures relatives al desenvolupament de determinades activitats que, per aplicar-les, requereixen autorització judicial prèvia perquè afecten l'exercici de drets fonamentals o llibertats públiques de les persones s'han de regir per allò que disposin en cada moment els actes administratius que hagin estat sotmesos a autorització judicial i en els termes en què l'autorització, si s'escau, s'hagi atorgat.

9. Mesures relatives als centres educatiu no universitaris

En els centres docents públics o privats que imparteixen els ensenyaments que preveu l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i en els centres d'educació especial són aplicables les indicacions que estableixen les autoritats sanitàries i educatives en la Resolució conjunta del conseller d'Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 8 de març de 2022 per la qual s'aproven les mesures de prevenció per fer front a la COVID-19 per a la resta del curs 2021-2022 i es deixa sense efectes la Resolució conjunta de 4 de juny de 2021 per la qual s'aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 i les seves modificacions posteriors de 10 de setembre i d'1 d'octubre de 2021 , així com les que es puguin dictar amb posterioritat.

10. Control de l'aplicació de les mesures previstes en aquest Pla

Els serveis d'inspecció municipals, insulars i autonòmics, com també la policia local, en l'àmbit de les seves competències, sens perjudici de la sol·licitud eventual de col·laboració a les forces i als cossos de seguretat de l'Estat, són els encarregats de vigilar el compliment de les mesures que recull aquest Pla, mentre que la instrucció dels procediments sancionadors que pertoquin correspon a les autoritats competents d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

La Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en coordinació amb les conselleries competents per raó de la matèria, ha d'exercir les funcions d'assessorament i informació, i ha d'establir criteris uniformes perquè les policies locals puguin exercir les funcions de control del compliment de les mesures que preveu aquest Pla. Els criteris que s'adoptin s'han de comunicar a la Delegació del Govern a les Illes Balears.