Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

Núm. 28155
Resolució del director gerent del Consorci de Transports de Mallorca (CTM) per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits pel Consorci de Transports de Mallorca l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets 

L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, disposa que el ens del sector públic instrumental autonòmic han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears una relació de convenis de col·laboració subscrits, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

Fonaments de dret 

1. Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.  

2. Llei 39/2015, d'1d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

3. L'art. 27 dels Estatuts del CTM, aprovats pel Decret 58/2013, de 20 de desembre, que atribueix al director gerent del CTM l'exercici de les facultats derivades de la gestió ordinària del Consorci.

Per tot això, dict la següent

Resolució 

1. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació de convenis de col·laboració que el Consorci de Transports de Mallorca ha subscrit en l'any 2021: 

  • Conveni de col·laboració entre el Consorci de Transports de Mallorca i l'Ajuntament de Calvià, sobre el nou Sistema Tarifari Integrat (STI). 

  • Conveni de col·laboració entre el Consorci de Transports de Mallorca i l'Ajuntament de Bunyola, per a la gratuïtat del transport públic per als estudiants de batxillerat residents a Bunyola.

 

Palma, 12 de gener de 2022

El director gerent Maarten J. van Bemmelen