Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 232284
Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2021, de constitució de la Comissió Interinsular del Pla Estratègic Autonòmic

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2021 (BOIB núm. 96, de 20 de juliol de 2021) es va constituir la Comissió Interinsular del Pla Estratègic Autonòmic, prevista al segon paràgraf de l'apartat 1 de l'article 5 del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'apartat segon de l'Acord del Consell de Govern estableix la composició de la Comissió, d'acord amb l'article 5 del Decret llei 3/2021 esmentat, i la integren el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, que la presideix; el director de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques, que n'és el secretari, i en són vocals una persona en representació de cadascuna de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte de la que n'exerceix la Presidència, designada pel Consell de Govern, una persona en representació de cada consell insular, designada d'acord amb les normes pròpies d'organització i funcionament i una persona en representació de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, designada d'acord amb les normes pròpies d'organització i funcionament.

El Decret llei 3/2021 esmentat va ser validat pel Parlament de les Illes Balears en sessió d'11 de maig de 2021 (BOIB núm. 65, de 20 de maig), el qual va aprovar també que es tramités com a projecte de llei pel procediment d'urgència.

La Llei 4/2021 de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència deroga el Decret llei 3/2021 i dona una nova redacció al segon paràgraf de l'apartat 1 de l'article 5, el qual estableix que prèviament a l'aprovació del Pla Estratègic Autonòmic i de les seves actualitzacions, i amb l'objectiu de consensuar-ne el contingut, el Consell de Govern a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura ha de constituir una comissió integrada pel conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, quatre representants més del Govern, el director de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques, un representant de cada consell insular i un representant de la FELIB.

Aquesta nova composició, que afecta a la designació dels vocals, determina la necessitat de modificar la lletra b) de l'apartat primer del punt segon de l'acord del Consell de Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2021 de constitució de la Comissió Interinsular,

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en la sessió de 25 d'abril de 2022, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Modificar la lletra b) de l'apartat primer del punt segon de l'Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2021, de constitució de la Comissió Interinsular del Pla Estratègic Autonòmic, que passa a tenir la redacció següent:

 

b) Vocals:

— Quatre persones en representació del Govern de les Illes Balears, designades pel Consell de Govern.

— Una persona en representació de cada consell insular, designada d'acord amb les normes pròpies d'organització i funcionament.

— Una persona en representació de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, designada d'acord amb les normes pròpies d'organització i funcionament.

 

Segon. Disposar que les referències fetes al Decret llei 3/2021 en l'Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2021 de constitució de la Comissió Interinsular del Pla Estratègic Autonòmic, s'entenen fetes a la Llei 4/2021 de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

Tercer. Disposar que aquest acord té efectes des de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 25 d'abril de 2022 La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez