Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Devolució de garantia definitiva

    Número de registre 738 - Pàgina 4435

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu DF 45/2022 de la Sala Contenciosa Administrativa del interposat contra l’Acord del Consell de Govern de 13/12/2021 pel qual es prorroga l’Acord del Consell de Govern de 20/09/2021 pel qual s’estableixen diverses condicions excepcionals en els serveis socials, així com per al treball en els centres i establiments sanitaris, i pel qual es concreta l’abast de les mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat dels establiments de restauració que s’establiren per l’Acord del Consell de Govern de 29/11/2021

    Número de registre 755 - Pàgina 4436

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 3516/2019 relatiu al projecte bàsic d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al c/ Son Sureda, núm. 93, en el terme municipal de Marratxí, a zona de policia

    Número de registre 677 - Pàgina 4437

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2221/2021 relativa al projecte de construcció de petit pont al Torrent de Pina i apedaçament del paviment del camí de Lloret, al terme municipal de Costitx, a zona de policia

    Número de registre 789 - Pàgina 4438

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment i revocació als beneficiaris de les ajudes, Exp. 167, de data 26 de gener de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 794 - Pàgines 4439-4441

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament de dues embarcacions tipus pastera i els seus dos motors procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 731 - Pàgina 4442

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 de gener de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 804 - Pàgina 4443

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 de gener de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 805 - Pàgina 4444

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 de gener de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 806 - Pàgina 4445

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de gener de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 807 - Pàgina 4446

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2020/1407 (Llibre de declaracions d’interès general núm. 2020/1)

    Número de registre 539 - Pàgina 4447

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP1-2022-IG)

    Número de registre 803 - Pàgina 4448

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TRANSICIÓ, TURISME I ESPORTS

   • Extracte de l’Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de dia 2 de febrer de 2022 relatiu a l’aprovació de la convocatòria de subvencions dirigida a entitats sense ànim de lucre, consistent en un ajut econòmic per al desenvolupament de l’activitat esportiva a Mallorca

    Número de registre 791 - Pàgines 4449-4450

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Notificació Resolució de Batlia relació objectes decomissats 2021

    Número de registre 748 - Pàgines 4451-4461

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements auxiliars amb finalitat lucrativa

    Número de registre 754 - Pàgina 4462

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci traspas drets funeraris sepultura 13 via sant Pedro

    Número de registre 719 - Pàgina 4463

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial del Reglament general d’ús de les instal·lacions esportives gestionades directament pel Servei d’Esports de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/007852)

    Número de registre 750 - Pàgina 4464

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data 27 de gener de 2022 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

    Número de registre 795 - Pàgina 4465

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Extracte de la resolució del día 2 de febrer de 2022 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Eivissa, per la qual es convoquen els Premis de rua de Carnaval de l'Ajuntament d'Eivissa per a l'any 2022

    Número de registre 779 - Pàgines 4466-4467

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi de Santa Margalida, relativa a la creació de sistema viari per estacionament

    Número de registre 758 - Pàgina 4468

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal reguladora dels preus del Poliesportiu Son Angelats

    Número de registre 785 - Pàgina 4469

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal reguladora dels usos del Poliesportiu Son Angelats

    Número de registre 786 - Pàgina 4470