Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de dia 3 de febrer de 2022 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

    Número de registre 812 - Pàgina 4190

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual es cessa i es nomena un vocal membre del Consell Rector de la Junta de Compensació SUP 52-02 Son Pardo

    Número de registre 735 - Pàgines 4191-4192

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Nomenament de personal funcionari en pràctiques de la categoria de Policia Local de l’Ajuntament d’Ariany

    Número de registre 790 - Pàgina 4193

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament d’oficial de manteniment de la Brigada municipal

    Número de registre 744 - Pàgina 4194

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Nomenament funcionari carrera

    Número de registre 772 - Pàgina 4195

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Servei d'infraccions generals. Nomenament d'instructor dels procediments sancionadors

    Número de registre 740 - Pàgina 4196

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Nomenament policia local amb caràcter funcionari de carrera

    Número de registre 773 - Pàgina 4197

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es modifica la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 746 - Pàgines 4198-4199

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 3 de febrer de 2022 per la qual s'adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/supervisora de la Unitat de Consultes Externes de l'Àrea Ambulatòria de l'Hospital de Manacor

    Número de registre 783 - Pàgines 4200-4201

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret d'aprovació de les bases de la convocatòria per proveir el lloc de treball de tècnic/a d’obres i projectes de Transició ecològica, adscrit al Servei de Medi Ambient I Transició Ecològica

    Número de registre 762 - Pàgines 4202-4210

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Llista definitiva borsí d’oficial de manteniment de la Brigada municipal

    Número de registre 745 - Pàgina 4211