Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 54527
Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022 pel qual s’adapten els acords del Consell de Govern de 20 de setembre de 2021 pel qual s’estableixen condicions excepcionals en el règim de visites i sortides en els serveis socials de tipus residencial, habitatges supervisats per a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb discapacitat; i de 29 de novembre de 2021 pel qual s’establiren mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat de determinats establiments en funció del nivell d’alerta sanitària de l’illa on estiguin radicats, als termes del Reglament UE 2021/953, de 14 de juny, del Parlament i el Consell

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

I

El Consell de Govern de les Illes Balears en la sessió de 27 de setembre de 2021, va establir —amb caràcter temporal i només a les illes que estiguessin en nivell d'alerta sanitària 1 o superior— l'exigència d'exhibir una certificació, que ordinàriament però no exclusivament s'anomena Certificat COVID o CCD-EU, com a mesura de contenció del contagi de la COVID-19, per disminuir el risc de propagació del virus en les activitats d'oci nocturn.

Aquesta exigència documental per accedir a determinats establiments, que es veu simplificada mitjançant l'ús del CCD-EU, suposa l'acreditació documental per part de l'obligat d'estar vacunat amb la pauta completa, d'haver superat la malaltia dins els sis mesos precedents o de disposar d'un resultat negatiu en una prova d'infecció activa realitzada dins les 48 o 72 hores precedents.

Aquell Acord, atès que podia afectar drets fonamentals i llibertats públiques de les persones a les quals s'adreçava, es va sotmetre a l'autorització de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, la qual va atorgar l'autorització a aquestes mesures mitjançant la Interlocutòria 270/2021, d'1 d'octubre. L'Acord es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 138, de 8/10/2021.

L'Acord esmentat va ser objecte de pròrroga mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 29 d'octubre de 2021, el qual va ser de bell nou objecte d'autorització judicial, que la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va atorgar mitjançant la Interlocutòria 355/2021, de 2 de novembre. Aquest Acord de pròrroga es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 154, de 08/11/2021.

Posteriorment, el Consell de Govern, en la sessió de 29 de novembre de 2021, va ampliar l'àmbit objectiu de l'obligatorietat d'exigència, d'aquella acreditació documental, de forma que seria exigible no només per accedir als establiments d'oci nocturn, sinó que també —i en funció del nivell concret d'alerta sanitària en el qual es trobàs cada illa— seria necessari per accedir a un seguit d'establiments dedicats a altres castes d'activitat, com ara als establiments de restauració o assimilables, els establiments hotelers amb sales de pernoctació d'ús compartit, els gimnasos, les acadèmies de ball o els cinemes.

Aquest Acord també es va sotmetre a l'autorització de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, la qual va atorgar l'autorització a aquestes mesures mitjançant la Interlocutòria 382/2021, d'1 de desembre de 2021. L'Acord es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 167, de 04/12/2021.

Finalment, aquest Acord va ser modificat parcialment mitjançant els acords del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 —relatiu a l'àmbit subjectiu d'aplicació de l'Acord— i de 23 de desembre de 2021, el qual ampliava de bell nou les categories d'establiments per a l'accés als quals, quan un determinat territori es trobés en nivell d'alerta sanitària 3 o superior, s'hauria d'exhibir el certificat COVID. Aquest Acord va rebre l'autorització del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant la Interlocutòria 411/2021 de 28 de desembre. L'Acord va ser objecte de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 179, de 29/12/2021. Finalment, aquest Acord ha vist prorrogada l'eficàcia per Acord del Consell de govern de 17 de gener de 2022, el qual va ser objecte d'autorització judicial mitjançant la Interlocutòria 8/2022, de 19 de novembre de 2022, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i publicat Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 12, de 22/01/2022.

II

Per altra banda el 20 de setembre de 2021, el Consell de Govern va aprovar l'Acord pel qual s'establien condicions excepcionals en el règim de visites i sortides en els serveis socials de tipus residencial, habitatges supervisats per a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb discapacitat, com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19.

Aquestes mesures, que també podien afectar drets fonamentals i llibertats públiques de les persones, varen ser sotmeses i autoritzades per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant la Interlocutòria 253/2021, de 21 de setembre, i es va publicar l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 133, de 28/09/2021, amb una eficàcia limitada a un mes comptador des de la publicació.

Les mesures esmentades varen ser objecte d'una primera pròrroga per l'Acord del Consell de Govern de 18 d'octubre i 13 de desembre de 2021, acords de pròrroga que varen ser respectivament autoritzats per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, mitjançant les Interlocutòries 348/2021, de 21 d'octubre de 2021 i 397/2021, de 16 de desembre de 2021, publicats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 146, de 26/10/2021 i núm. 173, de 18/12/2021.

Finalment, l'Acord del Consell de Govern de 20 de setembre de 2021 es va tornar a prorrogar mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 17 de gener de 2022 i autoritzat mitjançant la Interlocutòria de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, núm. 7/2022, de 19 de gener de 2022, i es va publicar també en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 12, de 22/01/2022 Els efectes d'aquesta pròrroga s'estenen fins al dia 28 de febrer de 2022, d'acord amb el que disposa el punt desè de l'Acord esmentat.

El punt tercer de l'Acord del Consell de Govern de 20 de setembre de 2021, condiciona les visites a persones en situació de dependència i persones amb discapacitat, usuàries de centres residencials per gent gran a que els visitants majors de 12 anys acreditin documentalment que han rebut la pauta completa de vacunació, que han superat la COVID-19 dins els sis mesos precedents o bé que s'han sotmès a una prova PCR amb resultat negatiu dins les 72 hores anteriors o un test ràpid d'antígens amb el mateix resultat dins les 48 hores anteriors a la visita.

Un règim anàleg es preveu per les sortides dels residents on es demana que aquests o els seus curadors es comprometin a relacionar-se només amb persones que si són majors de 12 anys compleixin qualsevol d'aquelles condicions.

III

El Certificat COVID Digital és un instrument que sorgeix a conseqüència del Reglament (UE) 2021/953, de 14 de juny, del Parlament i el Consell, relatiu a un marc per a l'expedició, verificació i acceptació de certificats COVID-19 interoperables de vacunació, prova diagnòstica i recuperació (Certificat COVID Digital de la UE). La creació del Certificat obeeix a la necessitat de disposar d'una eina per facilitar l'assoliment de l'objectiu de permetre la mobilitat lliure i segura dins la Unió durant el transcurs de la pandèmia de COVID-19.

En aquell moment, i com és comprensible, hi havia encara un coneixement científic insuficient de la durada i la intensitat de la protecció que oferia una primera vacunació amb pauta completa a les persones vacunades.

Aquest fet ha provocat que les previsions del Reglament UE 2021/953, de 14 de juny, s'hagin anat adaptant a l'evolució del coneixement dels efectes de la vacunació.

En conseqüència, el 17 de novembre de 2021 la Comissió va adoptar la Decisió d'execució (UE) 2021/2014, per la qual s'estableixen normes uniformes sobre l'emplenament dels certificats de vacunació als quals es refereix l'article 3, apartat 1, lletra a), del Reglament (UE) 2021/953, expedits després de l'administració de les dosis de reforç de les vacunes contra la COVID-19.

Més endavant, el 24 de novembre de 2021, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC) va publicar una «avaluació ràpida de risc» en què es conclou que de l'evidència generada durant els darrers mesos es dedueix que l'administració d'una dosi de reforç de la vacuna contra la COVID-19 proporciona un increment significatiu de la protecció contra la infecció i la malaltia greu en tots els grups d'edat a curt termini, fins i tot davant la variant òmicron, i recomana l'administració de dosis de reforç de la vacuna a tota la població major de quaranta anys, i deixa a la consideració dels països membres l'extensió a tots els adults majors de divuit anys almenys sis mesos després de completar la sèrie de vacunació primària, adduint que aquesta estratègia podria reduir la transmissió en la població i prevenir hospitalitzacions i morts addicionals.

En conseqüència, la Comissió Europea va aprovar el Reglament delegat (UE) 2021/2288, de 21 de desembre, pel qual es modifica l'annex del Reglament (UE) 2021/953, de 14 de juny, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al període d'acceptació dels certificats de vacunació expedits en el format de Certificat COVID Digital de la UE que indiquen la finalització de la pauta de primovacunació, el qual, en l'article 1, disposa que el contingut del CCD-UE de vacunació, regulat en l'apartat 1.h) de l'annex del Reglament 2021/953, relatiu a la data de vacunació certificada, ha de tenir la redacció literal següent: «h) data de vacunació, amb indicació de la data de la darrera dosi rebuda (els certificats que indiquin la finalització de la pauta de primovacunació només s'han d'acceptar quan no hagin transcorregut més de 270 dies des de la data de la darrera dosi d'aquesta pauta)».

Aquestes noves normes són d'aplicació a partir de l'1 de febrer de 2022, d'acord amb l'article 2 d'aquest darrer Reglament.

Així doncs, i a partir de l'evidència científica, s'estableix un període d'acceptació dels efectes de la vacunació, i de la certificació d'aquesta, de 270 dies comptadors des de la darrera inoculació rebuda de la pauta completa de primera vacunació contra la COVID-19, sigui per via de dosi única, de dues dosis o d'una sola dosi d'una vacuna de dues dosis després d'haver superat una infecció prèvia per SARS-CoV-2. Es tracta del període de sis mesos d'eficàcia de la vacunació admès per l'ECDC, incrementat amb un marge de tres mesos addicionals per facilitar que els estats membres puguin organitzar i dur a terme les campanyes d'inoculació de les dosis de reforç recomanades.

IV

En definitiva, havent sorgit el Certificat COVID (CCD-UE) com un instrument en l'àmbit de la Unió Europea per assolir l'objectiu de recuperar amb agilitat, alhora que amb seguretat, la mobilitat entre els estats membres, és un fet que aquest instrument o el plantejament al qual respon aquest instrument —la creació d'un marc de seguretat epidemiològica en els desplaçaments entre fronteres a partir de l'acreditació d'un baix risc epidemiològic del viatger— també l'han fet servir de forma més o menys generalitzada els estats membres —igual que diverses comunitats autònomes d'Espanya, com la nostra—, més enllà de la finalitat inicial, com un instrument per crear entorns físics o situacions d'interrelació social de seguretat que permetin reactivar l'activitat econòmica i social de la comunitat, a partir de condicionar l'accés o el desenvolupament de les esmentades activitats a l'acreditació d'un plausible baix risc epidemiològic de qui les desenvolupa o hi participa.

És indubtable que, malgrat que aquesta acreditació es pot dur a terme mitjançant múltiples documents, el CCD-UE, implementat pel Reglament (UE) 2021/953, de 14 de juny, del Parlament Europeu i del Consell, és en la pràctica el mitjà d'acreditació d'ús més generalitzat entre la ciutadania.

Per tot això, es considera que el més adient és adaptar els termes de les mesures temporals i excepcionals en l'àmbit de l'activitat de determinats establiments en funció del nivell d'alerta sanitària de l'illa establertes per aquest Consell de Govern i autoritzades judicialment i, en general, els de totes aquelles mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública establertes per contenir la COVID-19, i que puguin implicar l'ús del Certificat COVID o que exigeixin l'acreditació documental a les persones de la seva vacunació, o bé haver superat la malaltia en un termini previ, o bé disposar del resultat negatiu recent d'una prova de diagnòstic d'infecció activa, en les condicions de validesa i d'eficàcia del CCD-UE que estableix la normativa comunitària, la qual, per altra banda, respon directament a l'evolució del coneixement de la COVID-19 que s'obté de l'evidència científica.

Així mateix sembla adient establir un règim uniforme tot adaptant les normes sobre règim de visites i sortides a aquesta normativa comunitària.

Per tot això, el Consell de Govern, com a responsable màxim de la política sanitària a les Illes Balears, a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de 31 de gener de 2022, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Modificar el punt tercer de «l'Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021 pel qual s'estableixen mesures temporals i excepcionals en l'àmbit de l'activitat de determinats establiments en funció del nivell d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19», el qual fou modificat alhora per l'Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021; punt tercer el qual passa a tenir la redacció següent:

Tercer

Condicions específiques aplicables al desenvolupament de l'activitat de determinats establiments en funció del nivell d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats

L'accés per part de persones majors de 12 anys, no treballadores de l'establiment, a l'interior dels locals i establiments que es descriuen en els punts següents d'aquest Acord, quan l'illa es troba en el nivell d'alerta sanitària declarada pel Govern de les Illes Balears que es determina en els mateixos punts, requereix presentar una certificació que acrediti la concurrència de qualsevol de les circumstàncies següents:

1. Que la persona compta amb la pauta completa d'una vacuna contra la COVID-19 amb autorització de comercialització de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 726/2004. Es considera que es compta amb la pauta completa una vegada hagin transcorregut 14 dies des que va rebre la segona dosi o, si escau, la dosi única en el cas de les vacunes monodosi o per a les persones que només han de rebre una sola dosi perquè han superat prèviament la COVID-19. En el cas de les persones majors de divuit anys, el certificat de vacunació perd la validesa als 270 dies, comptadors des de la data d'inoculació de la darrera dosi de vacuna rebuda, sigui del primer procés de vacunació, sigui de reforç, en el termini que en cada moment pugui determinar el Reglament UE 2021/953, de 14 de juny, del Parlament i el Consell, relatiu a un marc per a l'expedició, verificació i acceptació de certificats COVID-19 interoperables de vacunació, de prova diagnòstica i de recuperació, i les successives modificacions d'aquest o norma que el substitueixi.

2. Que la persona disposa d'una prova diagnòstica d'infecció activa (PDIA) amb resultat negatiu, sigui de tipus PCR o TMA duita a terme dins les 72 hores anteriors, o sigui amb una prova de tipus PRAg duita a terme dins les 48 hores anteriors o, en ambdós casos, amb les antelacions que en cada moment determini el Reglament UE 2021/953, de 14 de juny, del Parlament i el Consell i les successives modificacions d'aquest o norma que el substitueixi.

3. Que la persona hagi patit la malaltia dins els sis mesos anteriors o dins el termini que determini el Reglament UE 2021/953, de 14 de juny, del Parlament i el Consell i les successives modificacions d'aquest o norma que el substitueixi..

A l'efecte del que estableix aquest apartat, l'exhibició de la informació a què es refereix únicament es pot sol·licitar en el moment de l'accés. No s'han de conservar aquestes dades ni se'n poden crear fitxers.

Segon. Modificar el punt tercer de l'Acord del Consell de Govern de 20 de setembre de 2021, pel qual s'estableixen condicions excepcionals en el règim de visites i sortides en els serveis socials de tipus residencial, habitatges supervisats per a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb discapacitat, com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19, el qual passa a tenir la redacció següent:

«Tercer

Condicions en què es poden dur a terme les visites i sortides en els serveis socials de tipus residencial, habitatges supervisats per a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb discapacitat

1. Només poden fer visites als serveis socials de tipus residencial per a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb discapacitat les persones majors de 12 anys que acreditin documentalment que han rebut la pauta completa de vacunació o , que han superat la COVID-19 dins els sis mesos precedents o bé que s'han sotmès a una prova PCR amb resultat negatiu dins les 72 hores anteriors o un test ràpid d'antígens amb el mateix resultat dins les 48 hores anteriors a la visita. En el cas de les persones majors de 18 anys, el certificat de vacunació perdrà la seva validesa als 270 dies comptadors des de la data d'inoculació de la darrera dosi de vacuna rebuda sigui de primer procés de vacunació o de reforç, o en el termini que en cada moment pugui determinar el Reglament UE 2021/953, de 14 de juny, del Parlament i el Consell, relatiu a un marc per a l'expedició, verificació i acceptació de certificats COVID-19 interoperables de vacunació, de prova diagnòstica i de recuperació i les seves successives modificacions.

Pel que fa a les visites de persones menors de 12 anys, si no acrediten el compliment de qualcun dels requisits anteriors, es recomana que es controli especialment el compliment de les mesures de precaució i prevenció del contagi pel que fa a distàncies de seguretat, ús de mascareta i ventilació dels espais de visita.

2. En les sortides del centre, el resident o el seu tutor legal, familiar o referent de l'entorn afectiu que es faci càrrec de la cura de la persona ha de signar una declaració responsable amb el compromís de complir les mesures sanitàries vigents durant tot el temps que duri la sortida i que només es relacionarà amb persones que si són majors de 12 anys puguin acreditar documentalment que han rebut la pauta completa de vacunació en els 270 dies anteriors, comptadors des de la data d'inoculació de la darrera dosi de vacuna rebuda sigui de primer procés de vacunació o de reforç, o bé que han superat la COVID-19 dins els sis mesos precedents o que s'han sotmès a una prova PCR amb resultat negatiu dins les 72 hores anteriors a la visita o un test ràpid d'antígens amb el mateix resultat dins les 48 hores anteriors a la visita. Pel que fa als contactes amb menors de 12 anys, si no acrediten el compliment de qualcun dels requisits anteriors, es recomana que es controli especialment el compliment de les mesures de precaució i prevenció del contagi pel que fa a distàncies de seguretat, ús de mascareta i ventilació dels espais on es produeixi el contacte.»

Tercer. Annexar a aquest Acord un text consolidat de la part dispositiva de l'Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021 pel qual s'estableixen mesures temporals i excepcionals en l'àmbit de l'activitat de determinats establiments en funció del nivell d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19, en els termes en què resta redactat amb la inclusió de les modificacions posteriors que l'han afectat.

Quart. Disposar que els incompliments del que disposa aquest Acord poden ser constitutius d'una infracció administrativa d'acord amb el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Cinquè. Notificar aquest Acord a la Delegació del Govern a les Illes Balears i a la direcció operativa del Pla Territorial de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (PLATERBAL) per a la transició cap a una nova normalitat derivada de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19, a fi d'establir els controls i les mesures pertinents per garantir-ne l'efectivitat.

Sisè. Comunicar a la Direcció de l'Advocacia aquest Acord a fi que, si ho considera oportú, el presenti davant l'òrgan judicial competent a l'efecte del que estableix l'article 10.8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Setè. Disposar que en tot allò que no preveu aquest Acord i en el que hi sigui compatible s'han d'aplicar la resta de mesures que, amb caràcter general, estableix el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació enfront de la COVID-19, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021, i les modificacions que, si escau, se'n facin.

Vuitè. Informar les persones interessades que contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que el dicta, en el termini d'un mes comptador des que es publiqui, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, alternativament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des que es publiqui, de conformitat amb els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Novè. Disposar que aquest Acord es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en els termes en què hagi rebut l'autorització. Aquest Acord esdevé efectiu a partir de la publicació i manté l'eficàcia fins les 24.00 hores del dia 28 de febrer de 2022.

 

Palma, 31 de gener de 2022

La secretària del Consell de Govern

Mercedes Garrido Rodríguez 

Documents adjunts