Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

Núm. 54157
Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) per la qual s’aprova la convocatòria del Concurs dels Premis Iemprènjove als millors projectes empresarials entre els estudiants d’educació secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

L'IDI, ens adscrit a la Vicepresidència de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, és competent en matèria de foment de l'activitat industrial, suport al desenvolupament i millora de les petites i mitjanes empreses (PIME) de caràcter industrial, comercial i de serveis relacionades amb aquesta matèria.

L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial (BOIB núm. 52, de 17 d'abril de 2008) estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria de promoció industrial. L'article 2, en els apartats b) i f), determina que poden ser objecte de subvenció el foment del disseny i la creació d'empreses.

La Vicepresidència de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica i la Conselleria d'Educació i Formació Professional han impulsat el Programa Iemprènjove, el qual consisteix en un projecte educatiu que impulsa el foment del disseny, la creació d'empreses, les capacitats emprenedores i introdueix els estudiants en el concepte de responsabilitat social i els objectius de desenvolupament sostenible. El projecte s'integra per programes basats, entre altres característiques, en la connexió entre l'escola i l'entorn —amb desenvolupament d'una experiència real— i en una metodologia fonamentada en l'aprenentatge cooperatiu, en el treball per projectes, i en un aprenentatge transversal i significatiu.

Amb l'objectiu de difondre i promoure el disseny i la creació d'empreses entre l'alumnat dels centres educatius inscrits en programes d'educació secundària, de formació professional bàsica i cicles formatius, i en altres programes emmarcats en el Programa Iemprènjove, la Vicepresidència de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica convoca el Concurs de Premis Iemprènjove als millors projectes empresarials d'estudiants d'educació secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica.

El procediment de concessió dels premis esmentats ha de seguir el que es preveu per a la concessió de subvencions, atès que, d'acord amb l'article 2.2 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, té la consideració de subvenció qualsevol ajut econòmic prestat amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

2. El Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

3. La Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears.

4. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial (BOIB núm. 52, de 17 d'abril de 2008).

5. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).

6. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (BOIB núm. 180, de 20 d'octubre).

Per tot això, d'acord amb el que disposen els preceptes esmentats abans, dict la següent

 

Resolució

1. Aprovar la convocatòria del Concurs de Premis Iemprènjove als millors projectes empresarials entre els estudiants d'educació secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 3 de febrer de 2022

El president de l'IDI

Juan Pedro Yllanes Suárez

 

ANNEX 1

Convocatòria

Primer

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria del Concurs de Premis Iemprènjove als millors projectes empresarials d'estudiants d'educació secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica en l'àmbit del foment del disseny i la creació d'empreses.

Segon

Finalitat i objectius

El Concurs de Premis Iemprènjove als millors projectes empresarials d'estudiants  d'educació secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica té la finalitat de difondre i promoure el disseny i la creació d'empreses entre l'alumnat de les Illes Balears que s'indica en aquesta convocatòria per impulsar la realització d'activitats de foment del disseny i la creació d'empreses i assolir els objectius següents:

a) Potenciar la capacitat emprenedora mitjançant la posada en pràctica de coneixements, habilitats i actituds.

b) Connectar l'aprenentatge educatiu amb l'entorn real mitjançant la creació de l'empresa.

c) Millorar les competències de lideratge, comunicació i motivació.

d) Impulsar la capacitat de fer feina en equip per mitjà del treball cooperatiu.

e) Visualitzar i conèixer els beneficis del disseny a les empreses.

 

Tercer

Bases reguladores

Els premis concedits com a conseqüència de l'aprovació d'aquesta convocatòria es regeixen per l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial (BOIB núm. 52, de 17 d'abril de 2008).

Quart

Partides pressupostàries

1. Els premis concedits s'han d'abonar amb càrrec al pressupost de l'IDI per a l'any 2022, per un import total de nou mil euros (9.000 €).

2. La concessió dels premis prevists en aquesta convocatòria està condicionada a les disponibilitats pressupostàries del punt anterior.

Cinquè

Àmbit temporal de la convocatòria

Les activitats objecte de subvenció s'han de dur a terme entre l'1 de setembre de 2021 i el 30 de juny de 2022, coincidint amb el curs escolar 2021-2022.

Sisè

Participants i requisits

1. Poden participar en el Concurs de Premis Iemprènjove als millors projectes empresarials entre els estudiants  d'educació secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica, els centres educatius que estiguin inscrits durant el curs 2021-2022 en algun dels programes Iemprènjove següents:

a) Joves Emprenedors de Secundària (JES).

b) Joves Emprenedors Associats (JEA).

c) Joves Emprenedors Professionals (JEP).

Els programes s'integren en el Projecte Iemprènjove.

2. No hi poden participar les entitats incloses en alguna de les prohibicions establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions esmentat.

3. Les entitats participants han d'acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les obligacions amb la Seguretat Social abans de la Proposta de resolució.

Setè

Modalitats i premis

1. L'alumnat dels centres educatius participants pot presentar projectes d'empresa contextualitzats en els programes JES, JEA i JEP sobre qualsevol activitat econòmica lícita, sigui de caire social, cultural, tecnològic, comercial o de serveis, sota la modalitat de projectes empresarials i/o associatius.

2. Els projectes han de desenvolupar el procés complet de posada en marxa d'un projecte empresarial original i coherent.

3. En l'elaboració de cada projecte han de participar un mínim de tres alumnes i els ha de dirigir un professor o professora, o un director o directora.

4. Els projectes s'han de presentar en format electrònic que permeti la publicació posterior i s'hi ha de fer constar el nom del projecte, els alumnes que hi participen i el professor o professora que els dirigeix.

5. Els premis als quals poden optar els projectes es divideixen en tres modalitats que sumen un import total de nou mil euros (9.000 €):

Modalitat 1. Premis Iemprènjove Joves Emprenedors de Secundària (JES)

— Un primer premi per un valor de 1.000 €.

— Dos segons premis per un valor de 500 € cada un.

— Quatre accèssits per un valor de 250 € cada un.

Modalitat 2. Premis Iemprènjove Joves Emprenedors Professionals (JEP)

— Un primer premi per un valor de 1.000 €.

— Dos segons premis per un valor de 500 € cada un.

— Quatre accèssits per un valor de 250 € cada un.

Modalitat 3. Premis Iemprènjove Joves Emprenedors Associats (JEA)

— Un primer premi per un valor de 1.000 €.

— Dos segons premis per un valor de 500 € cada un.

— Quatre accèssits per un valor de 250 € cada un.

6. Els beneficiaris dels premis són els centres educatius als quals pertanyin els alumnes que presentin els projectes empresarials guanyadors i han de repercutir directament en l'alumnat. Els beneficiaris han d'aplicar els fons percebuts en accions relacionades amb el programa educatiu Iemprènjove o en millores formatives dels alumnes.

Vuitè

Sol·licituds

1. El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

​​​​​​​2. Els models oficials de sol·licitud de participació en el Concurs es poden obtenir a l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), ubicat a la plaça de Son Castelló, 1, Palma; com també a l'adreça d'Internet https://iemprenjove.es/premis/

3. ​​​​​​​Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), o en qualsevol de les formes previstes en dret, d'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les entitats sol·licitants han d'efectuar la petició de l'ajut per mitjà de qui els representi legalment, amb l'acreditació adequada.

4. ​​​​​​​Si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en l'Ordre de bases reguladores i en aquesta convocatòria, s'ha de requerir la persona interessada perquè en el termini de deu dies n'esmeni l'errada o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que estableix l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Novè

Documentació

S'han d'adjuntar a les sol·licituds els documents següents:

a) Document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en nom de l'entitat sol·licitant. La representació es pot acreditar per qualsevol forma vàlida en dret.

b) CIF de l'entitat i DNI de la persona que la representa.

c) Acreditació de no estar sotmès a cap de les prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que s'ha de fer segons el que preveu l'apartat 6 del mateix article.

d) Pel que fa als requisits que estableix el punt 3 de l'apartat sisè d'aquesta convocatòria, la sol·licitud implica l'autorització perquè l'IDI pugui obtenir informació relativa al compliment de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte en el cas que denegui expressament el consentiment, supòsit en què haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud d'ajut.

e) Els treballs que es presenten al Concurs han d'incloure el projecte amb les indicacions previstes en l'apartat setè d'aquesta convocatòria.

f) En cas d'optar als programes JES, JEP i JEA, s'ha d'aportar una declaració responsable de la persona representant de l'entitat sol·licitant en què s'expressi el compromís incondicional que el premi que es concedeix repercutirà directament en l'alumnat.

g) Declaració responsable de veracitat de dades bancàries, degudament emplenada i signada segons el model que es pot trobar a l'adreça d'Internet http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?lang=ca&codi=183563

h) Declaració responsable que indiqui que les còpies dels documents aportats són reflex veraç i exacte dels documents originals i que disposa de la documentació original, la qual es compromet a presentar davant l'IDI en el moment en què li sigui requerida.

 

Desè

Instrucció

1. ​​​​​​​L'òrgan instructor dels expedients serà la directora gerent de l'IDI, que s'encarregarà de comprovar que les sol·licituds i la documentació presentada compleixen els requisits exigits en la convocatòria. En el supòsit que s'observi algun defecte o que la documentació sigui incompleta, s'ha de requerir l'entitat interessada perquè ho corregeixi, tal com s'indica en l'apartat vuitè d'aquesta convocatòria.

2. ​​​​​​​Es podrà requerir de l'entitat interessada la informació i la documentació complementària que pugui resultar rellevant per avaluar els mèrits al·legats.

3. ​​​​​​​L'òrgan instructor traslladarà els expedients al tribunal avaluador perquè els avaluï.

 

​​​​​​​Onzè

Tribunal avaluador

1. Els treballs presentats han de ser avaluats per un Tribunal integrat pels membres següents:

a) La directora gerent de l'IDI, com a presidenta.

b) El coordinador del Servei d'Informació i Talent Empresarial, com a vocal i secretari.

c) La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, com a vocal.

d) Un/a tècnic/a de l'IDI del Servei d'Informació i Talent Empresarial, com a vocal.

e) Per als premis JEP, el/la director/a del Centre de Formació, Innovació i Desenvolupaments de Formació Professional de les Illes Balears com a vocal.

f) Per als premis JES i JEA, un/a tècnic/a de l'IDI de l'àrea de disseny gràfic com a vocal.

2. El Tribunal ha de fixar les dates en què s'ha de reunir per tal que els grups de treball que hagin de presentar els projectes en cada categoria els exposin, en format electrònic, a fi de valorar-los.

3. El Tribunal comunicarà a les entitats participants la relació dels treballs proposats per als premis per correu electrònic i la publicarà en el web http://www.Iemprènjove.es/premi

Dotzè

Criteris de valoració

1. El Tribunal ha d'emetre una proposta sobre els treballs presentats tenint en compte els criteris de valoració següents:

En les categories JES i JEA (modalitat projecte empresarial):

- La idea de negoci i la seva proposta de valor i ajuda a la millora d'un dels tres reptes següents:

 • Projectes de sensibilització envers el canvi climàtic o de consum sostenible.
 • Projectes socials de posada en marxa d'una empresa que cerquin un canvi de la societat (de l'entorn del seu centre), ajudant i col·laborant tots junts.
 • Projectes TIC que cerquin solucions tecnològiques a problemes detectats en l'entorn més proper o de la societat.

Aquest apartat tindrà una valoració de fins a 10 punts.

- El desenvolupament del model de negoci i els objectius aconseguits tindran una valoració de fins a 10 punts.

- La integració dels objectius de desenvolupament sostenible en el model de negoci tindrà una valoració de fins a 10 punts

- La qualitat de la presentació, els mitjans utilitzats i la posada en escena tindran una valoració de fins a 10 punts.

En les categories JEP (modalitat projecte empresarial):

- La idea de negoci i la seva proposta de valor tindran una valoració de fins a 10 punts.

- El desenvolupament del model de negoci i els objectius aconseguits tindran una valoració de fins a 10 punts.

- La integració dels objectius de desenvolupament sostenible en el model de negoci tindrà una valoració de fins a 10 punts.

- La qualitat de la presentació, els mitjans utilitzats i la posada en escena tindran una valoració de fins a 10 punts.

2. Si en l'elaboració de la prelació de projectes n'hi ha que obtenen la mateixa puntuació total tindran preferència els que hagin obtingut una millor puntuació d'acord amb el que estableix la lletra b) del punt 1 d'aquest apartat; si encara persisteix la igualtat, es tindrà en compte la puntuació obtinguda d'acord amb el que disposen les lletres a) i c), successivament i per aquest ordre. Si encara persisteix la coincidència, es tindrà en compte la data de presentació de la sol·licitud, de manera que tindran preferència les sol·licituds presentades abans respecte de les posteriors.

Tretzè

Resolució del procediment

1. La directora gerent de l'IDI, com a òrgan instructor, emetrà, d'acord amb la decisió del Tribunal avaluador, una proposta de resolució de concessió dels premis que també inclourà la proposta de pagament.

2. El president de l'IDI dictarà la resolució motivada de la concessió i el pagament dels premis d'acord amb la proposta emesa per la directora gerent. La resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l'IDI.

 

​​​​​​​3. El termini per dictar i notificar la resolució és de tres mesos comptadors a partir de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada d'acord amb l'article 22.2 del Text refós de la Llei de subvencions.

4. Les resolucions que es dictin en el procediment exhaureixen la via administrativa i, en contra, s'hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que va dictar la resolució impugnada, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant l'òrgan competent de la jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Catorzè

Pagament i justificació

1. L'IDI ha de fer efectiu el pagament del premi directament al beneficiari en un termini màxim d'un mes des de la resolució de concessió de l'ajut, en concepte de bestreta.

2. Els beneficiaris han de justificar l'aplicació de l'import de la subvenció una vegada portada a terme l'actuació que fonamenta la concessió de l'ajut.

3. L'entitat beneficiària de la subvenció està obligada a justificar l'aplicació del premi concedit a millores formatives de l'alumnat, en el termini de tres mesos comptadors des de la percepció de l'ajut, mitjançant la presentació d'una memòria i d'una declaració responsable de l'aplicació dels fons, segons el que estableix l'article 25.f) de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Tot això, sens perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control per part de l'IDI.

Quinzè

Concurrència d'ajuts o subvencions

La percepció dels premis que estableix aquesta convocatòria és compatible amb altres ajuts o subvencions que rebi el beneficiari de qualsevol administració pública o d'altres entitats públiques o privades que, aïlladament o en concurrència, estiguin destinats a les mateixes accions que són objecte d'aquesta convocatòria.

Setzè

Obligacions dels beneficiaris

1. Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts les que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. Les entitats guanyadores dels premis n'han de fer la publicitat adient; en particular, hauran d'incloure durant el termini d'un any des de la data de la publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la imatge institucional del Govern de les Illes Balears en qualsevol material de difusió dels projectes premiats.

3. En cas d'incompliment de les obligacions, es podrà iniciar expedient de revocació o de reintegrament del premi amb exigència d'interès de demora en els termes de l'article 43 i següents del Text refós de la Llei de subvencions.

Dissetè

Condicions generals de participació

​​​​​​​1. L'atorgament dels premis establerts en aquesta convocatòria implica, sense necessitat de cap declaració per part dels autors, el reconeixement del dret a favor de l'IDI a reproduir, traduir i difondre els treballs premiats en les condicions, els mitjans i a través dels subjectes, les entitats o les institucions que consideri oportuns.

​​​​​​​2. L'IDI es reserva el dret a difondre el nom i/o imatges de les persones i centres guanyadors, pels mitjans i formes de comunicació que consideri convenients i sense obligació de cap compensació. Es considera que les persones i entitats participants en els premis han donat el seu consentiment en presentar els treballs.

​​​​​​​3. Les persones i entitats concursants exoneren de tota responsabilitat l'IDI en cas que els treballs resultin danyats o destruïts en cas fortuït o de força major, mentre estiguin en el seu poder.

 

​​​​​​​4. La participació en aquest concurs implica l'acceptació incondicional d'aquesta convocatòria, els efectes de la qual es regeixen pels seus apartats i, si no, per la normativa general aplicable.

Divuitè

Interpretació i execució

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pot dictar les resolucions, les circulars i les instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

Dinovè

Protecció de dades

D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, general de protecció de dades (RGPD), s'informa del següent:

Responsable del tractament: Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears. Plaça de Son Castelló, 1, baixos, 07009 Polígon de Son Castelló, Palma, Illes Balears. Contacte DPD: dpd@idi.es.

Finalitat: gestionar la convocatòria del concurs esmentat a l'encapçalament d'aquest document.

Legitimació: gestió i execució de les tasques necessàries per a la correcta tramitació del concurs, incloent-hi tots els tràmits administratius, fiscals i comptables. Consentiment de l'usuari.

Terminis de conservació: les dades personals seran mantingudes durant els terminis legals prevists.

Destinataris: el responsable i les entitats col·laboradores. No se cediran les dades a tercers, excepte obligació legal.

En cas que es faci una transferència internacional als Estats Units, es farà amb l'adopció de les mesures previstes en el RGPD.

Drets: es poden exercir davant el responsable, mitjançant un escrit enviat a l'adreça indicada més amunt, adjuntant-hi el DNI, o bé a l'adreça electrònica següent: dpd@idi.es. Es pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si es considera oportú (www.aepd.es).

En el cas de produir-se alguna modificació de les dades, cal comunicar-ho degudament per escrit amb la finalitat de mantenir-les actualitzades.

 

 

​​​​​​​ANNEX 2

Sol·licitud per participar en el Concurs de Premis Iemprènjove als millors projectes empresarials entre els estudiants de secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica

DADES DE L'ENTITAT

CIF/NIF/NIE:

 

Nom i llinatges:

NIF/NIE:

En qualitat de (1):

Nom o raó social de l'empresa:

Domicili social:

Localitat:

Comunitat autònoma:

Codi postal:

Telèfon de contacte:

Telèfon de contacte de la persona per a aclariments:

Adreça electrònica:

1. Càrrec en l'empresa: director/a, administrador/a, gerent, etc.

DADES DELS PROJECTES

Nom del professor/a del programa:

NIF/NIE:

(  ) JES

(  ) JEA

(  ) JEP

Marqui el programa que presenta

Nom del/s projecte/s (empresa):

Nombre total d'alumnes participants:

 

L'entitat amb la identificació esmentada a dalt SOL·LICITA participar en el Concurs de Premis Iemprènjove als millors projectes empresarials desenvolupats per estudiants d'educació secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica.

Així mateix, autoritz expressament l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears a l'efecte que pugui sol·licitar per mitjans telemàtics, tant de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària com de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, informació relativa al compliment per l'entitat indicada de les seves obligacions tributàries, així com perquè pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social informació relativa al compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable: Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears. Adreça: plaça de Son Castelló, 1, baixos, 07009 Polígon de Son Castelló, Palma. Contacte: dpd@idi.es. Web: www.idi.es.

Finalitat: gestionar la sol·licitud continguda en aquest document.

Legitimació: execució dels serveis descrits en la sol·licitud, incloent-hi tots els tràmits administratius, fiscals i comptables. Consentiment de l'usuari.

Terminis de conservació: els prevists legalment.

Destinataris: el responsable i les entitats col·laboradores. No se cediran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat. El responsable ha de facilitar un formulari adequat, que s'ha de presentar a l'adreça indicada més amunt, adjuntant-hi el DNI o passaport, o bé a dpd@idi.es. Teniu dret a presentar una reclamació davant l'AEPD si considerau que no s'ha atès convenientment l'exercici dels vostres drets (www.aepd.es).

En cas que es faci una transferència internacional als Estats Units, es farà amb l'adopció de les mesures de seguretat previstes en el RGPD.

En el cas de produir-se alguna modificació de les dades, s'ha de comunicar per escrit amb la finalitat de mantenir les dades actualitzades.

Autoritz l'enviament de comunicacions: SÍ □ NO □

S'adjunta a aquesta sol·licitud de participació en els Premis Iemprènjove als millors projectes empresarials entre els estudiants de cicles formatius i de formació professional bàsica la DOCUMENTACIÓ següent:

 • Document que acredita la representació de la persona que actua en nom de l'entitat sol·licitant i el DNI.

 • CIF de l'entitat.

 • Declaració de l'entitat interessada de no estar sotmesa a cap de les prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (annex 3).

 • Declaració responsable d'autorització perquè es consultin les dades d'estar al corrent dels pagaments de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (annex 4).

 • Declaració responsable de les persones representants de l'entitat en què s'expressi el compromís incondicional que el premi que es concedeix repercutirà directament en l'alumnat (annex 5 ).

 • Declaració responsable de veracitat de dades bancàries (vegeu http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?lang=ca&codi=183563 )

 • Declaració responsable de reflex veraç i exacte dels documents originals (annex 7).

…………………………………………….., ………. d ……………………………………. de ………….

[signatura]   

​​​​​​​​​​​​​​ANNEX 3

Declaració de no estar sotmès a cap prohibició per ser beneficiari de la subvenció

 

Nom i llinatges:

DNI:

Representant legal de l'entitat:

CIF/NIF:

​​​​​​​Declar de forma responsable:

Que l'entitat que represent no està sotmesa a cap de les prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), per ser beneficiària del Premi Iemprènjove als millors projectes empresarials efectuats per estudiants de cicles formatius i de formació professional bàsica.

Així mateix, em compromet a comunicar per escrit a l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears qualsevol variació en aquesta declaració en un termini inferior a quinze dies a partir de la data en què es doni alguna de les circumstàncies previstes en l'article 10.1 i 2 del Text refós esmentat com a causa de prohibició per ser-ne beneficiari.

…………………………., ……….. d ……………………….. de ..........

[signatura]

 

ANNEX 4

Autorització expressa per comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social

............................................................................. [nom i llinatges], amb DNI .........................................., i domicili a ..............................., carrer/plaça/avinguda .................................................., CP...........

Declar que:

Segons l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'entén atorgat el consentiment per a la consulta de les dades requerides en l'apartat 9.1 de la convocatòria del Concurs de Premis Iemprènjove als millors projectes empresarials, pel que fa al fet que, en la data de la sol·licitud, estic al corrent dels pagaments de les meves obligacions tributàries amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al corrent dels pagaments amb les meves obligacions amb la Seguretat Social.

En cas contrari, si NO atorgau el consentiment per a la consulta, marcau la casella següent:

[  ] No don el meu consentiment/M'opòs a/No concedesc/Deneg la meva autorització perquè es consultin les dades d'estar al corrent dels pagaments de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i aport les dades i els certificats requerits per a l'expedient.

……............……….., ……. d …...…....…. de …..……

[signatura]

 

ANNEX 5

Compromís incondicional de repercussió del premi en l'alumnat

 

Nom i llinatges:

DNI:

Representant legal de l'entitat:

CIF/NIF:

Declar de forma responsable:

Que l'entitat que represent expressa el compromís incondicional que el premi concedit a l'empara del Concurs de Premis Iemprènjove als millors projectes empresarials efectuats per estudiants d'educació secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica, repercutirà directament en l'alumnat.

..........................., ...... d.................... de ...........

[signatura]

     

​​​​​​​ANNEX 6

Declaració responsable de veracitat dels documents originals

 

Nom i llinatges:

DNI:

Representant legal de l'entitat

CIF/NIF:

Declar de forma responsable:

Que les còpies dels documents aportats són reflex veraç i exacte dels documents originals i que dispòs de la documentació original, la qual em compromet a presentar davant l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) en el moment en què em sigui requerida.

I, perquè quedi constància del que he declarat i tengui efecte davant l'IDI, sign aquest declaració.

.............................., .......... d........................ de ...........

[signatura]