Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

MANCOMUNITAT DES RAIGUER

Núm. 29489
Text definitiu del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l'Ajuntament de Selva pel qual es formalitza l'encàrrec de gestió del servei de comptabilitat energètica

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent aprovat definitivament el text del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l' Ajuntament de Selva pel qual es formalitza l'encàrrec de gestió del servei de comptabilitat energètica, aprovat pel Ple de la Mancomunitat des Raiguer en sessió extraordinària de data 13/07/2021 i pel Ple de Ajuntament de Selva en sessió ordinària de data 13/10/2021, es publica dit Conveni signat per a la seva formalització i per al seu general coneixement, en compliment dels articles 11.3.b) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en concordança amb l'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Contra el present Acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el Ple de la Mancomunitat des Raiguer, en el termini d'un mes a comptar des de el dia següent al de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat de lo Contenciós-Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de el dia següent al de la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de que Vostè pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Binissalem, a data de la signatura electrònica (20 de gener de 2022)

El president Andreu Isern Pol

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA MANCOMUNITAT DES RAIGUER I L'AJUNTAMENT DE SELVA PER EL QUE ES FORMALITZA L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI DE COMPTABILITAT ENERGÈTICA

A Binissalem, seu de la Mancomunitat des Raiguer, a 20 de gener de 2022.

REUNITS               

D'una part, l' Excm. Sr. Andreu Isern Pol, amb DNI 41.394.521-H, President de la Mancomunitat des Raiguer i en representació de la mateixa.

D'altra part, l'Excm. Sr. Joan Rotger Seguí, amb DNI 43.015.258-Z, Batle del Excm. Ajuntament de Selva  i en representació del mateix.

Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i subscriuen aquest Conveni a l'empara del previst en l'article 11.3 b) de la Llei 40/ 2015, de 1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

A tal efecte,

EXPOSEN               

PRIMER.- Que, l'Ajuntament de Selva necessita la contractació dels serveis de manteniment d'un software de gestió de l'energia amb la finalitat d'optimitzar el consum energètic dels equipaments municipals, és a dir, d'un sistema de comptabilitat.

Aquest sistema de comptabilitat es basa en la implantació d'un sistema de control integrat que permet analitzar, gestionar i reportar informació del consum energètic de forma instantània i regular, permetent actuar de forma directa sobre les variables causants de l'increment innecessari del consum energètic.

Així mateix, necessita de la contractació d'un gestor energètic per a poder fer un seguiment del consum energètic que resulti del sistema de comptabilitat i proposar millores destinades a aconseguir l'eficiència energètica i la producció d'energies renovables en els seus edificis. Així mateix, li correspondrà al gestor energètic, proposar la implantació i fer el seguiment de les mesures derivades de les auditories energètiques.

Actualment, aquest Ajuntament sofreix una manca de mitjans personals i materials que impedeix assumir la totalitat de les competències en matèria de gestió i comptabilitat energètica.               

SEGON.- Que, la Mancomunitat des Raiguer, de la que forma part l'Ajuntament de Selva, segons els seus Estatuts, exerceix competències orientades a la prestació de serveis públics que siguin necessaris per a que els seus municipis puguin exercir les seves competències.

Avui dia, a la Mancomunitat, existeixen nou municipis que requereixen la contractació del servei indicat anteriorment. Si cada municipi gestionés individualment dit servei per el seu compte, això suposaria una inversió de mitjans i de temps determinat; en canvi si fos gestionat de forma mancomunada, la inversió de mitjans i de temps indicada es veuria molt més reduïda.

TERCER.- Així doncs, vist que el fet de mancomunar el servei indicat és la forma més eficient de donar resposta tant temporal com econòmicament a aquesta necessitat, i vist que l'article 11 de la Llei 40/ 2015, de 1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, preveu que la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les Entitats de dret públic podrà ser encomanada a altres òrgans o entitats de la mateixa o de distinta Administració, per raons de eficàcia o quan no es posseeixin mitjans tècnics pertinents per el seu desenvolupament, materialitzant-se mitjançant la firma de corresponent Conveni i tenint en compte que aquests tipus de Convenis estan exclosos de la Llei de Contractes del Sector Públic, en virtut del previst al seu article 4.1.c.; per tot l'exposat,

ESTIPULEN

Encomanar la gestió en els següents termes:               

PRIMER.- OBJECTE DE L'ENCOMANA

Els Ajuntaments tenen, per aplicació al article 9 de la Llei 10/2019, de 22 de Febrer, de Canvi Climàtic i Transició Energètica (BOIB núm. 27, de 2 de Març de 2019) la obligació de:

  • Dur a terme o contractar auditories energètiques que han d'incloure propostes concretes de millores d'eficiència energètica per als edificis que ocupin o dels quals siguin titulars, a fi de racionalitzar el seu consum energètic.
  • Implantar la figura del gestor energètic amb la funció de fer un seguiment del consum energètic i proposar millores destinades a aconseguir l'eficiència energètica i la producció d'energies renovables en els edificis. Així mateix, li correspon proposar la implantació i fer el seguiment de les mesures derivades de les auditories energètiques.

La contractació d'un sistema de comptabilitat energètica és una eina per tal de poder desenvolupar les tasques de gestor energètic de forma mancomunada.

Per el present Conveni, l'Ajuntament de Selva encomana a la Mancomunitat des Raiguer la contractació dels serveis de manteniment d'un software de gestió de l'energia amb la finalitat d'optimitzar el consum energètic dels equipaments municipals, és a dir, d'un sistema de comptabilitat energètic.               

SEGON.- FORMA D'EXECUCIÓ

Drets i deures de la Mancomunitat des Raiguer que rep l'encomana

La Mancomunitat des Raiguer s'encarregarà de gestionar la contractació dels serveis de manteniment d'un software de gestió de l'energia amb la finalitat d'optimitzar el consum energètic dels equipaments municipals per a diversos Ajuntaments integrats dins la Mancomunitat, en el present cas, per l'Ajuntament de Selva.

Per tal motiu, la Mancomunitat des Raiguer es compromet a preparar tota aquella documentació necessària per a poder dur a terme la gestió de la contractació i a publicar-la, si escau, en el Perfil del Contractant a tenor del previst a l'article 63.3  de la Llei 40/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, com ara:

                - Memòria justificativa del contracte i informe de insuficiència de medis

                - Anunci de licitació

                - Actes Meses Contractació

                - Anunci d'adjudicació provisional

                - Anunci d'adjudicació definitiva

                - Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques

                - Formalització del contracte

A més, realitzarà la gestió i el seguiment de tot el procediment de contractació fins a la formalització del contracte amb l'adjudicatari.

Així mateix, la Mancomunitat des Raiguer s'encarregarà de fer el seguiment de l'execució del contracte i durà a terme les funcions de gestor energètic per tal de controlar el consum energètic i proposar millores destinades a aconseguir l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals.

Drets i deures de l'Ajuntament de Selva que realitza l'encomana

L'Ajuntament haurà de comunicar totes aquelles dades necessàries a la Mancomunitat des Raiguer a fi de que aquesta pugui gestionar el procés de contractació.

A més, haurà de facilitar l'accés al adjudicatari a la informació necessària per tal de realitzar les tasques de gestió energètica i haurà de posar els mitjans per tal de dur a terme les millores per aconseguir un estalvi energètic.

TERCER.- FINANÇAMENT I FORMA DE PAGAMENT

L' Ajuntament de Selva és beneficiari de la convocatòria de subvencions 2020-2021 per dur a terme accions incloses en els Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de Batllies de Mallorca. La implantació i manteniment del sistema de comptabilitat energètica descrit es troba dins l'àmbit de les actuacions subvencionables.

La valoració de la totalitat de treballs encomanats a la Mancomunitat des Raiguer, ascendeix a la quantitat de 21.572,17 euros (IVA inclòs).

Dita quantitat serà satisfeta per l'Ajuntament de Selva amb càrrec a la partida pressupostària 2022/0/943/46300/01 a la Mancomunitat des Raiguer mitjançant pagaments mensuals de dita quota.               

QUART.- ABAST I LÍMITS A LA ENCOMANA

La present encomana implica la realització de l' activitat tècnic material de la contractació d'un servei de gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipals que incorporarà un programa informàtic, un portal del ciutadà i un observatori per a la Mancomunitat des Raiguer, així com la figura del gestor energètic.

Dita encomana no suposa la cessió de la titularitat de la competència, ni dels elements substantius del seu exercici.

La Administració que encomana és responsable de la supervisió del exercici de la activitat encomanada.               

CINQUÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI

El present Conveni tindrà la mateixa duració que el contracte del servei de gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipal, és a dir, una duració de tres anys des de la data de la seva signatura, i es renovarà automàticament, quan tingui lloc una pròrroga, per períodes d'un any a partir de la firma de la mateixa, excepte denúncia expressa de una de les parts manifestada amb tres mesos d'antelació a la data del venciments del Conveni o de qualsevol de les seves pròrrogues.               

SISÈ.- EXTINCIÓ DEL CONVENI

El present Conveni s'extingirà:

a) Per acord mutu de les parts.

b) Per denúncia de les parts amb una antelació mínima de 3 mesos a la data de extinció.

c) Per revocació de la Administració que encomana davant qualsevol incompliment de les obligacions assumides per part de la Administració gestora de la encomana. La revocació es realitzarà mitjançant resolució motivada de la Administració que encomana atorgant prèviament tràmit d'audiència a la Administració gestoria de la encomana.

d) Per renúncia de la Administració gestora de la encomana davant qualsevol incompliment de les obligacions assumides per part de la Administració que encomana. La renúncia exigirà prèviament tràmit d'audiència a la Administració que encomana; complit aquest tràmit la renúncia es realitzarà mitjançant resolució motivada de la Administració gestora de la encomana.

SETÈ.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONVENI

El present Conveni tindrà naturalesa administrativa i per a la resolució de dubtes i llacunes que es poguessin plantejar en l'aplicació del mateix, s'estarà al previst en la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.               

VUITÈ.- COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

El Jutjat de lo Contenciós-administratiu de Palma de Mallorca és competent per conèixer en única instància dels recursos que es dedueixin en relació amb el present Conveni, de conformitat amb el previst en l'article 8.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa.               

NOVÈ.- ENTRADA EN VIGOR

El present Conveni entrarà en vigor, un cop hagi estat aprovat per els òrgans competents de les dues Entitats signants.

En prova de conformitat per el que s'ha exposat anteriorment, signen el present Conveni, que s'estén per triplicat exemplar en el lloc i data indicats en el encapçalament del present document.

Sr. Andreu Isern Pol                                                                         Sr. Joan Rotger Seguí President de la Mancomunitat des Raiguer                                     Batle del Ajuntament de Selva

Sra. Elena Palacio Tuñón                                                                 Sr. Antoni Ferragut Mayrata Secretaria-Interventora de la Mancomunitat                                  Secretari de l'Ajuntament de Selva des Raiguer