Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 232277
Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2022 pel qual s’aprova el calendari de festes per a l’any 2023 en l’àmbit de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el Reial decret 98/1996, de 26 de gener, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de treball —execució de la legislació laboral— (BOE núm. 52, de 29 de febrer), i amb el Decret 31/1996, de 7 de març, d'assumpció i distribució de competències transferides per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de treball —execució de la legislació laboral— (BOIB núm. 35, de 19 de març), correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears determinar les festes laborals d'àmbit local i substituir per unes altres les festes a què es refereix l'article 45 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de jornades, hores extraordinàries i descansos (BOE núm. 180, de 29 de juliol), segons la redacció feta pel Reial decret 1346/1989, de 3 de novembre (BOE núm. 267, de 7 de novembre).

Així mateix, l'article 2 del Decret 75/1998, de 31 de juliol, pel qual es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 105, de 15 d'agost), dictat a l'empara del que disposa amb caràcter necessari la normativa de l'Estat, determina que el Consell de Govern, mitjançant un acord, pot substituir les festes que assenyala la lletra d de l'article 1 d'aquest Decret per altres que, per tradició, siguin pròpies de la comunitat, com també la possibilitat de substituir el descans laboral del dilluns de les festes que coincideixen en diumenge per altres que siguin tradicionals a les Illes Balears.

D'altra banda, la Mesa Social Tripartida de les Illes Balears, en la reunió de dia 5 d'abril de 2022, ha donat la seva conformitat al calendari de festes que s'acorda.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en l a sessió de 25 d'abril de 2022, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar, de conformitat amb la normativa estatal i autonòmica vigent, el calendari dels dies festius per a l'any 2023 en l'àmbit de les Illes Balears indicats a continuació:

6 de gener

Epifania del Senyor

Divendres

1 de març

Dia de les Illes Balears

Dimecres

6 d'abril

Dijous Sant

Dijous

7 d'abril

Divendres Sant

Divendres

10 d'abril

Dilluns de Pasqua (en substitució dilluns següent al diumenge dia 1 de gener –Cap d'any-)

Dilluns

1 de maig

Festa del Treball

Dilluns

15 d'agost

Assumpció de la Verge

Dimarts

12 d'octubre

Festa Nacional

Dijous

1 de novembre

Dia de Tots Sants

Dimecres

6 de desembre

Dia de la Constitució

Dimecres

8 de desembre

Immaculada Concepció

Divendres

25 de desembre

Dia de Nadal

Dilluns

Segon. Retre compte d'aquest Acord al Ministeri de Treball i Economia Social, de conformitat amb la disposició final segona del Decret 75/1998, de 31 de juliol, pel qual es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 25 d'abril de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez