Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 25365
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es reobre el termini que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 21 de gener de 2021, per la qual es convoquen ajudes per a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 26 de gener del 2021 es va publicar al BOIB núm. 11 la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 21 de gener de 2021, per la qual es convoquen ajudes per a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2021. Aquesta resolució va ser modificada per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA d'11 de març de 2021, publicada al BOIB núm. 37, de 18 de març, i per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 14 de desembre de 2021, publicada al BOIB núm. 172, de 16 de desembre de 2021.

Amb la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 14 de desembre de 2021 es va reobrir el termini de presentació de sol·licituds, que preveu l'apartat sisè de la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 21 de gener del 2021, fins al 23 de desembre del 2021.

Vist que el termini fixat és insuficient i atesa la importància d'aquesta línia d'ajudes, es considera convenient reobrir el termini de sol·licituds.

Per tot això, fent ús de les atribucions que tinc conferides, a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Es reobre el termini de presentació de sol·licituds que preveu l'apartat sisè de la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 21 de gener del 2021, per la qual es convoquen ajudes per a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2021, en 7 dies, des del dia següent al de la publicació d'aquesta resolució al BOIB.

Segon

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 18 de gener de 2022

La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño