Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 186445
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports a proposta del director general d’Esports, per la qual es reconeix la condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears a la convocatòria Abril/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 29 de març, el director general d'Esports ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. Entre els mesos de setembre i febrer de 2022 la Direcció General d'Esports va procedir a la revisió de la documentació de les sol·licituds de reconeixement d'esportistes d'alt nivell de les Illes Balears presentades entre el dia 1 de setembre i el dia 28 de febrer de 2022 referent a la convocatòria ABRIL/2022, segons l'article 5 de l'Ordre de la consellera de Transparència, Cultura i Esports, de 9 de febrer de 2017.

2. En data 8 de març, la Comissió d'Avaluació d'Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears va avaluar les sol·licituds presentades d'acord amb els requisits i condicions establerts a l'article 4 del Decret 91/2015, i es va elaborar l'acta que va servir de base per publicar els llistats provisionals d'esportistes admesos, no admesos i desestimats.

3. En data 11 de març, es van publicar a la pàgina web de la Direcció General d'Esports, els llistats provisionals d'Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears i es va establir un període de cinc dies hàbils per fer-ne les pertinents al·legacions.

4. En data 29 de març, la Comissió d'Avaluació d'Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears va revisar i resoldre les al·legacions presentades, i elaborà l'acta corresponent amb la proposta definitiva de les llistes d'esportistes admesos, no admesos i desestimats.

Fonaments de dret

1. Decret 91/2015, de 13 de novembre, pel qual es regula la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears.

2. Ordre de la consellera de Transparència, Cultura i Esports, de 9 de febrer de 2017, per la qual es regulen els barems dels resultats a les proves esportives que s'han de tenir en compte a l'hora de determinar la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears.

3. Resolució de la consellera de Participació, Transparència i Cultura, de 10 de febrer de 2017, per la qual s'aprova la taula de puntuació dels resultats segons la posició que s'ha de tenir en compte per avaluar les persones esportistes d'alt nivell de les Illes Balears.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera d'Arfers Socials i Esports, que dicti una resolució en els termes següents:

1. Reconèixer la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears a la convocatòria Abril/2022 a tots els esportistes que figuren a l'annex I.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa.

 

Palma, data de la signatura electrònica (30 de març de 2022)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

El director general d'Esports Carles Gonyalons Sureda

 

ANNEX I Llista definitiva d'EANIB convocatòria: abril/2022

Expedient DNI Nom Esport Punts Grup

52/2022/EANIB/A

***

8795

**

ABRINES KARBOWSKI DAVID

ATLETISME

26,00

A

45/2022/EANIB/A

***

7094

**

ADROVER JUAN ANDREA

VELA

17,85

D

47/2022/EANIB/A

***

3045

**

ALBERTÍ AMENGUAL ANTONI

ATLETISME

12,00

A

11/2022/EANIB/A

***

1155

**

BESTARD MIR SUSANA

VELA

10,26

D

73/2022/EANIB/A

***

9916

**

BONSACH GANELY KANE

TENNIS

17,85

C

70/2022/EANIB/A

***

4682

**

BOSCH PICÓ JAUME

CICLISME

31,20

A

69/2022/EANIB/A

***

4682

**

BOSCH PICÓ NURIA

CICLISME

31,20

A

87/2022/EANIB/A

***

3816

**

CABRER GOMILA JOAN FRANCESC

VOLEIBOL

17,50

A

41/2022/EANIB/A

***

0641

**

CAIMARI POL SONIA

PIRAGÜISME

23,10

D

81/2022/EANIB/A

***

7089

**

CALLEJON HERNANDO SERGIO

TENNIS

19,95

C

30/2022/EANIB/A

***

8059

**

CANALS RIPOLL MIQUEL

HÍPICA

12,16

C

59/2022/EANIB/A

***

2245

**

CASTAÑO FORTEZA ADRIAN

PIRAGÜISME

31,50

A

84/2022/EANIB/A

***

2509

**

CLOQUELL PÉREZ MARC

HALTEROFILIA

12,00

A

79/2022/EANIB/A

***

0606

**

COTE AMEGHINO GISELE

PIRAGÜISME

17,85

B

53/2022/EANIB/A

***

1032

**

CRESPÍ CAÑELLAS MATEU

MOTOCICLISME

10,92

D

67/2022/EANIB/A

***

0233

**

CUNILL VALLÉS JOAN

PIRAGÜISME

15,60

A

62/2022/EANIB/A

***

9014

**

DELYANOV STANKOV KRISTIAN

PIRAGÜISME

15,47

C

13/2022/EANIB/A

***

2105

**

DIAGO FONT GERARD

VOLEIBOL

11,90

C

37/2022/EANIB/A

***

2203

**

DOLS LORENZO MARC

CICLISME

14,70

C

74/2022/EANIB/A

***

9151

**

FRANCISCO SAMPEDRO LUIS

TENNIS

12,60

C

25/2022/EANIB/A

***

9077

**

GALMÉS SERVERA LAURA

VOLEIBOL

11,90

C

88/2022/EANIB/A

***

8489

**

GARAU SALA AINA

VELA

10,92

D

54/2022/EANIB/A

***

3005

**

GARCÍA OLLÉ XAVIER

VELA

10,26

D

5/2022/EANIB/A

***

7297

**

GARCÍA PÉREZ NEUS

VELA

26,78

D

68/2022/EANIB/A

***

8102

**

GIL DE SOLA MULET LUIS

PIRAGÜISME

10,92

C

3/2022/EANIB/A

***

5861

**

JIMENEZ LLOBERA ADRIA

TAEKWONDO

35,00

A

63/2022/EANIB/A

***

7458

**

JUAN POL ANTONI

TRIATLÓ

14,70

D

6/2022/EANIB/A

***

4861

**

LLANERAS CASAS PAU

CICLISME

42,00

A

85/2022/EANIB/A

***

2264

**

LÓPEZ GÓMEZ FRANCISCO

TAEKWONDO

24,50

C

20/2022/EANIB/A

***

8759

**

LÓPEZ LLULL MARGARITA

CICLISME

35,00

A

86/2022/EANIB/A

***

5456

**

LOPEZ VARA ANGELA

GIMNÀSTICA

17,50

A

39/2022/EANIB/A

***

5527

**

MANEIRO CALARDE CRISTINA

TIR AMB ARC

14,70

B

51/2022/EANIB/A

***

3086

**

MARI LLOBET JORDI

KICKBOXING

12,00

D

35/2022/EANIB/A

***

1082

**

MARTIN GARCÍA-MARCOS MARIA TERESA

VELA

26,78

D

36/2022/EANIB/A

***

2621

**

MARTÍN GARCÍA-MARCOS MANUEL

VELA

26,78

D

71/2022/EANIB/A

***

4319

**

MARTIN ROIG VICTOR

NATACIÓ

21,60

A

66/2022/EANIB/A

***

1970

**

MATAS POMAR LLUC

PIRAGÜISME

15,60

A

77/2022/EANIB/A

***

2730

**

MIROSLAVOVA NINOVA NATALY

TENNIS

20,83

C

55/2022/EANIB/A

***

7627

**

MORA FERRANDIS ARIADNA

NATACIÓ

14,40

A

10/2022/EANIB/A

***

3934

**

ORGILLES SAIZ SERGI

FUTBOL

10,50

B

31/2022/EANIB/A

***

0626

**

PALAU MARTIN JUAN CARLOS

MOTONÀUTICA

36,00

B

29/2022/EANIB/A

***

1408

**

PERALTA ESCANDELL IVANA

ATLETISME

14,40

A

2/2022/EANIB/A

***

1989

**

PIRIS GUISCAFRÉ ANTONI

VOLEIBOL

17,50

A

14/2022/EANIB/A

***

2567

**

PLOMER QUIROGA MARIO

VELA

26,00

A

18/2022/EANIB/A

***

4984

**

PONSETÍ MESQUIDA PERE JOAN

VELA

35,00

A

17/2022/EANIB/A

***

4984

**

PONSETÍ MESQUIDA DAVID

VELA

15,96

D

26/2022/EANIB/A

***

1408

**

PONS RAMON JOAN LLUÍS

NATACIÓ

30,00

A

32/2022/EANIB/A

***

0916

**

PRATS PALAU ALEJANDRO

MOTONÀUTICA

36,00

B

33/2022/EANIB/A

***

6735

**

QUETGLAS GARCIA LAURA

PIRAGÜISME

36,00

B

64/2022/EANIB/A

***

8477

**

REUS AROLA MARIA

PIRAGÜISME

10,40

C

58/2022/EANIB/A

***

0597

**

REYNÉS VALLVERDÚ SALVADOR

NATACIÓ

12,00

A

38/2022/EANIB/A

***

5320

**

RIBAS GARCIA VICENT

TIR AMB ARC

24,50

A

75/2022/EANIB/A

***

1706

**

RIGHI ISABELLA

TENNIS

20,83

C

46/2022/EANIB/A

***

8471

**

RIUTORT GARCIA JOAN

VELA

26,00

A

57/2022/EANIB/A

***

1475

**

ROSELLÓ BITATA PAULA

GIMNÀSTICA

18,20

C

8/2022/EANIB/A

***

9321

**

ROSSELLO GARCIA JOAN

PIRAGÜISME

14,70

C

76/2022/EANIB/A

***

6620

**

RUIZ MARTIN ALEJANDRA

NATACIÓ

11,52

A

34/2022/EANIB/A

***

9132

**

SÁNCHEZ QUETGLAS AARON

PIRAGÜISME

23,10

D

49/2022/EANIB/A

***

3066

**

SÁNCHEZ STEINMETZ DIEGO MIGUEL

TAEKWONDO

24,50

C

78/2022/EANIB/A

***

3124

**

SERRANO SANTOS ALBA

ATLETISME

14,40

A

23/2022/EANIB/A

***

9728

**

SIMONCELLI CANUDAS MARC

PIRAGÜISME

17,33

D

24/2022/EANIB/A

***

9717

**

SIMONCELLI CANUDAS LUCAS

PIRAGÜISME

23,10

D

16/2022/EANIB/A

***

9057

**

SITGES NICOLAU MIQUEL

VELA

26,00

A

15/2022/EANIB/A

***

0524

**

SITGES NICOLAU MIRIAM

VELA

14,70

D

21/2022/EANIB/A

***

4918

**

TORKINGTON REVUELTA THAÏS

KARATE

10,40

C

1/2022/EANIB/A

***

0903

**

VILLALONGA PONS RAMON

VELA

14,70

D