Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022 pel qual s’adapten els acords del Consell de Govern de 20 de setembre de 2021 pel qual s’estableixen condicions excepcionals en el règim de visites i sortides en els serveis socials de tipus residencial, habitatges supervisats per a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb discapacitat; i de 29 de novembre de 2021 pel qual s’establiren mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat de determinats establiments en funció del nivell d’alerta sanitària de l’illa on estiguin radicats, als termes del Reglament UE 2021/953, de 14 de juny, del Parlament i el Consell

    Número d'edicte 784 - Pàgines 4212-4223

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, a proposta del cap del Servei d’UDIT, ITV i Registre Industrial, per la qual s’estableixen les tarifes que han de percebre els laboratoris autoritzats i el laboratori oficial de les Illes Balears per a l’anàlisi i la contrastació d’objectes fabricats amb metalls preciosos corresponents a l’any 2022, i es publiquen els laboratoris autoritzats per a l’anàlisi i contrastació de metalls preciosos a les Illes Balears

    Número d'edicte 751 - Pàgines 4224-4226

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte d’ordre del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’aprova un nou Repertori d’Oficis Artesans de les Illes Balears

    Número d'edicte 787 - Pàgina 4227

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Correcció de l’errata advertida en la publicació de l’edicte 2037 (BOIB 24 de data 25-02-2020) referit a la “Correcció d’errates advertides en la publicació de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 10 de febrer de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2020 d’ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i els cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i liquiditat”

    Número d'edicte 810 - Pàgina 4228

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de febrer de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 819 - Pàgines 4229-4230

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per la qual es convoquen els Premis d’Educació Secundària per a Persones Adultes corresponents al curs 2021-2022 per als alumnes de centres públics de les Illes Balears

    Número d'edicte 732 - Pàgines 4231-4234

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de febrer de 2022 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Formació Professional en el tercer quadrimestre de l’any 2021 i, amb caràcter extraordinari, altres convenis de col·laboració subscrits anteriorment en 2020 i 2021

    Número d'edicte 781 - Pàgines 4235-4237

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 05 de febrer de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per a la realització d’estades formatives en empreses per part del professorat de formació professional

    Número d'edicte 743 - Pàgines 4238-4249

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors d'1 de febrer de 2022 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

    Número d'edicte 756 - Pàgines 4250-4271

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors d'1 de febrer de 2022 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

    Número d'edicte 757 - Pàgines 4272-4304

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de 2 de febrer de 2022, per la qual es rectifica la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de dia 11 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

    Número d'edicte 815 - Pàgines 4305-4306

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en què es corregeix una errada en la publicació de la Resolució de 29 de desembre de 2021 per la qual es convoquen subvencions per possibilitar l’accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022

    Número d'edicte 733 - Pàgines 4307-4322

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre l’explotació minera Alputzer Vell núm. 304, TM Ciutadella (157A/2020)

    Número d'edicte 747 - Pàgines 4323-4331

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es reobre el termini de sol·licituds que preveu la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 d’agost de 2018, per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020

    Número d'edicte 759 - Pàgina 4332

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2022, de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques

    Número d'edicte 798 - Pàgines 4333-4342

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes per al foment de races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2022

    Número d'edicte 796 - Pàgines 4343-4353

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2022, dels ajuts per al foment de la lluita biològica

    Número d'edicte 797 - Pàgines 4354-4365

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 9 de juliol de 2021, per la qual es convoquen ajudes de suport al sector ramader davant la crisi provocada per la COVID-19, corresponents a l’any 2021

    Número d'edicte 799 - Pàgina 4366

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) per la qual s’aprova la convocatòria del Concurs dels Premis Iemprènjove als millors projectes empresarials entre els estudiants d’educació secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica

    Número d'edicte 774 - Pàgines 4367-4376

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució de consellera executiva per l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Fundació Blanquerna i el Consell Insular d’Eivissa, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes

    Número d'edicte 753 - Pàgines 4377-4379

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera per a la celebració del Dia de les Illes Balears 2022

    Número d'edicte 739 - Pàgines 4380-4383

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del cinquè grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Manacor, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 802 - Pàgines 4384-4385

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del quart grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi d’Alcudia, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 604 - Pàgines 4386-4388

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del tercer grup de pagament de la III Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Sa Pobla, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 761 - Pàgines 4389-4390

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del segon grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Porreres, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 763 - Pàgines 4391-4393

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del primer grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen activitat econòmica al municipi de Felanitx, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 764 - Pàgines 4394-4396

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del primer grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Buger per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 765 - Pàgines 4397-4399

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del primer grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, d’empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Sencelles per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 766 - Pàgines 4400-4402

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del primer grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, d’empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Valldemossa per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 767 - Pàgines 4403-4405

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter extraordinari de 31 de gener de 2022, relatiu a l’aprovació definitiva de la declaració de la navegació amb vela llatina, així com els oficis i coneixement relacionat amb la seva pràctica com a bè d’interès cultural immaterial de Menorca (BICIM) (Exp. 2109-2021-000005)

    Número d'edicte 808 - Pàgines 4406-4423

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament d’Alaró per als exercicis 2022 i 2023

    Número d'edicte 734 - Pàgina 4424

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació de la modificació de l’acord de dedicació exclusiva de la segona tinent de batle

    Número d'edicte 741 - Pàgina 4425

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació de la modificació de l’acord de dedicació parcial del càrrec de primera tinent de batle

    Número d'edicte 742 - Pàgines 4426-4427

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Dictamen Consell Consultiu

    Número d'edicte 771 - Pàgina 4428

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació definitiva. Modificació ROM

    Número d'edicte 825 - Pàgina 4429

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Quart pagament d’ajudes econòmiques per a la reactivació de l’activitat econòmica en el municipi arran de la crisi provocada per la COVID-19

    Número d'edicte 737 - Pàgines 4430-4433

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació del Decret núm. 2019-0899 de data 26 de juny de 2019, referent a la composició dels tinents de batlessa

    Número d'edicte 736 - Pàgina 4434