Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 51269
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en què es corregeix una errada en la publicació de la Resolució de 29 de desembre de 2021 per la qual es convoquen subvencions per possibilitar l’accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 29 de desembre de 2021 es va aprova la convocatòria de les subvencions per possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022.

2. S'ha detectat una errada en la publicació dels annexos en la versió catalana i castellana.

Fonaments de dret

1. D'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquestes poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Tot considerant que el cas que ens ocupa es tracta d'una errada en la publicació (BOIB número 7, d'11 de gener de 2022) de l'annex quart en la versió en català, que figura en castellà, i en la versió en castellà, que no hi figura.

2. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per al qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

Per tot això, d'acord amb el que disposa l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, dict la següent

Resolució

1. Rectificar la publicació de la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 29 de desembre de 2021 per la qual es convoquen subvencions per possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022 (BOIB número 1, d'11 de gener de 2022), en el següent sentit:

Tornar a publicar íntegrament els annexos de la versió catalana i castellana.

2. Publicar la correcció d'aquesta errada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'ICIB, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, en la data de la signatura electrònica (31 de gener de 2022)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Miquel Company i Pons

Documents adjunts