Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 182717
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de març de 2022 de modificació de determinades resolucions per les quals es convoquen procediments per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 205, de 25 d'agost de 2009), determina el procediment únic per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, d'acord amb el que preveu l'article 8.2 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional (BOE núm. 147, de 20 de juny de 2002).

El Reial decret 143/2021, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 59, de 10 de març de 2021), introdueix alguns canvis en el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals i indica que els procediments han de ser oberts, sense unes dates d'inscripció concretes.

En el BOE núm. 65, de 17 de març de 2002, es va publicar el Reial decret 148/2022, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen, actualitzen i suprimeixen determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Agrària, Arts Gràfiques, Hosteleria i Turisme, Indústries Alimentàries i Química recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Aquest Reial decret suprimeix les quatre qualificacions professionals següents, les quals estan convocades de manera permanent:

 • HOT095_3. Venda de serveis i productes turístics
 • HOT330_3. Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments
 • INA104_2. Carnisseria i elaboració de productes càrnics
 • INA109_2. Peixateria i elaboració de productes de pesca

En el BOE núm. 65, de 17 de març de 2022, es va publicar el Reial decret 149/2022, de 22 de febrer, pel qual s'actualitzen determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Activitats Fisicoesportives, Agrària, Energia i Aigua, i Hosteleria i Turisme recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Aquest Reial decret afecta les cinc qualificacions professionals següents, les quals estan convocades de manera permanent:

 • AFD509_3. Animació física i esportiva i recreativa
 • AFD510_3. Animació fisicoesportiva i recreativa per a persones amb discapacitat
 • AFD511_3. Fitnes aquàtic i hidrocinèsia
 • AGA457_2. Activitats de floristeria
 • HOT335_3. Guia de turistes i visitants

En el BOE núm. 65, de 17 de març de 2022, es va publicar el Reial decret 150/2022, de 22 de febrer, pel qual s'actualitzen determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Imatge Personal, Indústries Alimentàries, Indústries Extractives, Informàtica i Comunicacions, i Instal·lació i Manteniment, i es modifiquen parcialment determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Hosteleria i Turisme, Imatge Personal, Indústries Extractives i Informàtica i Comunicacions recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Aquest Reial decret afecta les set qualificacions professionals següents, les quals estan convocades de manera permanent:

 • IMA367_1. Operacions de lampisteria i calefacció-climatització domèstica
 • IMA568_2. Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport
 • IMP022_1. Serveis auxiliars de perruqueria
 • IMP118_1. Serveis auxiliars d'estètica
 • INA015_2. Forneria i brioixeria
 • INA107_2. Pastisseria i confiteria
 • HOT223_2. Rebosteria
 

​​​​​​​En el BOE núm. 65, de 17 de març de 2022, es va publicar el Reial decret 151/2022, de 22 de febrer, pel qual s'actualitzen determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Hosteleria i Turisme, Maritimopesquera, Seguretat i Medi Ambient, i Serveis Socioculturals i a la Comunitat recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Aquest Reial decret afecta les vuit qualificacions professionals següents, les quals estan convocades de manera permanent:

 • HOT329_3. Animació turística
 • SEA028_2. Serveis per al control de plagues
 • SSC089_2. Atenció sociosanitària a persones en el domicili
 • SSC320_2. Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
 • SSC443_2. Gestió de trucades de teleassistència
 • SSC564_2. Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil
 • SSC322_3. Educació infantil
 • SSC565_3. Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

La supressió, actualització o modificació parcial d'aquestes 24 qualificacions professionals implica modificar les resolucions que en el seu dia les varen convocar de manera permanent, que són les següents:

 • La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 28 de desembre de 2020 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per a l'any 2020 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020).
 • La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 27, de 25 de febrer de 2021).
 • La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 26 d'abril de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 57, d'1 de maig de 2021).
 • La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 27 de maig de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 74, de 5 de juny de 2021).
 • La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de juliol de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 99, de 24 de juliol de 2021).
 • La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de setembre de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 136, de 5 d'octubre de 2021).  
 • La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 20 d'octubre de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 146, de 26 d'octubre de 2021). 
 • La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de novembre de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 160, de 20 de novembre de 2021).

De conformitat amb l'article 56.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb l'article 19 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'han de modificar alguns punts de l'annex 2 de les resolucions esmentades.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Desconvocar les quatre qualificacions suprimides pel Reial decret 148/2022, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen, actualitzen i suprimeixen determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Agrària, Arts Gràfiques, Hosteleria i Turisme, Indústries Alimentàries i Química recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

2. Modificar l'annex 2 de les resolucions esmentades en l'apartat de fets, concretament la taula amb les unitats de competència convocades, amb indicació de la qualificació professional, el certificat de professionalitat i el títol de formació professional de referència, de les qualificacions professionals susceptibles de modificació segons el Reial decret 149/2022, de 22 de febrer, pel qual s'actualitzen determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Activitats Fisicoesportives, Agrària, Energia i Aigua, i Hosteleria i Turisme recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, el Reial decret 150/2022, de 22 de febrer, pel qual s'actualitzen determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Imatge Personal, Indústries Alimentàries, Indústries Extractives, Informàtica i Comunicacions, i Instal·lació i Manteniment, i es modifiquen parcialment determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Hosteleria i Turisme, Imatge Personal, Indústries Extractives i Informàtica i Comunicacions recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i el Reial decret 151/2022, de 22 de febrer, pel qual s'actualitzen determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Hosteleria i Turisme, Maritimopesquera, Seguretat i Medi Ambient, i Serveis Socioculturals i a la Comunitat recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. L'annex d'aquesta Resolució recull la redacció actual d'aquestes taules.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i establir que començarà a tenir efectes l'endemà de publicar-se.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 28 de març de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX Taules modificades

1.Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 20 d'octubre de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

AFD509_3. Animació física i esportiva i recreativa

(nivell 3)

AFDA0211. Animació física i esportiva i recreativa

Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

UC2576_2. Fomentar la inclusió de participants amb discapacitat i la pràctica segura de participants amb necessitats especials en grups de pràctica d'activitat fisicoesportiva i recreativa atenent a la diversitat.

UC1095_3. Organitzar i desenvolupar activitats culturals amb finalitats d'animació turística i recreativa.

UC1096_3. Organitzar i desenvolupar vetlades i espectacles amb finalitats d'animació.

UC2574_3. Programar i dinamitzar esdeveniments, activitats i jocs d'animació fisicoesportiva i recreativa en el medi terrestre.

UC2575_3. Programar i dinamitzar esdeveniments, activitats i jocs d'animació fisicoesportiva i recreativa en el medi aquàtic.

 

​​​​​​​2.Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 20 d'octubre de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

AFD510_3. Animació fisicoesportiva i recreativa per a persones amb discapacitat

(nivell 3)

AFDA0411. Animació fisicoesportiva i recreativa per a persones amb discapacitat

Sense continguts relacionats

UC2576_2. Fomentar la inclusió de participants amb discapacitat i la pràctica segura de participants amb necessitats especials en grups de pràctica d'activitat fisicoesportiva i recreativa atenent a la diversitat.

UC1660_3. Dinamitzar activitats, esports, competicions i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per a persones amb discapacitat intel·lectual.

UC1661_3. Dinamitzar activitats, esports, competicions i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per a persones amb discapacitat física.

UC1662_3. Dinamitzar activitats, esports, competicions i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per a persones amb discapacitat visual.

UC2577_3. Dinamitzar activitats, esports, competicions i esdeveniments fisicoesportius i recreatius per a persones amb discapacitat auditiva.

3. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 20 d'octubre de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

AFD511_3. Condicionament físic en el medi aquàtic

(nivell 3)

AFDA0111. Fitnes aquàtic i hidrocinèsia

Tècnic superior en Condicionament Físic

UC2576_2. Fomentar la inclusió de participants amb discapacitat i la pràctica segura de participants amb necessitats especials en grups de pràctica d'activitat fisicoesportiva i recreativa atenent a la diversitat.

UC0273_3. Determinar la condició física, biològica i motivacional de l'usuari.

UC1663_3. Executar habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic.

Tècnic superior en Termalisme i Benestar

UC1664_3. Programar esdeveniments i activitats de condicionament físic en el medi aquàtic.

UC1665_3. Dinamitzar esdeveniments i activitats de condicionament físic en el medi aquàtic.

4. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de juliol de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1468_2. Coordinar les activitats pròpies d'empreses de floristeria.

AGA457_2. Activitats de floristeria

(nivell 2)

AGAJ0110. Activitats de floristeria

Tècnic en Jardineria i Floristeria

UC1469_2. Confeccionar composicions florals.

UC1470_2. Confeccionar composicions amb plantes naturals i/o artificials.

UC1471_2. Comercialitzar productes i serveis de l'empresa de floristeria.

 

​​​​​​​5. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1209_1. Realitzar operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació.

HOT335_3. Guia de turisme

(nivell 3)

No existeix

Tècnic superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

UC9996_2. Comunicar-se en una segona llengua estrangera diferent de l'anglès amb un nivell d'usuari bàsic (A2), segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües, en l'àmbit professional.

UC2579_3. Prestar serveis de guia, acompanyament i assistència en activitats vinculades a la divulgació del patrimoni i béns d'interès cultural en entorns urbans a turistes.


Tècnic superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques

UC2580_3. Prestar serveis de guia, acompanyament i assistència en activitats vinculades a la divulgació del patrimoni i béns d'interès natural en parcs, jardins i entorns naturals urbans a turistes.

UC9999_3. Comunicar-se en llengua anglesa amb un nivell d'usuari independent (B1), segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües, en l'àmbit professional.

6. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de juliol de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1154_1. Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment de canonades i accessoris de lampisteria.

IMA367_1. Operacions auxiliars de lampisteria

(nivell 1)

IMAI0108. Operacions de lampisteria i calefacció-climatització domèstica

Títol professional bàsic en Fabricació i Muntatge

UC1155_1. Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'aparells sanitaris i aixetes.

Títol professional bàsic en Manteniment d'Habitatges

UC2587_1. Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips i sistemes complementaris de lampisteria.

7. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de juliol de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1877_2. Instal·lar ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport.

IMA568_2. Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport

(nivell 2)

IMAQ0110. Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport

Sense continguts relacionats

UC1878_2. Mantenir ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport.

UC2327_2. Realitzar les funcions de nivell bàsic per a la prevenció de riscs en construcció.

 

​​​​​​​8.Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de novembre de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0058_1. Preparar els equips i rentar i condicionar els cabells i el cuir cabellut.

IMP022_1. Serveis auxiliars de perruqueria

(nivell 1)

IMPQ0108. Serveis auxiliars de perruqueria

Títol professional bàsic en Perruqueria i Estètica

UC0059_1. Realitzar muntatges per a canvis de forma i inici del pentinat.

UC0060_1. Executar operacions auxiliars de coloració capil·lar.

UC2581_1. Aplicar tècniques de recepció i atenció al client en salons de perruqueria i estètica.

UC2582_1. Preparar l'entorn de treball en perruqueria i realitzar processos de control de magatzem.

9.Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de novembre de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

 

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0343_1. Realitzar processos de preparació personal, del centre de bellesa i control de magatzem.

IMP118_1. Serveis auxiliars d'estètica

(nivell 1)

IMPE0108. Serveis auxiliars d'estètica

Títol professional bàsic en Perruqueria i Estètica

UC0344_1. Aplicar tècniques per l'embelliment de les ungles.

UC0346_1. Executar operacions auxiliars de maquillatge.

UC2581_1. Aplicar tècniques de recepció i atenció al client en salons de perruqueria i estètica.

UC2583_1. Aplicar tècniques de depilació per procediments mecànics.

10.Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 26 d'abril de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0034_2. Elaborar masses i productes bàsics de forneria i brioixeria.

 INA015_2. Forneria i brioixeria

(nivell 2)

INAF0108. Forneria i brioixeria

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria

UC0035_2. Confeccionar elaboracions complementàries, composició, decoració i envasat dels productes de forneria i brioixeria.

Tècnic en Cuina i Gastronomia

Tècnic en Serveis de Restauració

11. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 26 d'abril de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0305_2. Controlar l'aprovisionament, l'emmagatzematge i l'expedició de les matèries primeres i auxiliars i dels productes acabats i preparar els equips i els estris que s'han d'emprar en els processos d'elaboració.

INA107_2. Pastisseria i confiteria

 (nivell 2)

INAF0109. Pastisseria i confiteria

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria

UC0306_2. Realitzar operacions d'elaboració de masses, pastes i productes bàsics de múltiples aplicacions per a pastisseria-rebosteria.

UC0307_2. Realitzar operacions d'elaboració de productes de confiteria, xocolateria, galeteria i altres elaboracions.

Tècnic en Cuina i Gastronomia

UC0308_2. Realitzar l'acabat i la decoració dels productes de pastisseria i confiteria.

UC0309_2. Realitzar l'envasament i la presentació dels productes de pastisseria i confiteria.

Tècnic en Serveis de Restauració

12. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0306_2. Realitzar operacions d'elaboració de masses, pastes i productes bàsics de múltiples aplicacions per a pastisseria o rebosteria.

HOT223_2. Rebosteria (nivell 2)

HOTR0509. Rebosteria

Tècnic en Cuina i Gastronomia

UC0709_2. Definir ofertes senzilles de rebosteria, realitzar l'aprovisionament intern i controlar consums.

Tècnic en Serveis de Restauració

UC0710_2. Elaborar i presentar productes fets a base de masses i pastes, postres de cuina i gelats.

Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria

UC0711_2. Actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria.

13. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1091_3. Gestionar departaments d'animació turística.

SSC329_3. Animació turística

(nivell 3)

No existeix

Tècnic superior en Termalisme i Benestar

UC1092_3. Dissenyar, promocionar i avaluar projectes d'animació turística.

UC1093_3. Crear i dinamitzar grups en situacions d'oci.

UC1094_3. Organitzar i desenvolupar activitats lúdiques i fisicorecreatives en animació turística.

UC1095_3. Organitzar i desenvolupar activitats culturals amb finalitats d'animació turística i recreativa.

Tècnic superior en Animació Sociocultural i Turística

UC1096_3. Organitzar i desenvolupar vetlades i espectacles amb finalitats d'animació.

UC9997_3. Comunicar-se en una segona llengua estrangera diferent de l'anglès amb un nivell d'usuari independent (B1), segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües, en l'àmbit professional.

Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

UC9999_3. Comunicar-se en llengua anglesa amb un nivell d'usuari independent (B1), segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües, en l'àmbit professional.

14. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de setembre de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC2518_2. Dur a terme operacions de preparació i trasllat d'utensilis, equips, productes, precursors de productes biocides i articles tractats emprats en els serveis de control d'organismes nocius.

SEA028_2. Serveis per al control de plagues/organismes nocius

(nivell 2)

SEAG0110. Serveis per al control de plagues

Sense continguts relacionats

UC2519_2. Realitzar les funcions de nivell bàsic per a la prevenció de riscs laborals.

UC2588_2. Realitzar les operacions de recopilació de dades i presa de mostres per al control de plagues/organismes nocius.

UC2589_2. Aplicar tractaments biocides per al control de plagues/organismes nocius.

UC2590_2. Aplicar mètodes físics per al control de plagues/organismes nocius.

15. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

SSC089_2. Atenció sociosanitària a persones en situació de dependència i/o amb discapacitat en el domicili

(nivell 2)

SSCS0108. Atenció sociosanitària a persones en el domicili

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

UC2259_2. Desenvolupar les intervencions d'atenció personal.

UC2260_2. Realitzar intervencions de suport psicofísic i socioemocional a persones en situació de dependència i/o amb discapacitat.

UC2261_2. Realitzar intervencions de suport a les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) a persones en situació de dependència i/o amb discapacitat.

UC2262_2. Realitzar intervencions de suport a les activitats instrumentals de la vida diària a persones en situació de dependència i/o amb discapacitat.

16. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

 SSC320_2. Atenció sociosanitària a persones en situació de dependència i/o amb discapacitat en institucions socials

(nivell 2)

SSCS0208. Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

UC1018_2. Facilitar l'atenció residencial en les activitats sociosanitàries en institucions socials.

UC2259_2. Desenvolupar les intervencions d'atenció personal.

UC2260_2. Realitzar intervencions de suport psicofísic i socioemocional a persones en situació de dependència i/o amb discapacitat.

UC2261_2. Realitzar intervencions de suport a les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) a persones en situació de dependència i/o amb discapacitat.

17. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1423_2. Gestionar trucades i alarmes entrants en el servei de teleassistència.

SSC443_2. Gestió de teleassistència domiciliària

 (nivell 2)

SSCG0111. Gestió de trucades de teleassistència

Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

UC1424_2. Gestionar trucades sortints del servei de teleassistència.

UC1425_2. Aplicar eines telemàtiques i habilitats socials per a la prestació del servei de teleassistència.

18.Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 27 de maig de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1866_2. Dinamitzar activitats en el temps lliure educatiu i en altres àmbits de l'educació no formal.

SSC564_2. Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

(nivell 2)

SSCB0209. Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

Tècnic en Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure

UC1867_2. Intervenir en processos grupals en el marc del temps lliure educatiu i altres àmbits de l'educació no formal.

Tècnic Esportiu en Barrancs

Tècnic Esportiu en Muntanya Mitjana

UC1868_2. Aplicar tècniques i recursos educatius d'animació en el temps lliure i altres àmbits de l'educació no formal.

Tècnic Esportiu en Escalada

19. Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 28 de desembre de 2020 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per a l'any 2020

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP

UC1027_3. Establir i mantenir relacions fluides amb la comunitat educativa i coordinar-se amb les famílies, l'equip educatiu i altres professionals.

SSC322_3. Educació infantil

(nivell 3)

No existeix

Tècnic superior en Educació Infantil

UC1028_3. Programar, organitzar, dur a terme i avaluar processos d'intervenció educativa de centre i de grup d'infants.

UC1029_3. Desenvolupar programes d'adquisició i entrenament en hàbits d'autonomia i salut, i programes d'intervenció en situacions de risc.

UC1030_3. Promoure i implementar situacions de joc com a eix de l'activitat i del desenvolupament infantil.

UC1031_3. Desenvolupar els recursos expressius i comunicatius de l'infant com a mitjà de creixement personal i social.

UC1032_3. Desenvolupar accions per afavorir l'exploració de l'entorn a través del contacte amb els objectes, i les relacions de l'infant amb els seus iguals i amb les persones adultes.

UC1033_3. Definir, establir seqüències i avaluar aprenentatges, i interpretar-los en el context del desenvolupament infantil de zero a sis anys.

20. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 27 de maig de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1867_2. Intervenir en processos grupals en el marc del temps lliure educatiu i altres àmbits de l'educació no formal.

SSC565_3. Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

(nivell 3)

SSCB0211. Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

Tècnic superior en Animació Sociocultural i Turística

UC1868_2. Aplicar tècniques i recursos educatius d'animació en el temps lliure i altres àmbits de l'educació no formal.

UC1869_3. Coordinar la planificació, la gestió i l'avaluació de projectes de temps lliure educatiu i en altres àmbits de l'educació no formal.


Tècnic superior en Termalisme i Benestar

UC1870_3. Liderar equips de personal monitor en projectes de temps lliure educatiu i en altres àmbits de l'educació no formal.


Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva