Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a la millora de l'accessibilitat d'infraestructures i equipaments de les entitats locals de les Illes Balears

    Número de registre 3159 - Pàgines 15547-15549

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de març de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 3165 - Pàgina 15550

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 12/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2022, per crèdit extraordinari (CE03/2022) i suplement de crèdit (SUP04/2022)

    Número de registre 3144 - Pàgina 15551

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Informació Pública Padrons Fiscals: Aigua i Fems 1T/22

    Número de registre 3142 - Pàgina 15552

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació i cobrament padró servei d'aigua i clavegueram del 1r trimestre de 2022

    Número de registre 3170 - Pàgina 15553

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Padró municipal Sepultures - Exercici 2022

    Número de registre 3118 - Pàgina 15554

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Rectificació de les dades en relació amb les persones admeses i les persones que romandran en llista d’espera per a la Ludoteca de Setmana Santa

    Número de registre 3161 - Pàgines 15555-15557

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Cultura. Extracte de l’acord de Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma de 13 d’abril de 2022, per el qual es convoquen subvencions, corresponents a la Línea 2, suport a la producció i a l’activitat de dinamització cultural de la ciutat de projectes de 2021

    Número de registre 3138 - Pàgina 15558

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva- Anunci de l’extracte de les bases reguladores de subvencions vals descompte de PalmaActiva en règim de concurrència no competitiva de l’Ajuntament de Palma per l’any 2022 (Publicat extracte a la base de dades nacional de subvencions ID 622444)

    Número de registre 3158 - Pàgines 15559-15560

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de normalització lingüística

    Número de registre 3167 - Pàgina 15561

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Aprovació inicial modificació Reglament per a la regulació de fires i mercats de Sineu 2022

    Número de registre 3143 - Pàgina 15562