Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 230054
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 20 d’abril de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre del conseller d’Educació i Formació Professional d’organització i funcionament dels equips d’atenció primerenca de les Illes Balears dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional d'11 de febrer de 2022 es va ordenar la realització d'una consulta pública prèvia a l'elaboració de l'ordre d'organització i funcionament dels equips d'atenció primerenca (EAP) de les Illes Balears dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

2. En data 4 de març de 2022, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa va informar sobre la necessitat d'establir mitjançant una ordre l'organització i el funcionament dels equips d'atenció primerenca dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3. Per Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 7 de març de 2022 es va ordenar l'inici del procediment per a la tramitació de l'Ordre d'organització i funcionament dels equips d'atenció primerenca dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

2. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

3. El Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 67, de 5 de maig).

4. El Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, d'1 d'agost).

5. El Decret 30/2020 de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (BOIB núm. 167, de 29 de setembre).

6. El Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les Illes Balears (BOIB núm. 92, de 2 de juliol).

7. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

8. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOIB núm. 236, de 2 d'octubre).

9. Els articles 58.1.e) i 61 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Sotmetre l'esborrany del Projecte d'ordre del conseller d'Educació i Formació Professional d'organització i funcionament dels equips d'atenció primerenca de les Illes Balears dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional a informació pública, i posar-la a disposició de les persones interessades a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (carrer del Ter, 16, 2a planta), en el seu lloc web (http://educacio.caib.es), i en el portal Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.

2. Fixar el termini d'informació pública en deu dies, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Les al·legacions s'han de presentar a la seu de la Direcció General de Primera Infància Innovació i Comunitat educativa (carrer del Ter, 16, 2a planta), o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i han d'anar adreçades a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

4. Habilitar la possibilitat de presentar-hi al·legacions per mitjans telemàtics mitjançant l'apartat «Participació en l'elaboració de normativa» del portal Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears, dins el termini que s'estableix en el punt 2 anterior, d'acord amb l'article 34.2.f) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Sempre que les al·legacions presentades a través del lloc web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d'entrada de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A aquest efecte, el funcionari de l'òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d'emetre una diligència de les al·legacions presentades.

5. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 20 d'abril de 2022

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa Amanda Fernández Rubí