Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 24 de gener de 2022 pel qual es corregeix l’errada detectada en l’Acord d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2021 corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit dels serveis generals

    Número d'edicte 458 - Pàgines 2830-2831

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 24 de gener de 2022 pel qual s’autoritza la Universitat de les Illes Balears a implantar i impartir els ensenyaments oficials del Màster Universitari en Investigació en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (codi RUCT 4317924)

    Número d'edicte 459 - Pàgines 2832-2833

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 24 de gener de 2022 pel qual s’autoritza la Universitat de les Illes Balears a extingir el programa del Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments

    Número d'edicte 464 - Pàgines 2834-2835

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 24 de gener de 2022 pel qual es prorroga l’eficàcia de la determinació dels nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes duita a terme per l’Acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2022, i es modifica puntualment el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2021

    Número d'edicte 457 - Pàgines 2836-2838

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 24 de gener de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat amb Ensenyaments de Règim General Sant Vicenç de Paül, de Manacor, mitjançant l’ampliació amb una unitat d’educació infantil i una unitat d’educació primària

    Número d'edicte 439 - Pàgines 2839-2840

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual se sotmet a informació pública el projecte de decret regulador de la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació de l’Ajuda per Morir i del Registre de professionals sanitaris objectors de consciència a l’eutanàsia de les Illes Balears

    Número d'edicte 382 - Pàgina 2841

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Resolució del director gerent del Consorci de Transports de Mallorca (CTM) per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits pel Consorci de Transports de Mallorca l’any 2021

    Número d'edicte 413 - Pàgina 2842

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es reobre el termini que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 21 de gener de 2021, per la qual es convoquen ajudes per a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l’any 2021

    Número d'edicte 356 - Pàgina 2843

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes corresponents a l’any 2022 per al foment de les races autòctones de les Illes Balears

    Número d'edicte 416 - Pàgines 2844-2851

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions Gaudeix l’illa Sènior II

    Número d'edicte 440 - Pàgines 2852-2871

  • CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA

   • Delegació de competències a la Presidència del Consorci de Residus i Energia de Menorca

    Número d'edicte 443 - Pàgina 2872

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Delegació de les funcions de l'Alcaldessa des del dia 18 al 20 de gener de 2022, ambdòs inclosos

    Número d'edicte 442 - Pàgina 2873

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Revocació decret de batlia núm. 2021-0461 referent a l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal

    Número d'edicte 418 - Pàgines 2874-2875

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Text definitiu del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l'Ajuntament d'Alaró pel qual es formalitza l'encàrrec de gestió del servei de comptabilitat energètica

    Número d'edicte 428 - Pàgines 2876-2879

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Text definitiu del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual es formalitza l'encàrrec de gestió del servei de comptabilitat energètica

    Número d'edicte 429 - Pàgines 2880-2883

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Text definitiu del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l'Ajuntament de Selva pel qual es formalitza l'encàrrec de gestió del servei de comptabilitat energètica

    Número d'edicte 430 - Pàgines 2884-2887

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Text definitiu del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l'Ajuntament de Búger pel qual es formalitza l'encàrrec de gestió del servei de comptabilitat energètica

    Número d'edicte 431 - Pàgines 2888-2891

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Text definitiu del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l'Ajuntament de Campanet pel qual es formalitza l'encàrrec de gestió del servei de comptabilitat energètica

    Número d'edicte 432 - Pàgines 2892-2895

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Text definitiu del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l’Ajuntament de Consell pel qual es formalitza l’encàrrec de gestió del servei de comptabilitat energètica

    Número d'edicte 433 - Pàgines 2896-2899

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Text definitiu del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l'Ajuntament de Lloseta pel qual es formalitza l'encàrrec de gestió del servei de comptabilitat energètica.

    Número d'edicte 434 - Pàgines 2900-2903

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Text definitiu del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l'Ajuntament de Santa Maria del Camí pel qual es formalitza l'encàrrec de gestió del servei de comptabilitat energètica

    Número d'edicte 435 - Pàgines 2904-2907